Hallgatói házirend

a Semmelweis Egyetem Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikáján

Mint oktató és gyógyító intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy a klinika szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi polgár számára megfelelő színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli oktatást és ellátást nyújtson.  A Fogorvostudományi Karon a szaktárgyak elsajátítása kis csoportokban folyó gyakorlati oktatás keretében valósul meg, melyek során a hallgatók önálló fogorvosi tevékenységet végeznek az egyetemen oktató fogorvosok segítségével, felügyeletével. E speciális helyzetre tekintettel szükséges a hallgatói betegkezelés rendjének szabályozása.

A házirendben megfogalmazott célok és alapelvek az egészségügyi szolgáltatást végző hallgatók számára segítséget nyújtanak a tanulásban, a gyógyítás gyakorlati kivitelezésében, és iránymutatást adnak a beteggel, ill. az egészségügyi személyzettel való partneri együttműködésben. A hallgatói házirend követése, betartása, az oktatók által a szemeszter végén adott gyakorlati jegyben is tükröződik.

Hozzáállás

• A hallgató pontos időben, orvoshoz méltó ápolt, rendezett külsővel, végig begombolt fehér köpenyben jelenjen meg.  Kizárólag hallgatói köpenyben lehet a gyakorlaton részt venni. Hosszú haj esetén kívánatos annak összefogása. Az infekció kontroll megvalósítása kiemelt fontosságú (gumikesztyű alatt ékszer, feltűnő színű körömlakk!)

• A kezelések alatt nem lehet enni, rágógumit rágni, mobiltelefont használni, hangoskodni. 

• A letöltött félév akkor érvényes, ha a gyakorlatvezető a teljesítményt elégséges, vagy annál jobb gyakorlati jeggyel értékeli. Ezt a szorgalmi időszak alatt kell elérni, pótgyakorlatra lehetőség nincs.

• A szemeszter során maximum három hiányzás elfogadható, ennél több mulasztás esetén a félév nem kerül elfogadásra. 

• A hallgatónak motiváltnak, szorgalmasnak kell lennie. A klinikai gyakorlaton hivatására készül, minden alkalmat meg kell ragadnia szaktárgyi tudása gyarapítására.

Felkészültség

• A hallgatónak a naprakész dokumentációval és

• Átgondolt kezelési tervvel kell rendelkeznie betegével kapcsolatban.

A kezelés első alkalommal mindig az általános és a fogászati anamnézis felvételével, szájvizsgálattal, a diagnózis felállításával, szájhigiénés tanácsadással és a kezelési terv felállításával történik, majd első beavatkozásként – az elsősegélyt igénylő betegek kivételével – a fogkő eltávolítása és szájhigiénés kezelés következik. A szanálás sokszor több klinikán párhuzamosan történik, a másik intézetekben folyó kezelések sajátunkkal való összehangolása, irányítása is oktatói segédlettel végzett hallgatói feladat. 

• Kívánatos az adott gyakorlatra tervezett kezelés elméleti hátterének tudása. A hallgatónak a betegen végzendő beavatkozás minden mozzanatával tisztában kell lennie, ennek híján kezelni nem lehet!

• Elengedhetetlen a szaktárgyi előadások anyagának ismerete, a hallgatónak készen kell állnia annak szóbeli, vagy írásbeli számonkérésére.

A beteggel való kommunikáció

• A hallgatónak menedzselnie kell a beteg berendelést.

Betegeink eredményes berendelése érdekében a páciensnek tudnia kell az őt ellátó hallgató és a gyakorlatvezető nevét is. Ezért célszerű ezeket olvashatóan felírni neki egy cédulára a visszarendelés pontos dátumával, időpontjával és a kezelőterem számával együtt. Ugyanakkor a hallgatónak is fel kell jegyeznie a beteg utolérhetőségét, hogy a változásokról időben értesíteni tudja. Csak a számítógépbe bejelentkezett betegeket lehet kezelni, ezt a kezelés megkezdése előtt a hallgató ellenőrizze is.

• A hallgatónak hangsúlyoznia kell a megbeszélt kezelési időpontok pontos betartásának fontosságát a beteg részéről is. Ez nem csak a páciens érdeke, hanem a hallgatóé is, hiszen a beteg rendszeres késései vagy előre nem jelzett meg nem jelenése hátráltatja a hallgató gyakorlati munkáját; ilyenkor más páciens berendeléséről kell gondoskodni.  

• A hallgatónak nagy hangsúlyt kell fektetnie a beteg instruálására, motiválására.

• Időt kell szánnia betege korrekt felvilágosítására, a tervezett beavatkozások magyarázatára, és a kezelés menetének, kimenetelének, esetleges szövődményeinek elmondására.

• A hallgató gondoskodni köteles a félév végeztével a páciens még szükséges kezeléseinek folytatásáról (kezelését saját maga folytatja a következő félévben, a nyári gyakorlaton, ill. a beteget –előzetes megbeszélés alapján- kollégájának adja át).

Infekciókontroll

• A Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika egész területén, így az oktató termekben is (111,113,114) a betegellátáshoz egyéni védőeszköz (egyszerhasználatos kesztyű és arcmaszk) használata kötelező. Az említett védőeszközöket klinikánk mindenki számára biztosítja. A gyakorlati oktatás során a mindenkori betegellátás és a betegkezeléshez történő asszisztálás, egyéni védőeszköz használata nélkül TILOS. Aki az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó rendelkezést nem tartja be, nem vehet részt a gyakorlati oktatásban, a betegek kezelésében.

• A műanyag védőszemüvegek, ajánlatos minden hallgatónak sajátról gondoskodnia. Turbinát, gépi depurátort szemvédelem nélkül használni nem lehet! 

• A hallgató a kezelésekhez steril tálcákon műszerkészletet kap. A tálcákról eltávolított csomagolást a fekete zsákkal bélelt kommunális hulladékgyűjtőbe kell dobnia.

• A kezelésre a hallgatónak terv szerint mindent össze kell készítenie. A szükséges anyagot, műszert sok esetben az asszisztensnőktől kell kérni. A szekrénybe, fiókokba asszisztensnőn kívül más nem nyúlhat, a higiénés előírások betartása érdekében! 

• A mozgatható (guruló) asztalka tetejét is ki kell használni pl. a gyökérkezelő tálca, vagy a lenyomatokhoz való vesetál elhelyezésére. Az alatta lévő polc a hallgató személyes jegyzetei, a betegkarton, a legalsó polc a beteg holmijának tárolására szolgál. (A páciensek a kabátjukat, esernyőjüket, nagyobb táskájukat a ruhatárban helyezzék el – erre fel kell hívni a figyelmet!)

• A hallgató telefont, számítógépet nem érinthet gumikesztyűben, hasonlóan a kartonok kezelése is a kesztyű eltávolítása után, tiszta kézzel történjen.

• A betegellátási hulladékot (vattarolni, kofferdám gumi), vérrel, nyállal szennyezett anyagokat (maszk, gumikesztyű) veszélyes hulladékként kell kezelnie, és a külön speciális címkével ellátott, sárga zsákkal bélelt szeméttárolóba kell dobnia. 

• Az endodonciai kezelés során szükséges tűs röntgenfelvételre a bemért adatok rögzítése után a hallgató és a gyakorlatvezető is kíséri a beteget. Ilyenkor letakart tálcán a hallgató viszi magával a szükséges eszközöket. Az ajtókilincseket vagy gumikesztyű nélkül, vagy papírtörlővel kell megfognia.  A hallgatónak értenie és tudnia kell a tűs felvétel célját, kivitelezésének módját, és tevékenyen segítenie kell a beteg röntgenfelvételhez való előkészítését.

• A hallgatónak törekednie kell a munkaasztal átláthatóságára, a terület tisztántartására, az infekciókontroll protokoll egészségügyi személyzetre vonatkozó előírásának betartására!

