Magyar Endodontiai Társaság

Jelentkezési lap letöltése

A Magyar Endodontiai Társaság alapszabálya

 1. A Társaság neve: Magyar Fogorvosok Egyesületének Endodontiai Társasága
 2. A Társaság neve röviden: Magyar Endodontiai Társaság (MET)
 3. A Társaság neve angolul: Hungarian Society of Endodontology
 4. A Társaság neve németül: Ungarische Gesellschaft für Endodontologie
 5. A Társaság neve franciául: Société Hongroise d’Endodontie
 6. A MET működési területe: Magyarország
        székhelye:
  1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

levelezési címe: a MET mindenkori elnökének, illetve titkárának levelezési címe

 1. A MET A Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE) alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel és szakmai alapelvekkel összhangban, mint endodontiai szakirányú szerveződés, önálló jogi személyiséggel és gazdálkodással rendelkező, saját alapszabálya alapján az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései szerint működik.

A MET célja és tevékenysége:

 1. Célja:
     Az endodontia hazai tevékenységének támogatása.
 2. Céljának megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységet folytatja:

  • támogatja az endodontiával kapcsolatos kutatást, oktatást, továbbképzést, szakellátást
  • segíti a kezelési eljárások fejlesztését, új eljárások kidolgozását és ezek elterjesztését a hazai fogbetegellátásban
  • szakmai módszertani levelet, ismertető anyagokat ad ki és terjeszt
  • tagjainak tájékoztatást és ajánlást ad az endodontiában használatos módszerekről és anyagokról
  • kidolgozza az endodontia etikai kódexét
  • feladatának tekinti az endodontiával foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtését és fenntartását
  • kapcsolatot teremt a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között
  • együttműködést alakít ki hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal
  • véleményezi külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetését
  • az endodontiát érintő vitás kérdésekben szakmai tanácsadó szerepet tölt be
  • szakmai rendezvényeket szervez.

A MET tagjai:

 1. A MET tagja lehet:
  a.) aktív tag
  b.) tiszteletbeli tag
  c.) pártoló tag
   1. Aktív tag lehet az a közreműködő tag, aki fogszakorvosi képesítéssel rendelkezik, az endodontiát a graduális fogorvosképzés keretében oktatja, endodontiai tárgyú kutatást végez, vagy endodontiai betegségek kezelésével foglalkozik. Az Aktív tagságért a vezetőséghez benyújtott írásbeli kérelemmel kell folyamodni, az aktív taggá fogadást a már aktív tagok szótöbbségi szavazása dönti el. A MET aktív tagjai minden tisztségre választhatók.
   1. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki kiemelkedő szakmai tapasztalatával, nemzetközi tekintélyével a MET munkáját jelentősen segíti. Tagságát a közgyűlés hagyja jóvá, a vezetőség javaslata alapján.
   1. Pártoló tag lehet az a magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, aki a MET működéséhez anyagi, elvi, erkölcsi támogatást nyújt. A pártoló tagságot a vezetőség hagyja jóvá.

2.) Az aktív tag jogai:

a.) joga van a MET tevékenységében és rendezvényein résztvenni,

b.) joga van a közgyűlésen tanácskozni és szavazni.

3.) Az aktív tag kötelezettségei:

a.) köteles tagsági díjat fizetni,

b.) köteles folyamatos tagság esetén a tagdíjat évente egyszer, március 31-ig befizetni,

c.) a tag köteles folyamatosan endodontiai munkát végezni, az oktatás, a kutatás, vagy a betegellátás területén.

4.) A tagság megszűnik:

a.) tagsági díj befizetésének elmaradása, kétszeri felszólítás ellenére,

b.) a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével,
c.) a MET tagjai sorából való írásban bejelentett kilépéssel, amely bejelentést a társaság      
    titkárához kell írásban benyújtani,
d.) törléssel, vagy kizárással, ha a MET céljainak elérését akadályozó, vagy a MET tekintélyét
    romboló tevékenységet folytat, vagy ilyen kijelentéseket tesz. A kizárásról a Közgyűlés     
   határoz  az elnökség előterjesztése alapján.

