Az Intézet önálló oktatási és tudományos egységgé 1949-ben vált. A ma mintegy 12 diplomással, összesen 25 fővel funkcionáló intézet feladata a Gyógyszerkémia és Analízis valamint a Műszeres Gyógyszeranalízis főtárgyak és több kapcsolódó tárgy oktatása az egyetemi alap-, szak- és továbbképzésben, továbbá a Doktori Iskolában gyógyszerész, valamint más természettudományi és orvostudományi szakos egyetemisták és diplomások számára. 

A Gyógyszerészi Kémia tárgy az intézet megalakulásának évében vált önálló stúdiummá és 2021-ben alakult át a kurrikulum reform eredményeként. A korábban három szemeszterben oktatott tárgy a gyógyszerészképzés igen fontos integráló része. Szintetizálja a kurrikulum nyolc korábbi kémiai kurzusának ismeretanyagát, szorosan kapcsolódik a képzés néhány nem kémiai főtárgyához (pl. élettan, kórélettan, gyógyszerhatástan, gyógyszertechnológia, farmakognózia), és természetesen önálló specifikumokkal is rendelkezik. E specifikumok sorában találjuk a gyógyszeranalízist, a hatóanyag-szintézist, farmakonok transzport- és receptor formáinak meghatározását, a kémiai szerkezet és biológiai hatás összefüggéseinek vizsgálatát, gyógyszer- és biomolekulák kölcsönhatásainak tanulmányozását. Jelenleg Gyógyszerkémia és Analízis néven két félévben oktatjuk hasonló tematikával. A korábbiakhoz képest a különbség, hogy a Gyógyszerkönyv műszeres analitikai vonatkozásai a kötelezővé vált és a hetedik szemeszterben oktatott Műszeres Gyógyszeranalízis tárgy keretében jelennek meg.

A  főtárgyak mellett a kötelezően illetve szabadon választható tárgyak, továbbá a Doktori Iskolában akkreditált tárgyak is megtalálhatók Intézetünk oktatási profiljában.

  • Molekulaszerkezet meghatározása spektroszkópiai módszerekkel
  • A hatóanyag-felszívódás előrejelzésének vizsgálómódszerei
  • Királis analízis (Ph.D. kurzus)

Kutatómunka a gyógyszeranalitika, a hatóanyagkeresés és –jellemzés, valamint a gyógyszerhatás-orientációjú fizikai-kémia területén folyik, alap- és alkalmazott kutatási szinteken, az alábbi témákban:

a)   Gyógyszerek és gyógyszercsaládok biológiai hatását befolyásoló tulajdonságok (protonálódás, lipofilitás, oldhatóság, membrán permeáció) fizikai-kémiai állandókkal való jellemzése. A munkák gyógyszergyárakkal, továbbá angol, svájci és amerikai kutatócsoportokkal kooperációban folynak.

b)   Természetes alkaloidok és szintetikus analógjaik, valamint potenciálisan gyógyhatású, többgyűrűs kondenzált heterociklusok szintézise.

c)   Enantiomerek és más rokonszerkezetű hatóanyagok és biomolekulák elválasztása nagyhatékonyságú folyadék- (HPLC) és rétegkromatográfiás (TLC) módszerekkel valamint kapilláris elektroforézissel (HPCE), az elválasztás mechanizmusainak vizsgálata.

d)   Az Európai és a Magyar Gyógyszerkönyv vizsgálati módszereinek kidolgozása és összehasonlítása. A hatósági gyógyszerellenőrzést és törzskönyvezést szolgáló kutatások az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottsággal, a Leuveni Katolikus Egyetemmel és az Országos Gyógyszerészeti Intézettel kooperációban folynak.

e)   Királis vegyületek meghatározása, enantiomer-tisztaságvizsgálat optikailag aktív vegyületek szerkezetkutatása és egyensúlyi reakciók jellemezése kiroptikai és elválasztástechnikai módszerekkel.

f)   Gyógyszermolekulák kölcsönhatásai biológiai makromolekulákkal (DNS, fehérje) és gyógyszerformuláláshoz használt segédanyagokkal (ciklodextrinek, királis polimerek)

g)  Bio- és gyógyszermolekulák mikro- és szubmikro speciációja, mely a felszívódás, receptorkötés és metabolizmus folyamataiban alapvető jelentőségű protonálódási folyamatok ma ismert legrészletesebb jellemzését adja. A kutatások a Kaliforniai, a Düsseldorfi és a Kansasi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben folynak. 

Valamennyi téma eredményei nemzetközi folyóiratokban, köztük számosan a tudományterület legrangosabb periodikáiban (J. Med. Chem., J. Phys. Chem., Anal. Chem., J. Am. Chem. Soc., Pharm. Res., stb.) kapnak nyilvánosságot.