Ismertető


Vezető:
Dr. Kellermayer Miklós

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Email: kellermayer.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: + 36 1 267-6261 vagy 459 1500/60200

 
Doktori iskola  tanulmányi adminisztrátora:
Besze Erzsébet
Telefon: 459 1500/60200
 
 
Titkár:
Dr. Zsembery Ákos
Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Telefon: 60339, 60348
E-mail: zsembery.akos@med.semmelweis-univ.hu

Programok

 
Programok Programvezető
01. Szív- és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma Dr. Merkely Béla
02. A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai Dr. Benyó Zoltán
03. Celluláris és molekuláris biofizika Dr. Kellermayer Miklós
04. A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana-Keringés és vérnyomás szabályozás Dr. Zsembery Ákos
05. Vaszkuláris patofiziológia / atherosclerosis Dr. Prohászka Zoltán

Programok leírása


Az Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola (vezető: Dr. Kellermayer Miklós) 5 multidiszciplináris kutatási és oktatási PhD programból áll. A programok az élettani tudományok válogatott részeit képviselik; a programvezetők nemzetközileg elismert szaktekintélyek. Történelmileg 1993-ban először valamennyi program önállóan került akkreditálásra, majd 2002-ben ezek egyetlen doktori iskolába integrálódtak 2005-ig Dr. Monos Emil vezetésével.
PhD programjaink legfőbb célja a Magyarországra jellemző népbetegségek, illetve vezető halálokok mechanizmusainak kutatása (például szív-érrendszeri és vesebetegségek, hipertónia, kövérség) és olyan környezeti, fizikai tényezők vizsgálata (ultraibolya és röntgensugárzás), melyek az egész társadalmat érintik. Az érbetegségek ritka formái (pl. accelerált atherosclerosis, mikroangiopátiák) mechanizmusainak vizsgálatával további izgalmas kutatási lehetőségek nyíltak. Valamennyi vizsgálati területünk a molekuláris szinttől a betegágyig terjed. Az élettani és kórélettani folyamatok nanoméretű, molekuláris és sejtes hátterének vizsgálata és az eredmények szerv, illetve szervezet szintjén történő integrálása olyan új tudományos felfedezésekhez és módszerek kidolgozásához vezethetnek, melyek a betegségek megelőzését, mechanizmusainak megértését, gyorsabb diagnózisát, eredményesebb terápiáját és könnyebb rehabilitációját teszik lehetővé. Az iskola programjának kínálatában a számos alaptudományi projekten kívül hagyományosan jelentős mértékű alkalmazott klinikai kutatások is szerepelnek.
Várjuk az alábbi tudományterületek, illetve kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatal kollégákat, akik előképzettségük alapján alkalmasak elméleti és/vagy klinikai kutatómunkák végzésére.

Az 1/1. sz. program, a „Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma” (vezető: Dr. Merkely Béla) célja a különböző kardiovaszkuláris kórállapotok és a sportolói szív szabályozási folyamatainak, valamint e betegségek illetve sportélettani változások diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek komplex kutatása humán vizsgálatokban és állatkísérletes modellekben elsősorban az endokrin szívműködés peptidhormonjai; az aritmogenezis mechanizmusai; az aritmiák non-farmakológiás kezelésének új lehetőségei; kardiovaszkuláris szabályozó ágensek hatásmechanizmusa; a szívsebészeti kardioprotekció új ágensei; a kardiovaszkuláris farmakogenomikai vizsgálatok, valamint a kardiális/endotheliális progenitor sejteknek a szív átépülésében és regenerációjában betöltött szerepének vizsgálata terén, melyek egyúttal a témavezetők fő tudományos érdeklődési területei.
A hallgatók nemzetközileg elismert, kiváló oktatók és kutatók vezetésével juthatnak előre mind alapkutatásbeli, mind pedig klinikai kutatásaikban, utóbbit kiemelten az invazív- és nem-invazív kardiológia, az intenzív terápia, a szívsebészet és érsebészet terén. A témavezetők saját posztgraduális szakterületi kurzusok keretében adják át az egyes témákhoz kapcsolódó ismereteket, ami elméleti és gyakorlati képzést jelent.
A programban eddig 40 PhD hallgató szerzett fokozatot, és jelenleg további 8 hallgatónk áll fokozatszerzési eljárás alatt.

Az 1/2. sz. programban „A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai” (vezető: Dr. Benyó Zoltán) téma területén folynak széleskörű kísérletes kutatások, sokrétű hazai és külföldi tudományos kooperációban. A vérkeringési betegségek a haláloki statisztikákban világszerte vezető helyet foglalnak el. A vérkeringési rendszer normális működésének kellően pontos ismerete nélkül a kóros keringésváltozások lényegét nem lehet megérteni, így korszerű diagnosztikán alapuló oki terápia nem folytatható, az egészségmegőrzés szempontjai nem érvényesülhetnek. A program célkitűzése ezért az egészséges és kóros vérkeringési folyamatok mechanizmusainak kutatása, e területen elkötelezett fiatal szakemberek képzése, nevelése, és az ismeretek orvosi köztudatba való átvitele graduális és posztgraduális szinten egyaránt. A gesztor-intézet honlapján is megtalálható az a közel negyven téma, melyekből a PhD képzés iránt érdeklődők válogathatnak (http://www.humanelettan.usn.hu). Évről-évre önálló képzési kurzusokat is szervez a program a „Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia” és “A kísérletes és a klinikai orvostudomány korszerű vizsgáló és mérési módszerei” témákban magyar és angol nyelven.

Az 1/3. sz. “Celluláris és molekuláris biofizika” (vezető: Dr. Kellermayer Miklós) program elsődleges célja olyan modern, komprehenzív biofizikai tudás és kísérleti készségek átadása, amely kiváló alapot teremt az élettani, kórélettani és klinikai állapotok és folyamatok kvantitatív, matematikai és fizikai alapokon nyugvó megértéséhez. A programban megjelenő kutatási tematikák átívelnek az egyedi biomolekulák tulajdonságaitól és működésétől az élő sejtekben és az élő szervezetben zajló folyamatokig: nanobiotechnológia, polimér fizika/kémia, egymolekula biofizika, citoplazmáris (citoszkeletális és motorfehérjék) és membránfehérjék (különböző transzporter családok), nukleoprotein komplexek (helikáz/DNS, hiszton/DNS, viruskapszid/RNS), illetve fibrilláris extracelluláris fehérjerendszerek (amiloid, fibrin) szerkezeti dinamikája és nanomechanikája, lipid alapú nanovehikulumok (liposzómák) vizsgálata és fejlesztése, in vivo organizmus szintű folyamatok (pl. nanopartikulumok biodisztribuciója) követése. A kutatást különleges és egyedülálló módszerek és megközelítések támogatják: molekuláris dinamika szimuláció, atomerőmikroszkópia, lézercsipesz, in vitro motilitási próba, multifoton mikroszkópia, nanoSPECT/CT, nanoPET/MRI, modern spektroszkópiák, illetve molekuláris és sejtbiológiai metodikák. A kutatást számos meghirdetett kurzus segíti és helyezi tágabb tudományos perspektívába.
 
Az 1/4. sz.  „A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana – Keringés és vérnyomás szabályozása” (vezető: Dr. Zsembery Ákos) program célja, hogy segítse a nephrologia, illetve a kapcsolódó tudományok iránt érdeklődők kutatómunkára történő alkalmassá tételét.
A témavezetők az élettan, a kórélettan, a belgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a transzplantáció és a klinikai nephrologia nemzetközi hírű képviselői, akik komplex multidiszciplináris szemlélettel oktatnak és kutatnak és elkötelezettek a folyadék és elektrolitháztartás, a vérnyomás és a veseműködés szabályozás jobb megértése iránt. Eredményeik különösen a vesehemodinamika és mikrocirkuláció, a különböző krónikus veseelégtelenséghez vezető betegségek mechanizmusa és progressziója, a diabeteses nephropátia, a szöveti fibrózis és a transzplantált vese kilökődési mechanizmusa területén elismertek. Fontos terület az intracelluláris jelátvitel, a TGF-beta és a renin-angiotenzin hatása, az afferens arteriola és a juxtaglomeruláris apparátus működése és morfológiája. Az utóbbiak vizsgálatának eredményeképpen a glomeruláris filtráció új szabályozási mechanizmusát is leírták. A kiterjedt epidemiológiai, pszichonephrologiai és alvási kutatások számos új, közvetlen klinikai haszonnal járó eredményre vezettek. A kutatásokat újabban kiterjesztettük a nanomedicina területére is.
A programban eddig 46-an végeztek, és ennek mintegy fele klinikai szakterületen szerzett PhD fokozatot.
Az 1/5. sz. „Klinikai és kísérletes kardiológia/ atherosclerosis” (vezető: Dr. Prohászka Zoltán) program célkitűzései magukban foglalják olyan humán klinikai vizsgálatok tervezését, kivitelezését majd értékelését, amelyek segítségével az angioödémás kórképekben bekövetkező patofiziológiai elváltozások jobban megismerhetők és feltérképezhetők, az atheroscleroticus talajon kifejlődő szív- és érrendszeri betegségek valamint akcelerált atheroscleroticus megbetegedések pathomechanizmusa feltárható, és a thromboticus microangiopathiás kórfolyamat pathofiziológiája jellemezhető. Célkitűzés olyan laboratóriumi módszerek kidolgozása és alkalmazása, amelyek segítséget nyújtanak a fenti kórképek differenciáldiagnosztikájában, a nyomon követésben, a prognosztikában és a terápia hatékonyságának felmérésében.
Jelen téma célkitűzése továbbá azon faktorok endotélsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata, amelyek kiemelt prognosztikai vagy diagnosztikai esetleg terápiás jelentőségűnek mutatkoztak a fenti kórképekben.

Képzési és vizsga tájékoztatók

Fő- és melléktárgyak listája programonként Letöltés

 

Doktori Iskola Tanácsa

Tartalom feltöltés alatt.

 

Éves beszámolók

Éves Beszámolók Letöltés
2021 Letöltés