A Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikája (A Klinika korábbi megnevezése)1959-ben kezdte meg oktató munkáját. A restauratív fogászat és az endodontia a fogorvostudomány azon ága, mely mind a kemény fogszövetek, mind a fogbél megbetegedésének diagnosztikáját, az ajánlott kezeléseket és a kezelések prognózisát tárgyalja. E tárgykör ismerete alapján végzett kezelés helyreállítja a fog eredeti formáját, funkcióját és esztétikai megjelenését, biztosítja a fogak élettani integritását, a környező kemény- és lágyszövetekkel alkotott harmonikus egységét.

Klinikánkon, mint oktatási intézményben a klinikai gyakorlat részeként fogorvostan hallgatók végzik a kezelést szakorvosi felügyelet mellett. A klinika által három nyelven oktatott tárgykörök a következőek: klinikai endodontia, klinikai restauratív fogászat, restauratív fogászati propedeutika, endodonciai propedeutika, preventív fogászat.

Fenti tárgykörökkel kapcsolatos ismereteket a hallgatók összesen kilenc féléven keresztül tantermi előadások, valamint klinikai gyakorlati órák alapján szerzik meg. A klinika aktív szerepet vállal mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati szakorvosképzésben, valamint az élethosszig tartó fogorvos-továbbképzésben is.

A klinika korszerű ellátást kínál a restauratív, az endodoncia, illetve a preventív fogászat valamennyi területén. A betegeket a modern kezelési elveknek megfelelő kezelőegységek, illetve kezelőtermek fogadják.

A klinikán munkacsoport foglalkozik a szájképletek vérkeringésének, illetőleg keringésszabályozásának kérdéseivel, a különböző fogászati anyagoknak a pulpa, illetve gingiva vérellátására gyakorolt hatásával, új kezelési módszerek (pl. endodontiai mikrosebészet, gépi gyökércsatorna-tágítás) meghonosításával, a fluoridok szerepével a caries prevencióban, a dentalis erózióval, stb. A humánvizsgálatok a klinikán, az experimentális munka a Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikával kollaboráló egyéb egyetemi intézetekben (Kórélettani Intézet, Orálbiológiai Tanszék stb.) folyik.

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem