Betűméret: A A A

Általános információk

A Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikája 1959-ben kezdte meg oktató munkáját. A konzerváló fogászat és a részét képező endodontia a fogorvostudomány azon ága, mely mind a kemény fogszövetek, mind a fogbél megbetegedésének diagnosztikáját, az ajánlott kezeléseket és a kezelések prognózisát tárgyalja. E tárgykör ismerete alapján végzett kezelés helyreállítja a fog eredeti formáját, funkcióját és esztétikai megjelenését, biztosítja a fogak élettani integritását, a környező kemény- és lágyszövetekkel alkotott harmonikus egységét.

A klinika által három nyelven oktatott konzerváló fogászat diszciplína az alábbi tárgyköröket foglalja magába: klinikai endodontia, klinikai konzerváló fogászat, konzerváló fogászati propedeutika, preventív fogászat.

Fenti tárgykörökkel kapcsolatos ismereteket a hallgatók összesen kilenc féléven keresztül tantermi előadások, valamint klinikai gyakorlati órák alapján szerzik meg. A klinika aktív szerepet vállal mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati szakorvosképzésben, valamint az élethosszig tartó fogorvos-továbbképzésben is.

A klinika korszerű ellátást kínál a konzerváló, illetve preventív fogászat valamennyi területén. A betegeket a modern kezelési elveknek megfelelő kezelőegységek, illetve kezelőtermek fogadják.

A klinikán munkacsoport foglalkozik a szájképletek vérkeringésének, illetőleg keringésszabályozásának kérdéseivel, a különböző fogászati anyagoknak a pulpa, illetve gingiva vérellátására gyakorolt hatásával, új kezelési módszerek (pl. endodontiai mikrosebészet, gépi gyökércsatorna-tágítás) meghonosításával, a fluoridok szerepével a caries prevencióban, a dentalis erózióval, stb. A humánvizsgálatok a klinikán, az experimentális munka a Konzerváló Fogászati Klinikával kollaboráló egyéb egyetemi intézetekben (Kórélettani Intézet, Orálbiológiai Tanszék stb.) folyik.

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem