Gyógyszerkémia és analízis I. és II. Továbbá a műszeres gyógyszeranalízis TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE (tantárgyi adatlapok)

A dokumentumok a Gyógyszerésztudományi Kar honlapján találhatók meg és onnan tölthetők le.

Gyógyszerkémia és analízis I. és II. gyakorlati jegy megszerzésének kritériumai (III. év, új kurrikulum)

1.) A gyakorlatok látogatása kötelező.

2.) Maximum 3 igazolt hiányzás lehetséges. A negyedik hiányzás a gyakorlati jegy aláírásának megtagadását vonja maga után. Az igazolást a mulasztást követő gyakorlaton kell a gyakorlat vezetőjének bemutatni.

3.) A gyakorlatok az órarend szerinti időben, pontosan kezdődnek. Késés esetén a gyakorlatvezető a hallgatót hazaküldheti.

4.) A gyakorlatokra felkészülten kell jönni. A felkészülést a gyakorlatvezető bármikor, előzetes bejelentés nélkül írásban vagy szóban ellenőrizheti. A felkészületlen hallgató adott napi teljesítménye elégtelennel értékelhető.

5.) A tematikában szereplő számonkéréseket az adott gyakorlaton kell teljesíteni. A zárthelyi dolgozatok pótlása/javítása az évfolyam számára egységes módon a gyakorlati időn kívül a tematikában jelzett időpontban teljesíthető.

6.) A gyakorlati jegyet az a hallgató kap, aki

  1. a) az elméleti számonkérések során legalább kettes átlagot (2,00) ér el;
  2. b) eléri a gyakorlati munka során az előírt minimum pontszámot;
  3. c) hiányzásainak a száma nem haladja meg az elfogadható limitet.
  4. d) a második félévben elégséges eredményt ér el a gyakorlati szigorlaton

7.) A szorgalmi időszakon túl a TVSZ, illetve a rendkívüli Rektori engedélyekben megadott szabályok érvényesek.

8.) A gyakorlati munkáról jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ismeretlenek vizsgálatának eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni a gyakorlat végéig vagy a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontig. Ennek elmulasztása esetén a gyakorlatot elégtelen eredménnyel (0 pont) vesszük figyelembe.

A Gyógyszerkémia és analízis I-II tantárgy (elmélet) félévi aláírásának kritériumai

 Az 4. és 5. szemeszterben a félév aláírásának nincs sajátos kritériuma. Az aláírás elsődleges feltétele a gyakorlati jegy megszerzése, vizsgára az bocsátható, akinek a féléve aláírásra került. A tárgy félévben kollokviummal, év végén szigorlattal zárul. A kollokvium írásbeli vizsga formájában történik. Az írásbeli vizsga során az előadásokon elhangzott tananyagból (elmélet, gyakorlati vonatkozások, számolási példák) kell tudást adni.

A szigorlat két részből áll: Az írásbelin 13kérdéses rövid (15 perces) dolgozatot kell írni. A 13 kérdés képleteket és definíciókat tartalmaz. A listát az Intézet honlapján hozzuk nyilvánosságra (Oktatás -> Vizsgákhoz menüpont alatt). Legalább 7 kérdésre megfelelő választ kell adni. A sikeres írásbelit követően kezdhető meg a szóbeli szigorlat.

A Műszeres Gyógyszeranalízis tantárgy (gyakorlat) követelményei

A feltételek megegyeznek a Gyógyszerkémia és Analízis tárgynál megadottakkal, azzal a különbséggel, hogy a tárgy nem tartalmaz gyakorlati szigorlatot.

A Műszeres Gyógyszeranalízis tantárgy (elmélet) követelményei

A tárgy aláírásának nincs sajátos követelménye. Az aláírás elsődleges feltétele a gyakorlati jegy megszerzése, vizsgára az bocsátható, akinek a féléve aláírásra került. A tárgy félévben kollokviummal zárul. A kollokvium írásbeli vizsga formájában történik.

A félév során tartott tanulmányi versenyen 75-82%-os teljesítményt elérő hallgatók ‘jó’ (4), a 88%-os teljesítményt elérő hallgatók ‘jeles’ (5) megajánlott vizsgajegyet kaphatnak.