Ismertető

Vezető:
Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
Email: nagy.zoltan_zsolt@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: + 36 1 459 1500/54534 vagy 459 1500/54611
Doktori iskola tanulmányi adminisztrátora:
Takács Johanna
Telefon: +36 1 486 5920 vagy +36 30 384 5263
Titkár:
Takács Johanna
Egészségtudományi Kar
Telefon: +36 1 486 5920 vagy +36 30 384 5263
E-mail: takacs.johanna@se-etk.hu

 
Programok Programvezető
01. Klinikai és összehasonlító egészségtudományok
Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt
02. Elméleti és preklinikai egészségtudományok
Prof. Dr. Nyakas Csaba
03. Társadalom és egészség
Dr. Vingender István
04. Nép- és közegészségtudományok
Prof. Dr. Ács Nándor

Programok leírása

PROGRAMOK LEÍRÁSA

Az Egészségtudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Nagy Zoltán Zsolt) fő célkitűzése az elméleti és preklinikai ismeretek, a klinikai és összehasonlító egészségtudományi kutatások, valamint a nép- és közegészségtudományok ötvözése, továbbá az egészségtudományok társadalomtudományi területeinek erősítése. További célja, hogy az Egyetemen folyó doktori képzéseket kiegészítve biztosítsa az egészségtudományok megjelenését, így hangsúlyosabbá téve a népegészségügyi igények részét képező preventív, hazai és nemzetközi egészség-megőrző programokat, melyek a társadalom egészét érintik.

A Doktori Iskola törzstagjainak és témavezetőinek tudományos kutatási programjai az egészségtudomány sokrétűségéhez igazodva négy programban fogják össze a választható kutatási témákat az egészségtudományok iránt érdeklődő fiatal kutatóknak. Az egészségtudományok tudományági programjai, kurzusai és témái az egészség-, és társadalomtudományi elméletek, kutatások találkozási pontját is adják. Az egészségtudományok számos területét felölelő kurzusok és témák segítik és biztosítják a magas szintű képzést és a kutatásokhoz szükséges ismeretek elsajátítását. A négy program összesen közel 50 kurzusa lehetőséget ad minden hallgatónak a témájához szükséges ismeretek megszerzéséhez. A Doktori Iskola törzstagjai, programvezetői az egészségtudományok nemzetközileg is elismert képviselői, személyük garantálja a Doktori Iskolában folyó magas színvonalú elméleti és gyakorlati mentori munkát.

 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola négy programja szervesen kapcsolódik egymáshoz és az egészségtudományok széleskörű szemléletét tükrözik. A Klinikai és összehasonlító egészségtudományok, valamint az Elméleti és preklinikai egészségtudományok programok az egészségtudományok számos területén kínálnak lehetőséget az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez; többek között a kardiovaszkuláris, mozgásszervi, perinatális, reprodukciós, szülészeti és nőgyógyászati, onkológiai, diagnosztikai, gasztroenterológiai, táplálkozástudományi és dietetikai, optometriai, ápolási, oxiológiai és sürgősségi, morfológiai és fiziológiai és az epidemiológiai egészségtudományi területeken.  A Doktori Iskola Társadalom és egészség programja adja a másik két program mellett a társadalomtudományi módszereket alkalmazó egészségtudományok képviseletét és súlyának megerősítését az Egyetemen folyó doktori képzések rendszerében. A negyedik program a Nép- és közegészségtudományok az egészségügy tudománytörténetével, az egészségügyi jog aktuális problémáinak kérdéskörével egészíti ki a három programot, valamint olyan fontos nép- és közegészügyi területeken folyó epidemiológiai módszereket alkalmazó kutatásokkal teszi teljessé az egészségtudományok multidiszciplináris szemléletét, mint a környezeti expozíciók egészségkárosító hatásainak becslése, veleszületett fejlődési rendellenségek vizsgálatai, veszélyes kórokozók kimutatása és differenciáldiagnosztikája.

 

Az 1. sz. program, a „Klinikai és összehasonlító egészségtudományok” (vezető: Dr. Nagy Zoltán Zsolt) programjának témái felölelik az ápolástudományi, a családgondozási, a szülészeti és nőgyógyászati klinikai területeket, az epidemiológiai, dietetikai és táplálkozástudományi kérdéseket. Továbbá lehetőséget biztosítanak a morfológiai és fiziológiai, a fizioterápiás kutatásoknak és a szemészeti vizsgálatoknak, valamint a klinikai egészségtudományok mellett foglalkoznak az oxiológiai és sürgősségi ellátás témaköreivel, kutatási területeivel is.

A Klinikai és összehasonlító egészségtudományok program oktatási és kutatási tevékenységében résztvevők számos kurzust hirdetnek, melyek a bevezető, alapozó ismereteken túl speciális tudást is adnak a magas szintű képzés biztosításához. A számos meghirdetett kurzus magába foglalja a program célkitűzéseit, a klinikai egésztudományok számos területét öleli fel. Ismereteket nyújt az ápolásról, a korszerű betegellátásról olyan jelentős területeken, mint az idegsebészet vagy az aorta betegségek. A különböző egészségtudományi területek jobb megismerését szolgálja többek között a látás patofiziológiájával foglalkozó kutatási és klinikai területeket, a szemészeti klinikai vizsgálatok tervezését és végrehajtását, valamint a point-of-care eljárások pre- és inhospitális ellátásban való alkalmazását tárgyaló kurzusok. A mélyebb, alaposabb ismeretek megszerzését teszik is lehetővé teszik a program kurzusai, többek között a szöveti őssejtekkel, a véralvadás zavaraival kapcsolatos kurzusok. Továbbá a program kurzusai lehetőséget adnak számos betegség megelőzésében és kezelésében kiemelkedő szerepet játszó területek megismerésére, segítve a hatékony prevenciós lehetőségek feltérképzését is, mint a gyermekkori depresszió aktuális kérdései, a közétkeztetés innovációs lehetőségei, az alkalmazott dietetikai kutatások, táplálkozástudományi ismeretek és dietoterápiás intervenciók és nem utolsó sorban az idősek tápláltsági állapotának monitorozása, valamint a táplálkozási attitűd befolyásolása.

A programban számos olyan kiváló klinikus folytat oktatási, kutatási és témavezetői tevékenységet, akik hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkeznek, mely garancia arra, hogy szakmai támogatásuk mellett a hallgatók a választott témájukban magas színvonalú szakmai fórumokon, tudományos folyóiratokban mutathatják be eredményeiket.Ennek alapján teljesül a program összeállításánál kitűzött kiemelten fontos szempont, hogy a fokozatszerzéshez szükséges követelmények teljesíthetők legyenek a doktori képzés megadott ideje alatt.

 

 

Az 2. sz. program, a „Elméleti és preklinikai egészségtudományok” (vezető: Dr. Nyakas Csaba) programjába tartozó kutatások célja, hogy elméleti alkalmazott és részben alapkutatási háttérrel támogassa az egészségtudományi és népegészségügyi kutatásokat az Egyetem keretében az Egészségtudományi Doktori Iskola tevékenysége során. További cél, hogy biztosítsa és segítse a kutatási gyakorlat szempontjából az állatkísérletes és humán vizsgálatokat elméleti és módszertani vizsgálati módszerekkel. Ennek megfelelően a tervezett doktori iskolánkat is jellemzi az a sajátosság, hogy törekszik az egészségtudományi és klinikai kutatások támogatására transzlációs vizsgálatokkal is, tehát a releváns állatkísérletes modellek alkalmazásával. Az egészségtudomány egyik kiemelt feladata a prevenció elméleti és gyakorlati kérdéseinek tudományos kimunkálása, melynek fejlődése jelenleg várhatóan előtérbe kerül a népegészségügy fokozott igényeinek megjelenésével. Ezen túlmenően az egészségtudomány hozzájárulása iránti igény a rehabilitációban is bővül mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Továbbá egy-egy adott egészségügyi feladat megoldása érdekében a gyógyító célú, döntően klinikai kutatási tevékenységet magas igényű kiegészítő egészségtudományi kutatási hozzájárulással célszerű eszközölni, ami lehetővé teszi az egészségügyi szakdolgozói munkaközösségek szakszerű bevonását is. Ehhez a munkához az elméleti alkalmazott kutatáson kívül kapcsolódhat a diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és innovációja iránti igény is, mely szintén részét képezi a doktori iskola bírálatra megküldött kutatási terveinek és kapcsolatot jelent a jelen program és a ’Klinikai és összehasonlító egészségtudományok’ program között.

Tekintettel arra, hogy az egészségtudományi kutatás önmagában is multidiszciplináris és szerteágazó, a kutató teamek egyik újszerű feladata kitekinteni a társtudományok felé azzal a céllal, hogy önmagukat erősítsék, és új dimenziókat nyissanak az élettudományok irányába is. Az egészségtudományra jellemző, hogy ha alap vagy alkalmazott kutatásokat végez is tegye egyértelművé a gyakorlati megvalósítás céljait és körülményeit, mivel kiemelten sürgetővé vált valamennyi korosztály részére az egészségmegőrzésnek és a betegségek megelőzésének szükségessége.  

 

Az 3. sz. program, a „Társadalom és egészség” (vezető: Dr. Vingender István) programja az egészségproblematika teljes vertikumát felöleli elsősorban társadalomtudományi szemléletben. Nem csupán az egészség-betegség jelenségvilágával, hanem az egészséges és a beteg ember életével, életkörülményeivel, életkilátásaival is foglalkozik, tárgyalja, az egészséggel kapcsolatos gondolkodásmód, értékek, attitűdök, hitek és hiedelmek világát, mindazon kognitív percepciókat tehát, amelyek az egészséggel vannak összefüggésben. A program felveti az egészség és a betegség állapotát befolyásoló szociális miliő kérdéskörét, a megbetegedések szocioökonómiai és szociokulturális következményeit, Az egészség szociálepidemiológiai kérdéseit, vagyis azt, hogy az egészségtőkéből kinek mennyi jut a társadalomban, milyen egyenlőtlenségek tagolják e tekintetben azt, és ki hogyan hasznosítja ezt a tőkeformát, hogyan válik egyesek birtokában inkorporális tőkéből korporatív tőkévé az egészség. Ugyanakkor az egészség társadalomtudományi programja nem marad meg annak mikroszociális elemzésének szintjén, hanem tovább lép a mezoszférába és áttekinti az egészségügyi szervezetek felépítésének és működésének sajátosságait, az egészségügyi ellátórendszer társadalmi struktúráját, azokat a strukturális és hálózati jegyeket, amelyek átszövik az egészségügyi intézményrendszert. Vizsgálja az egészségügy alrendszerének meghatározó csoportjait, a köztük lévő egyenlőtlenségeket, a társadalmi kapcsolatokat, a társadalmi felelősségvállalás kondícióit, a gondolkodás, a tudás, a tanulás, a szakmai és általános szocializáció réteg-specifikus jegyeit és perspektíváit. A program közvetlenül tanulmányozza az egészségügyi szakmák éthoszát, szakmai karrierútjait, konfliktusai, az életkörülmények a munkavégzés a szakmai és a civil élet kapcsolatának, illetve a megélt egészségügyi világ (életvilág) sajátosságait. Nem különben a program az egészség megőrzésének, helyreállításának, a betegségek kialakulásának, viselésének kulturális aspektusait is témává teszi.

A Társadalom és egészség doktori program vállalja és képviseli mindazon tudományos kutatási módszereket és eljárásokat, amelyek ezen tudományok sajátjai. Így kvantitatív és kvalitatív egészségtudományi kutatásokat is ambicionál, köztük a talán leginkább elterjedt survey típusú vizsgálatokat, de interjúkon alapuló, fókuszcsoport-kutatásokat, esettanulmányokon alapuló általános érvényű elemzéseket, dokumentumelemzéseket, forráselemzéseket, tartalomelemzéseket, megfigyelésen alapuló vizsgálatokat, és társadalomelméleti levezetéseket is befogad.

 

Az 4. sz. program, a „Nép- és közegészségtudományok” (vezető: Dr. Ács Nándor)  program kurzusai és kutatási témái felölelik az egészségügyi és orvosi jog kérdéseit, a környezetegészségtant, a toxikus anyagok és egyéb környezeti befolyások szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát, a veleszületett szív-és érrendszeri rendellenességek epidemiológiáját, a humán virológia területét, a veszélyes kórokozók kimutatását és differenciáldiagnosztikáját, a várandósság alatt az anyát ért betegségek és gyógyszerhatások magzati következményeit, valamint a medicina fejlődésének történetét, a gyógyszerképzés századait és a szexualitás, illetve a fogászat tudománytörténetét.

Az orvostörténet segít a multidiszciplináris megközelítésben, hogyan viszonyul a medicina a tudományokhoz, a művészetekhez. Részletesen tárgyalja a medicina kapcsolatát a természet- és társadalomtudományokkal, a technika fejlődésével, és azok kultúrtörténeti vonatkozásaival, valamint a művészetekkel, az alternatív medicinával, a népi gyógyászattal. Az egészségügyi jog aktuális problémái valódi interdiszciplináris terület. A jog, akár az orvostudományok, vagy tágabb értelemben az egészségtudományok területe felől közelítve más-más aspektusokból tárható fel. Az egészségügyi ellátórendszer bármely területéről érkező hallgató megtalálhatja azt az irányt, melynek jogi kérdései a saját területén hasznosíthatók lehetnek. A humán virológia lehetőséget nyújt az új vírusok, új módszerek, új lehetőségek megismerésére. A bakteriális és virális eredetű fertőzések kimutatása és differenciál diagnosztikája kiemelt szerepet tölt be az veszélyes kórokozók azonosításban, a minél gyorsabb és pontosabb azonosítás kulcsfontosságú az e kórokozók által okozott betegségek terjedésének megelőzésében. A környezetegészségtan a környezeti expozíciókkal, a legfontosabb szennyező anyagoknak, a víz- és levegőszennyezés globális környezet-egészségügyi hatásaival foglalkozik. A szálló por és egyéb légszennyezők egészségkockázatai mellett, ismereteket nyújt az extrém hőmérsékletek, hideghullámok hatásairól, különös tekintettel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából. A veleszületett fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológia vizsgálata a szülészeti ellátás egyik fontos területéről szolgáltat információkat, a veleszületett fejlődési rendellenességek megelőzéséról és szűrésének lehetőségeiről.

Témavezetők és témakörök

Az Egészségtudományi Doktori Iskola kurzusai

(tervezett)

 

  1. Klinikai és összehasonlító egészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt)

 

Kurzus neve

Kurzusvezető

 
 

A látás patofiziológiája

Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (TT)

 

Ápolás és betegellátás az idegsebészetben

Prof. Dr. Banczerowski Péter

 

Az aorta betegségek korszerű ellátása

Prof. Dr. ifj. Sótonyi Péter (TT)

 

A véralvadás, a haemostasis zavarai

Prof. Dr. Domján Gyula,

Dr. Gadó Klára

 

Szexuális medicina

Prof. Dr. Nyirády Péter (TT)

 

Korszerű szemlélet a szülészetben és terhesgondozásban

Prof. Dr. Rigó János

 

Szöveti őssejtek

Prof. Dr. Uher Ferenc, Suhajdáné Dr. Urbán Veronika

 

A védőoltások története

Burgettiné Dr. Böszörményi Erzsébet

 

Point-of-care eljárások a pre-, és inhospitalis sürgősségi ellátásban

Dr. Kanizsai Péter

 

Szemészeti klinikai vizsgálatok tervezése és végrehajtása

Dr. Kovács Illés

 

Táplálkozástudományi elemzések és dietoterápiás intervenciók

Dr. Mák Erzsébet

 

A gyermekkor depresszió aktuális kérdései

Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó

 

Bevezetés az alkalmazott terápiás dietetikai kutatásokba

Dr. Pálfi Erzsébet

 

Innováció- és kutatásmenedzsment

Dr. Pörzse Gábor

 

A szív sportadaptációjának megítélése: a normál és a kóros

Dr. Szelid Zsolt László

 

Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területén

Dr. Tátrai-Németh Katalin

 

Idősek tápláltsági állapotának, és tápanyag-beviteli értékeinek monitorozása

Veresné Dr. Bálint Márta

 

Idősoktatás a táplálkozási attitűd befolyásolásáért

Veresné Dr. Bálint Márta

 

 

 

 

  1. Elméleti és preklinikai egészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Nyakas Csaba)

 

Kurzus neve

Kurzusvezető

 
 

Mozgás-táplálkozás interakciók a prevencióban és rehabilitációban

Prof. Dr. Nyakas Csaba (TT)

 

Az agy egészséges és kóros idősödése

Prof. Dr. Nyakas Csaba (TT)

 

Tumorprogresszió

Prof. Dr. Győrffy Balázs

 

Állatkísérletes módszerek a gyógyszerkutatásban

Prof. Dr. Lévay György

 

Mikrocirkuláció élettana és kórélettana

Prof. Dr. Koller Ákos

 

Fejezetek a haemodinamika és a vénák keringése témakörből

Prof. Dr. Nádasy György, Dr. Dörnyei Gabriella

 

Élelmiszerek korszerű laboratóriumi vizsgálatai

Dr. Benedek Csilla

 

Kutatói attitűdformálás

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (TT)

 

Mozgáselemzés II.

Dr. Horváth Mónika

 

Bizonyítékokon alapuló vizsgálómódszerek a fizioterápiában

Dr. Kovács Éva

 

Az öregedés biológiai és élettani vonatkozásai

Dr. Lelbach Ádám

 

Mozgáselemzés I.

Dr. Mayer Ágnes

 

Szöveti terápiák, szövetbanki technológiák és menedzsment

Dr. Mihály Sándor

Dr. Szabó Zoltán

 

Hormonreceptorok működése, tudományos kutatás és klinikum, egészség és betegség

Dr. Szekeres Mária

 

Mozgás és sport egészségtan és alkalmazott sportélettan

Dr. Szekeres Mária

 

Sport és szív

Dr. Szekeres Mária

 

Az agyi vérkeringés élettana és kórélettana

Dr. Tóth Péter József

 

 

 

 

  1. Társadalom és egészség

(programvezető: Dr. Vingender István)

 

Kurzus neve

Kurzusvezető

 
 

Az egészség, az egészségkultóra és az egészségügyi ellátó rendszer szociokulturális kontextusa

Dr. Vingender István (TT)

 

Deviáns viselkedés és társadalompatológia

Dr. Vingender István (TT)

 

A hivatás szerepe az egészségügyi foglalkozások gyakorlásában

Prof. Dr. Balázs Péter

 

Kvalitatív kutatások az egészségtudományban

Prof. Dr. Rácz József

 

Az egészségügyi szakdolgozói hivatásszerep változásai

Dr. Balogh Zoltán

 

Innovációs lehetőségek az ápolásban

Dr. Balogh Zoltán

 

Az egészségtudatos jövő kérdései a közétkeztetésben

Dr. Csajbókné Csobod Csilla

 

Egészségügyi hivatásokhoz köthető társadalmi szerepek és konfliktusok társadalomtudományi vizsgálata

Dr. Feith Helga Judit

 

Táplálkozás antropológia és antropometria

Dr. Lichthammer Adrienn

 

Kompetencia fejlesztés módszertana az egészségügyben

Dr. Pápai Tibor

 

Családi krízisek primer prevenciója

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna

 

Bioetika

Dr. Szabó László

 

 

 

 

  1. Nép- és közegészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Ács Nándor)

 

Kurzus neve

Kurzusvezető

 
 

A fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata

Prof. Dr. Ács Nándor (TT)

 

Egészségügy fejlődésének története, tudománytörténete

Prof. Dr. Forrai Judit

 

Szexualitás kultúrtörténete

Prof. Dr. Forrai Judit

 

Fogászattörténet

Prof. Dr. Forrai Judit

 

A magyar gyógyszerészképzés századai – A gyógyszerészképzés testületi (céhes forma) és egyetemi formái.

Prof. Dr. Kapronczay Károly

 

Az egészségügyi jog aktuális problémái

Dr. Dósa Ágnes

 

A szív, mint szerv és szimbólum kultúrtörténete

Dr. Király László

 

Környezet-egészségtan

Dr. Páldy Anna

 

Humán virológia: új vírusok, új módszerek, új lehetőségek

Dr. Takács Mária, Dr. Kis Zoltán

 

Egészségfejlesztés alapjai

Dr. Terebessy András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola programjainak témái

(tervezett)

 

  1. Klinikai és összehasonlító egészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt)

 

Témavezető

Téma

(Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (TT, vezető)

A szem patológiás eltérései és azok kezelése

Fénytörési hibák kezelése

Képalkotó vizsgálatok a szemészeti betegségek diagnosztikájában

A látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a vizualis készségek felmérése és fejlesztése

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (TT)

A de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus tréninggel

Prof. Dr. Nyirády Péter (TT)

A hímvessző necroticus és degeneratív folyamatai

A húgycsőszűkületek korszerű ellátása

Felső üregrendszeri laparoscopos műtétek

Prof. Dr. ifj. Sótonyi Péter (TT)

Perifériás érbetegségek korszerű diagnosztikája és kezelése

Prof. Dr. Barcs István

Fertőző betegségek megelőzése és infekciokontroll

Prof. Dr. Domján Gyula

Szisztémás autoimmun betegségben szenvedő (SLE, PSS, RA. stb.) betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata

A véralvadási zavarban szenvedő thrombophiliás betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata

Prof. Dr. Uher Ferenc Suhajdáné Dr. Urbán Veronika

Malignus hematológiai betegségek laboratóriumi diagnosztikája

Dr. Balogh Zoltán

Tűszúrásos és vágásos sérülések gyakoriságának vizsgálata egészségügyi ellátás során

Burgettiné Dr Böszörményi Erzsébet

Védőoltások szerepe a betegségek megelőzésében, oltásmegtagadások okai és következményei

Természetes eredetű bakteriális és növényi eredetű antimikrobiális anyagok

Dr. Gadó Klára

Életminőség vizsgálatok tromboembóliás betegségekben

Vénás tromboembóliás betegségek vizsgálata

Terápiás adherencia és életminőség vizsgálatok krónikus megbetegedésekben

Antifoszfolipid szindróma és a terhesség kapcsolata

Dr. Horváth Mónika

Mozgásszervi panaszok és az alvási pozíció összefüggései

Háromdimenziós mozgáselemzés, járás és egyensúly vizsgálatok szerepe mozgásszervi kórképek fizioterápiájában és rehabilitációjában

Neuropszichológiai tünetek fizioterápiás vonatkozásai a stroke-ot illetve traumás agysérülést követő intézményi vagy ambuláns rehabilitációs ellátás során

Dr. Kanizsai Péter

A szepszis helyszíni ellátása, különös tekintettel a prediktív score rendszerekre és a helyszínen elvégezhető point-of-care vizsgálatokra

Dr. Kovács Illés

Új lehetőségek a keratoconus korai formáinak diagnosztikájában

Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó

A perinatális mentális eltérések vizsgálata

Széleskörű felmérés a hazai serdülő populáció mentális állapotáról

Dr. Mák Erzsébet

Táplálkozástudományi elemzések és dietoterápiás intervenciók

Dr. Pálfi Erzsébet

A betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező – terápiás dietetikai kutatások

Dr. Pápai Tibor

Az ápolói triage tevékenység hatékonyságának fejlesztési szempontjai

Korszerű fájdalom management az ápolásban

Dr. Pörzse Gábor

Innováció- és kutatásmenedzsment

Dr. Somogyvári Zsolt

Neonatológiai sürgősségi ellátás

Dr. Szabó László

Vizelettartási és ürítési problémák vizsgálata

Védőnői ellátás Európában

Dr. Szelid Zsolt László

Sportkardiológia a klinikai gyakorlatban

Dr. Tátrai-Németh Katalin

Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területén

Veresné Dr. Bálint Márta

Idősek tápláltsági állapotának és tápanyag-beviteli értékeinek monitorozása. Idősoktatás a táplálkozási attitűd befolyásolásáért

 

 

  1. Elméleti és preklinikai egészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Nyakas Csaba)

 

Témavezető

Téma

Prof. Dr. Nyakas Csaba (TT)

Mozgás és táplálkozás anyagcsere és idegrendszeri hatásai

Az agy egészséges és patológiás öregedése: állatkísérletek és humán vizsgálatok

Aktív és passzív testedzés: elesések és demencia prevenció

Prof. Dr. Győrffy Balázs

Új onkológiai diagnosztikai módszerek fejlesztése

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (TT)

Gasztrointesztinális rendszer vizsgálata a malabszorpciós kórképekben

Mozgásszervi betegségekben alkalmazott fürdőgyógyászati kezelések hatékonyságának vizsgálata Magyarországon

A nyelőcső pH rendellenességeinek klinikai vizsgálata

Az Inzulin jelátviteli útvonal és az autofágia vizsgálata hepatocelluláris karcinoma esetén

Prof. Dr. Lévay György

Nagy transzlációs értékű állatkísérletes modellek fejlesztése

Prof. Dr. Koller Ákos – Prof. Dr. Nyakas Csaba (TT)

A fizikai aktivitás (’sportolás’) szerepe az öregedés során bekövetkező agyi vasomotor és kognitív funkciók csökkentésének megelőzésében

Prof. Dr. Krajcsi Péter

Vitaminok és gyógyszerek membrán transzportja

Dr. Dörnyei Gabriella – Prof. Dr. Nádasy György

Jelátviteli folyamatok állatkísérletes láb varikozitás modellben

Dr. Benedek Csilla

Biológiailag aktív komponensek és antioxidáns kölcsönhatások vizsgálata élelmiszerkészítményekben

Dr. Kovács Éva

A fizioterápia diagnosztikus és terápiás módszerei az időskorúak funkcionális hanyatlásának megelőzésében és az önellátó képességük megőrzésében

Dr. Lelbach Ádám

A fizikai aktivitás, sport hatásának vizsgálata az artériás erek vasomotor szabályozására – transzlációs megközelítéssel

Dr. Mayer Ágnes

Mozgássegítő eszközök hatása az egyensúlytartásra, a járásra és az eleséskockázatra

Mozgásszervi betegségekben alkalmazott fürdőgyógykezelések hatékonyságának vizsgálta Magyarországon

Sportsérülések rizikófaktorai és megelőzési lehetőségei

Dr. Mihály Sándor

Az emberi testből származó terápiás eszközök (SoHO – Substances of Human Origin) szerepe a gyógyításban

Dr. Szekeres Mária

Horminális hatások szerepe a szív- és érrendszeri adaptációs folyamatokban.

Az endokannabinoid rendszer élettani és kórtani szerepe

Dr. Szekeres Mária

Dr. Dörnyei Gabriella

Rendszeres fizikai aktivitás és sport egészségmegőrző szerepe

Dr. Tóth Péter József

Traumás agykárosodást követő autoregulációs zavar és vér-agy gát károsodás mechanizmusai

 

  1. Társadalom és egészség

(programvezető: Dr. Vingender István)

 

Témavezető

Téma

Dr. Vingender István (TT)

Az egészségkonstrukció társadalmi erőforrásai szervezeti, humán erőforrás-, szociokulturális és kognitív aspektusból

Deviáns viselkedés és társadalompatológia

Prof. Dr. Rácz József

Kvalitatív egészségtudományi kutatások

Dr. Balogh Zoltán

Az akut és krónikus betegek ápolásának vizsgálata

A mentális zavarral élők megítélésének vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében

Az egészségügyi szakdolgozók vizsgálata az akut és krónikus betegellátás során

A kiterjesztett hatáskörű ápolók kompetenciáinak vizsgálata

Az ápolóképzés során alkalmazott oktatási módszerek vizsgálata

Közösségi ápolás kulturális különbözőségeinek vizsgálata

Humánerőforrás tervezés szakdolgozói területen

Ápolói migráció vizsgálata

Csajbókné Dr. Csobod Éva

A közösségi étkeztetés társadalmi és gazdasági aspektusai

Dr. Feith Helga Judit

Társadalmi szerepek és ehhez kapcsolódó konfliktusok egészségtudományi szempontú vizsgálata

Dr. Lichthammer Adrienn

A táplálkozás kultúranthropológiája a (világ)történelemben

Dr. Pápai Tibor

Az ápolói kompetenciák és hatáskörök vizsgálata a sürgősségi ellátásban

Az ápolói szintű betegtájékoztatás határterületeinek és módszereinek vizsgálata

Az ápolási folyamat dokumentálásának korszerűsítése a XXI. században

A szimulációs oktatás hatékonysága a képességek fejlesztésében

Speciális ápolói kompetenciák vizsgálata a hon- és rendvédelemi egészségügyi ellátásban

A képességfokozás lehetőségei a fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmények valós idejű kiürítésében

A harctéri sérült ellátás irányelveinek alakulása a XXI. században

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna

Családi krízisek primer prevenciója – Innovatív primer prevenciós programok a családi krízisek megelőzéséért

 

  1. Nép- és közegészségtudományok

(programvezető: Prof. Dr. Ács Nándor)

 

Témavezető

Téma

Prof. Dr. Ács Nándor (TT)

A fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata

Prof. Dr. Cseh Károly

A veleszületett szív- és érrendszeri rendellenességek epidemiológiája, különös tekintettel a szülők foglalkozási expozíciójára

Prof. Dr. Forrai Judit

Medicina fejlődésének története, tudománytörténete

Prof. Dr. Kapronczay Károly

A magyar gyógyszerészképzés századai – A gyógyszerészképzés testületi (céhes forma) és egyetemi formái

Dr. Dósa Ágnes

Az egészségügyi ellátás során bekövetkező hibák és tévedések kezelésének jogi kérdései és tanulságai

Egészség és jog

Dr. Kis Zoltán

Vérzéses lázat okozó vírusok geno- és fenotípusos összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai módszerekkel

Veszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése

Dr. Páldy Anna

Környezeti expozíciók (külső, belső téri levegő, extrém hőmérséklet) egészségkárosító hatásának becslése epidemiológiai módszerekkel

Dr. Takács Mária

Zika vírusok diagnosztikájának bevezetése Magyarországon, a vírus molekuláris és szerológiai jellemzői

Influenza vírusok replikációját gátló, növényi eredetű készítmények vizsgálata

Dr. Terebessy András

Adoleszcensek és fiatal felnőttek egészségmagatartásának és egészségi állapotának vizsgálata