Betűméret: A A A

Rólunk

A Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai Intézetének rövid története:

A mikrobiológia oktatását HŐGYES ENDRE indította el az Egyetemen 1883-ban a kórtannal közös tantárgy keretében az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézetben (Hőgyes Endre u. 9.), amely az egykori Pasteur Intézetben működött. Igazgatói HŐGYES ENDRE (1883-1906), PREISZ HUGÓ (1907-1931) és BELÁK SÁNDOR (1932-1947) voltak. A mikrobiológia önálló tantárgyként való oktatása 1948-ban a Bakteriológiai és Immunitástani Intézet néven különvált szervezeti egység feladata lett, mely 1950-ben első igazgatója, FARAGÓ FERENC javaslatára a Mikrobiológiai Intézet elnevezést vette fel. Működési helye 1978 óta a Nagyvárad téri Elméleti Tömb. Igazgatói: FARAGÓ FERENC (1948-1950), ALFÖLDY ZOLTÁN (1950-1974), NÁSZ ISTVÁN (1974-1994). ÁDÁM ÉVA, megbízott igazgató (1994-95) , ANDERLIK PIROSKA, megbízott igazgató (1995-96), ROZGONYI FERENC, igazgató (1996-2003), FÜRST ZSUZSANNA, megbízott igazgató (2003-2004), NAGY KÁROLY, igazgató (2004-2014). 2014. július 1-jétől SZABÓ DÓRA az Intézet igazgatója.

A graduális képzés keretében a Mikrobiológiai Intézet egyedül végzi az egyetemen a mikrobiológia oktatását három az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Fogorvostudományi Kar (FOK) és a Gyógyszerésztudományi Kar (GyK) teljes létszámú III. évfolyamai, mintegy évi 800 hallgató számára, az utóbbi évtizedekben német és angol nyelven is. A tananyagot a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon sajátítják el, az ÁOK hallgatók két félévben, a FOK és GyK hallgatói egy-egy félévben. Az Intézet oktatói munkájában alapvető feladatának tekinti a gyakorlat által megkívánt mikrobiológiai szemlélet kialakítását, a törzsanyagként kezelendő új ismeretek folyamatos beépítését a tananyagba és a karok eltérő igényeinek fokozott figyelembe vételét.

A mikrobiológia iránt érdeklődő hallgatók ismereteiket továbbfejleszthetik az Intézetben működő Tudományos Diákkör keretében, demonstrátori munkakörben, valamint szakdolgozatok készítésében.

A posztgraduális képzés keretében az Intézet elméleti és gyakorlati oktatást végez az “orvosi mikrobiológia szakorvosa”, a “fertőző betegségek szakorvosa” és a “mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés szakgyógyszerésze” képzésben, továbbképzésben és vizsgáztatásban.

Az Intézet tagja az Egyetem Doktori Iskolájának, akkreditált programjában folyamatosan képez Ph.D. hallgatókat.

Az Intézet tudományos munkája a több évtizedes hagyományoknak megfelelően, több témakörben, széles kollaborációval és számos kutatási támogatással folyik.

A tudományos kutatási tevékenysége átfogja a virális, elsősorban az adenovírus epitópok struktúráját és funkcióját, a vírus és a gazdasejt interakcióját, virális- és gazdasejt gének kölcsönhatásainak tanulmányozását molekuláris és genetikai módszerekkel; a Gram-pozitív baktériumok okozta nozokomiális fertőzések, a bakteriális transzlokáció, a csecsemőkori hirtelenhalál, az orális candidosis, és a larvalis toxocarosis mikrobiális pathogenezisét és pathomechanizmusát in vitro és in vivo; a leggyakoribb nozokomiális fertőző mikroorganizmusok feno- és genotípusos tulajdonságainak vizsgálatát, különös tekintettel a toxintermelésre, a sejtfelszíni tulajdonságokra, a virulenciára és a különböző antibiotikum csoportokkal szembeni rezisztencia mechanizmusokra.