• Gondot kell fordítania a sérülések megelőzésére: pl. használat után távolítsa el a fúrót, depurátorfejet a kézidarabból, és hagyja a műszerasztalkán. Éles, szúró hulladék (tű, fecskendő) csak a keményfalú, feliratozott veszélyes hulladéktartó dobozokba kerülhet a későbbi (pl. szemét összegyűjtése, takarítás) sérüléses baleset elkerülése érdekében. 

 

Gyakorlati kivitelezés

• Klinikánkon a fekvekezelés, illetve az ezzel szorosan összetartozó négykezes kezelés munkamódszerét oktatjuk. Ennek megvalósítása céljából a gyakorlatokon a hallgatók párban dolgoznak. Mind az orvosi, mind a szék melletti asszisztensi tevékenységek elsajátítandók, ezért a hallgatóknak törekedni kell az igazságos időbeosztásra.

• A kezeléshez szükséges eszközök, anyagok ismerete, alkalmazásának indikációja, bekészítése, helyes használata alapvető követelmény.

• A hallgatóknak a kezelőkben rendelkezésükre álló anyagok nevét, összetételét, használati útmutatóját a helyes alkalmazás érdekében ismerniük kell.

• Fontos kívánalom a takarékos anyaghasználat. 

• Hasonlóan fontos a fogászati műszerek óvása, körültekintő alkalmazása, a sérülésük megelőzése. Bármi leesik, eltörik, elgörbül a hallgató ne szégyellje, jelezze az asszisztensnőknek. 

• A hallgató köteles betegét a kezelés megkezdése előtt, bizonyos munkafázisok (pl. preparálás, izolálás, matrica felhelyezésének kivitelezése, stb.) végén és a kezelés elvégzése után megmutatni gyakorlatvezetőjének. 

• Hallgató nem engedhet el beteget gyakorlatvezetője tudta nélkül!

• A hallgatónak törekednie kell a kezelés – saját képességeihez mért – legkorrektebb elvégzésére.

• A hallgatónak igyekeznie kell megbecsülni a kezelés elvégzéséhez szükséges időt, és be kell tartania az időkorlátokat. A munkát gyakorlat vége előtt 5-10 perccel be kell fejeznie.

• A hallgató – félév során tapasztalt – fejlődésének iránya, annak mértéke fontos szempont a gyakorlati jegy kialakításában.

Adminisztráció

• Első alkalommal anamnézis lapot és nyilatkozatot tölt ki a páciens, és aláírásával is hitelesíti azokat. 

• A kezelés folytatásához szükséges adatokat, az elvégzett beavatkozásokat a hallgató köteles a betegkartonra felvezetni, és gyakorlatvezetőjével hitelesíttetni.

• Röntgenfelvétel számítógépes és papír alapú beutalóval kérhető, melyet a páciens a harmadik emeleti Röntgen Osztályon készíttet el.

A gyakorlati idő betartása

• Az elvégzett beavatkozásokat a gyakorlatvezető a kezelés sorrendjében, minden mozzanatra kiterjedően ellenőrzi a betegkartonon. Ez a feltétele, hogy a gyakorlat után az orvosírnok a kódokat hiánytalanul tudja a számítógépbe táplálni. Ez az adminisztráció az alapja a Klinikánk és az NEAK /Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő/ közötti elszámolásnak, ezért ennek az adatbázisnak valósnak, korrektnek és hiánytalannak kell lennie. Ennek intézésére időt kell szánni, ezért a hallgatónak a munkát – ennek figyelembe vételével – a gyakorlat vége előtt kb 5-10 perccel kell befejeznie. 

• Csak pontos távozás után van esély arra, hogy a következő csoport érkezése előtt az asszisztensnők ki tudjanak szellőztetni, fertőtlenítsenek, és elő tudjanak készülni a következő gyakorlatra. 

Kérem, és kívánom, hogy a fentiek betartása mellett a Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikán töltött gyakorlati idejüket örömmel, tartalmasan és hasznosan töltsék.

Prof. Dr. Vág János
klinikaigazgató