A MET vezető szervei, tisztségei és tisztségviselői

 1. A MET legfőbb szerve a Közgyűlés.
 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • az alapszabály elfogadása és módosítása,
  • a vezetőség beszámolójának megvitatása és elfogadása,
  • a MET elnökének és a vezetőség további 8 tagjának megválasztása,
  • az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása,
  • a Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása,
  • a mindenkori tagdíj összegének megállapítása,
  • tiszteletbeli tag megválasztása,
  • a MET megszűntetése
 1. A Közgyűlés határozatait a tagok szavazatai alapján, szavazattöbbséggel hozza. Minősített, kétharmados szavazati többség szükséges az alapszabály módosításához és a MET megszűntetéséhez.
 1. Titkosan kell lebonyolítani a szavazást személyi kérdésekben, illetve, ha valamely tag kérésére a Közgyűlés úgy határoz.
 1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 50%-a + 1 fő megjelent
 1. Ha a Közgyűlésen megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességhez szükséges minimumot, az azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés, a megjelent tagok létszámára való tekintet nélkül, határozatképes.
 1. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
 1. A Közgyűlés összehívásáról, helyéről, idejéről és napirendjéről a vezetőség a tagokat legalább 10 nappal korábban írásban tájékoztatja.
 1. A tagság egy negyedének írásos kérésére, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.
 1. A Közgyűlések közötti időszakban a MET tevékenységét a vezetőség irányítja. 
 1. A Közgyűlés által 3 éves időtartamra választott vezetőség 9 tagú. Tagjai: a MET elnöke, titkára és pénztárosa, valamint további 6 tagja.
 1. A MET elnökét a Közgyűlés választja meg, 3 éves időtartamra. Az elnöki tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb 2 ciklusban választható.
 1. Az elnök:
  – önállóan jogosult a MET képviseletére,
  – jogosult a Társaság valamely vezetőségi tagját a MET önálló képviseletével megbízni,
  – a MET nevében aláírási és cégjegyzési joga van,
  – vezeti a vezetőség üléseit,
  – őrködik a hatályos jogszabályok, valamint a MET alapszabályainak betartása felett,
  – a vezetőségi üléseken köteles beszámolni a megelőző időszakban végzett tevékenységéről.
 1. a MET titkárát és pénztárosát a vezetőség választja meg tagjai közül, az elnök javaslata alapján.
 1. A titkár:
  – az elnök egyetértésével intézi a MET ügyeit,
  – felelős a tagság és a vezetőség közötti kapcsolat biztosításáért,
  – felelős a MET működésének dokumentálásáért, a Közgyűlések és a vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséért.
 1. A pénztáros:
  – gondoskodik a pénztár kezeléséről,
  – gondoskodik a vezetőség pénzügyi határozatainak végrehajtásáról,
  – gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről  és a pénztárkönyv vezetéséről.

  Munkáját szükség esetén pénzügyi szakember is segítheti, akit a MET alkalmaz, a MET vezetőségének határozata alapján és aki a MET éves pénzügyi mérlegét is elkészíti.

 1. A MET pénzügyeinek rendszeres ellenőrzésére a Közgyűlés 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ, melynek tagjai ellenőrzik a MET pénztárának hatályos jogszabályok szerinti működését. Amennyiben hiányosságot, vagy szabálytalanságot észlel, úgy arról haladéktalanul értesíti a MET elnökét és titkárát. Munkájáról a Közgyűlésnek számol be.
 1. A vezetőség tagjai a MET tevékenységét irányítják, az elnök által kijelölt és a vezetőség által elfogadott területeken. Tevékenységük hatékonyságának fokozására három fős munkacsoportot vagy munkabizottságot hozhatnak létre, további tagok bevonásával.
 1. A vezetőség:
  – szükség szerint, de legalább évente kétszer ülést tart,
  – határozatképes, ha legalább 5 tagja jelen van,
  – az üléseket az elnök vezeti, akadályoztatása esetén megbízottja,
    határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a döntést az elnök hozza, az elnök távolmaradása esetén a levezető elnök,
  – személyi kérdésekben titkos szavazással dönt,
  – a Közgyűlések közötti időszakban végzett munkájáról tájékoztatja a tagságot,
  – a MET éves pénzügyi tervét és az éves pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

 

A MET Ellenőrző Bizottsága:

 1. Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által három évre választott 3 tagból áll.
 1. Az Ellenőrző Bizottság
  • munkáját a bizottság elnöke irányítja, akit a bizottsági tagok maguk közül választanak,
  • ellenőrzi a MET gazdálkodását és arról jelentést készít a Közgyűlés részére, 
  • tevékenységének szabályait maga állapítja meg,
  • határozatait szótöbbséggel hozza.

A MET vagyona:

 1. A MET vagyona a tagdíjakból, a különböző forrásokból származó támogatásokból, saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből és a MET vagyonának hozadékaiból tevődik össze.
 1. A MET kiadásai a működési költségek, a rendezvények költségei, tiszteletdíjak, jutalmak és egyéb kiadások.
 1. A MET a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerinti éves pénzügyi tervét és a beszámolót a vezetőség hagyja jóvá.

A MET megszűnése:

A MET megszűnik:

– ha feloszlatását a Közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza,
– ha más egyesülettel egyesül, a Közgyűlés kétharmados többséggel hozott szavazata alapján,
– ha a felügyelő szerve, a Magyar Köztársaság, állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, illetve a tagok érdekét sértő vagy veszélyeztető működése miatt feloszlatja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.
 1. A Magyar Fogorvosok Egyesülete Endodontiai Társaságának alapszabályát a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

Kelt: Budapest, 2022. április 26-án

Dr. Komora Péter
elnök