A TRANSZLÁCIÓS MEDICINA INTÉZET

Az Intézet 2019-ben jött létre Dr. Benyó Zoltán vezetésével, két – hosszú ideig különálló – intézet, a Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet valamint a Kórélettani Intézet egyesítése révén. 

Intézetünk a transzlációs medicina szellemében folytatja kutatásait olyan élettani és kórélettani jelenségek megismerését tűzve ki célul, melyek közvetlen kapcsolatba hozhatók egyes betegségek kialakulásával, súlyosbodásával és gyógyulásával. Az intézetben folyó kísérletes munka elsősorban a kardiorespiratorikus rendszer működésének vizsgálatára irányul, melynek betegségei mind morbiditási, mind mortalitási szempontból kiemelt jelentőségűek.

Az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeként, az intézet munkacsoportjaiban rendelkezésre álló kutatási módszerek lehetővé teszik egyes élettani folyamatok többrétű vizsgálatát: a szubcelluláris, valamint sejt-, szövet-szintű folyamatoktól a szervezeti szintű összetett szabályozásig, és lehetőség van humán vizsgálatok elvégzésére is. Az intézetben folyó oktatás is ezt az integratív szemléletet követi.

Ebben kiemelt hangsúlyt kap a szervezet egészségének megőrzése szempontjából lényeges komplex alkalmazkodási folyamatok megismertetése, valamint annak tárgyalása, miként reagálnak a fiziológiás szabályozási folyamatok a külső vagy belső környezet változásaira.

Intézetünk 2022-ben elnyerte a MTA Kiváló Kutatóhely minősítést! 

Galéria

12kép

AZ INTÉZET MÚLTJA

Kórélettani Intézet 

Az 1770-ben létrejött pathologia et praxis clinica diszciplínából kiválva, 1850 óta önálló tárgyként (általános kórtan), majd 1882 óta önálló intézetben folyt az általános kór- és gyógytanból 1948-ban átkeresztelt kórélettan oktatása.

Az intézet igazgatói: Shoretich Mihály 1770–1784, Prandt Ádám 1785–1792, Stipsics Ferdinánd 1792–1818, Lenhossék Mihály 1819–1821, Auer Gábor 1821, Schuster János 1821–1824, Tognio Lajos 1824–1848, Wagner János 1848–1850, Tognio Lajos 1850–1854, Diescher János 1854–1855, Seidl Emánuel 1855–1861, Wachtel Dávid 1862–1871, Balogh Kálmán 1871–1883, Hőgyes Endre 1883–1905, Székely Ágoston 1905– 1906, Tangl Ferenc 1906–1914, Preisz Hugó 1914–1930, Belák Sándor 1932–1947, Zselyonka László 1946–1947, Sós József 1948–1973, Hársing László 1974–1990, Szollár Lajos 1990-2010, Rosivall László 2010-2014, Molnár Miklós (megbízott igazgató) 2014-2015, Tordai Attila 2015-2019.

Az intézetből vált ki 1979-ben a fogorvosoktatás sajátos szempontjainak érvényesítésére az Orálbiológiai Tanszék.

2019-ben létrejött a Transzlációs Medicina Intézet melybe integrálódott a Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézettel együtt. 

A Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Az intézetet 1959-ben alapították. Magját az a fiatal kutatókból álló munkacsoport alkotta, amely eredetileg az Élettani Intézetben Kovách Arisztid vezetésével dolgozott.

Az intézet kezdetben kettős feladatkört látott el, amely önálló vérkeringés-élettani és kórélettani kutatások végzését, valamint a műtétes klinikák kutatómunkáiban való részvételt jelentette. Ezen fő feladatok mellé 1972-től egy további feladat társult: a magyar, majd később az angol nyelvű élettanoktatás az Általános Orvostudományi Kar másodéves hallgatói, illetve 2001-től a Gyógyszerésztudományi Kar harmadéves hallgatói számára.

Az intézet korábbi igazgatói: Kovách Arisztid 1959–1990; Monos Emil 1990–2000; Kollai Márk 2000–2009; Ligeti Erzsébet (megbízással) 2009–2010. 2010-2019 Benyó Zoltán

2019-ben átalakult Transzlációs Medicina Intézetté melybe integrálta a Kórélettani Intézetet. 

A KLINIKAI KÍSÉRLETI KUTATÓ- ÉS HUMÁN ÉLETTANI INTÉZET ILLUSZTRÁLT TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

1959–2012

TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA 1959–2012

Történetünk

Az intézetet 1959-ben alapították. Magját az a fiatal kutatókból álló munkacsoport alkotta, amely eredetileg az Élettani Intézetben Kovách Arisztid vezetésével dolgozott.

Az intézet kezdetben kettős feladatkört látott el, amely önálló vérkeringés-élettani és kórélettani kutatások végzését, valamint a műtétes klinikák kutatómunkáiban való részvételt jelentette. Ezen fő feladatok mellé 1972-től egy további feladat társult: a magyar, majd később az angol nyelvű élettanoktatás az Általános Orvostudományi Kar másodéves hallgatói, illetve 2001-től a Gyógyszerésztudományi Kar harmadéves hallgatói számára.

Az intézet korábbi igazgatói: Kovách Arisztid 1959–1990; Monos Emil 1990–2000; Kollai Márk 2000–2009; Ligeti Erzsébet (megbízással) 2009–2010. 2010-től Benyó Zoltán látja el az intézet igazgatói feladatait.

1959-1969

1959–1962:

Megalapításra került intézetünk jogelődje, a Külső Műtéti Klinikák Kísérleti Kutató Laboratóriuma (KiKuLa), s 1959. szeptember 1-jén megkezdhette működését (Gegesi Kiss Pál rektor 4905/1959 sz. levele dokumentálja ezt) a Külső Klinikai Telep három pavilonépületében, melyek a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikához tartoztak, és az I. Sz. Sebészeti Klinika alagsorában (VIII. Üllői út 78/A). Az egyetem ezen új szervezeti egységének alapítója és első igazgatója Kovách Arisztid GB egyetemi docens („felügyelő egyetemi tanárok” Zoltán Imre szülész és Hedri Endre sebész). Ekkor a kutatói létszám kilenc fő (Erdélyi András, Fedina László, Fonyó Attila, Harmath József, Koltay Edit, Lipták József, Menyhárt János, Mitsányi Attila, Somogyi János), a gyakornoki létszám pedig három fő volt (Bíró Zsuzsanna – 1960. augusztus 31-től, Monos Emil, Szlamka István). A csoport a Bálint Péter által igazgatott Puskin utcai Élettani Intézetben szerveződött. A korábbi években e csoportnak még tagjai voltak, többek között: Antal János, Dóda Margit, Irányi Magda, Gosztonyi György, valamint Kiss Sándor, és számos „külsős” klinikus munkatárs.

 

 

 

Még a Puskin utcai épület (ELTE) falai előtt: Kovách Arisztid egyetemi docens (középen), tőle jobbra Vlagyimir Mihajlovics Hajutyin professzor Moszkvából, és Monos Emil frissdiplomás gyakornok, bal felől Szilassy Gyula főasszisztens és egyik asszisztensnő munkatárs (1959)

 

 

 

 

 

 E kép is a Puskin utcában készült. Balról jobbra: Mitsányi Attila, külföldi vendég (ismeretlen), Menyhárt János, Kovách Arisztid – „a Főnök”, Kellner Mariann (kardiológus vendégkutató), Monos Emil

 

 

 

 

 Az 1959-ben alapított Külső Műtéti Klinikák Kísérleti Kutató Laboratóriumának háborús (1945 és 1956) sebeket viselő főépülete a Külső Klinikai Telepen

 

Folytatódott „A kísérleti orvostudomány vizsgálómódszerei” című, hétkötetes, a hazai orvostudományi kutatások II. Világháború utáni fellendítésében meghatározó jelentőségű gyűjteményes munka szerkesztése és írása Kovách Arisztid vezetésével és számos belső és külső szerzőtárs közreműködésével (Akadémiai Kiadó, 1954–1963).

 

 

 E hétkötetes, korszakos jelentőségű kiadvány Kovách Arisztid kezdeményezésére és főszerkesztésével született meg.
Kötetméret: 18×24,5×5,5 cm 1099 oldal!

 

Számos egyetemi klinikával és intézettel épült ki kutatási együttműködés, kezdetben nagyobbrészt a traumás vérkeringési sokk élettani mechanizmusainak felderítésére. E kooperációkban is jelentős szerep jutott a KiKuLa korszerű II. emeleti Saroklaboratóriumának, valamint elektronikai és mechanikai műhelyének (vezető mérnök Harmath József, később Sedlacsek Sándor).

 

 

 

A modern, és híressé vált vérkeringés-élettani Saroklaboratóriumban: balról a második Kovách Arisztid, jobb keze felől Molnár Éva rajzoló asszisztens, jobboldalt Szilassy Gyula főasszisztens, és két asszisztensnő munkatárs

 

 Az első évtizedekben a kísérletes munka dominánsan altatott kutyákon és macskákon folyt.

 

 

 

Sándor Péter kísérletezés közben a „főnöki” Saroklaboratóriumban

 

 

 

 

 

Nász Simon állatgondozó felvezet egy kísérleti alanyt

 

 

 

 

 Intézetünk első igazgatói titkárnője és laborasszisztensei: Kovách Arisztidné (Milike), Budai Józsefné (Marika), Kovács Judit és Katona Klára

 

 

 

Ezen időszak egyik legígéretesebb hazai együttműködése Szentágothai János professzorral – és munkatársaival – alakult ki, aki a barátivá fejlődött kapcsolatot portré festménnyel is megörökítette. 

Kovách Arisztid fiatalkori (40 éves) portréja (Szentágothai János festménye).
Képszöveg: „Most már nyugodtan állíthatom, hogy 1960-ban így néztél ki. Esetleg Magad is elhiszed. Tegnap kotorászva régi dolgaim közt, megtaláltam. Ölel, Pityu. 1977. júl. 1.” Eredetije jelenleg az intézet konferenciatermében látható

A vasfüggönyön át, Kovách Arisztid úttörő szervezésével, Hans Schaefer professzor és Hans Weidinger docens támogatásával, tanulmányutakat is eredményező, élő munkakapcsolat épült a nyugat-németországi Heidelbergi Egyetem Élettani Intézetével, majd más „nyugati” intézetekkel is. Az elsők között Erdélyi András (1958), Fedina László (1959), Somogyi János (1960, Heidelbergi Biokémiai Intézet) és Monos Emil (1964) kaptak lehetőséget kiutazásra.   E tanulmányokra támaszkodva Fedina László korszerű Elektrofiziológiai laboratóriumot épített fel a KiKuLa-ban, amelyhez Göteborgban, Anders Lundberg intézetében töltött másfél éves tanulmányútja is fontos tapasztalatokat eredményezett.

1963:

Fedina László és Mitsányi Attila moszkvai tanulmányútra utazott (SZU Orvostudományi Akadémia Normál és Kórélettani Intézete, vezetője VM Hajutyin).

 

1965:

A sikeres, negyedéves heidelbergi tanulmányútja elismeréseként az MTA féléves leningrádi tanulmányutat ajánlott fel Monos Emilnek, aki a Pavlov Intézetben (Vasziljevszkij Osztrov) folytatott kutatómunkája mellett számos más tudományos intézményt is meglátogatott Leningrádban, Pavlovoban, Moszkvában, Tallinban, Tbilisziben, Jerevánban és Kijevben.

 

1966:

Analóg, majd később hibrid és digitális számítógépek alkalmazásával, évtizedekre kiható, sikeres együttműködés indult a KiKuLa (Monos Emil) és az újonnan szerveződött BME Automatizálási Tanszék (Szücs Béla tudományos munkatárs, Csáky Frigyes tanszékvezető) között.

 

 

 

1966. augusztus 1–5.: a BME Automatizálási Tanszékről teherautónyi, korszerű adatrögzítő és feldolgozó kölcsönműszerekkel először „töltöttük fel” a KiKuLa saroklaboratóriumát. A képen Szücs Béla mérnök, tudományos munkatárs

 

 

1967:

Az „International Union of Physiological Sciences (IUPS)” megbízta Kovách Arisztidet a Newsletters című lapjának szerkesztésével.

Erdélyi András kinevezést kapott az Országos Munkaegészségügyi Intézet Kísérleti Élettani Osztálya élére, ahol helyettese Mitsányi Attila lett.

1970-1979

1970:

Kovách Arisztidet egyetemi tanárrá nevezték ki egyetemünkön. Megkezdte másfél éves amerikai tanulmányútját a Hahnemann Egyetemen és a Pennsylvania Egyetemen (Philadelphia, Pa.), ösztöndíjforrások sorát tárta fel munkatársai s más fiatal magyar kutatók számára.

Rubányi Gábor, 4 évi TDK-s tevékenysége után, állást kapott intézetünkben, majd 11 év elteltével az USA-ban folytatta kutatótevékenységét.

 

1971:

Kovách Arisztid támogatásával, intézetünk munkatársai közül Sándor Péter az elsők között kezdett hosszú tanulmányutat (14 hónap) a Pennsylvania Egyetemen („Hartford Foundation Grant Award”; „American Heart Association Grant Award”), majd követte őt Dóra Eörs, Nyáry István, Bíró Zsuzsanna, Nádasy György, Szilassy Gyula, Urbanics Rudolf, Hamar János, Sedlacsek Sándor, Dézsi László, Komjáti Katalin, Szabó Csaba, Benyó Zoltán, Balla István és mások.

 

1972:

Az Egyetemen közismertté és közkedveltté vált KiKuLa átvette az Általános Orvoskar másodév második félévfolyamának élettanoktatását (közös tanterem a II. Sz. Nőgyógyászati Klinikával és a Radiológiai Klinikával, gyakorlóhelyiségek az I. Sz. Sebészeti Klinika alagsorában).

Kovách Arisztid megbízást kapott a Semmelweis OTE Tudományos Diákköri Tanácsa elnöki funkciójának betöltésére. (A BOTE Tudományos Diákkörei I. Tudományos Kongresszusát 1954. április 22-én tartották, melynek egyik főszervezője Menyhárt János tanársegéd, a Tudományos Diákköröket Szervező Iroda titkára, aki később, 1956-ban az orvosegyetemi Forradalmi Bizottság elnöke, 1959-ben a KiKuLa egyik alapító tagja.)

MTA-doktor: Fonyó Attila és Somogyi János.

Menyhárt János címzetes egyetemi tanári címet kap (1969-től MTA kutatólabort vezet a Radiológiai Klinika épületében).

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázaton nyert nemzetközi (IREX) ösztöndíjával Monos Emil egyéves tanulmányutat kezdett meg a Lysle Peterson vezette Pennsylvania Egyetem Bockus Kutatóintézetben. Az ekkor szerzett tapasztalatokkal – különösen Robert H Cox laboratóriumában – megalapozta a hazai korszerű érbiomechanikai kutatásokat, valamint a későbbi sikeres kutatási együttműködési projekteket Arthur C Guyton (Jackson, Mississippi), ill. Allen W Cowley Jr (MCW, Milwaukee, Wisconsin) által vezetett amerikai egyetemi élettani intézetekkel.

 

1973:

Antoni Ferenc rektor felterjesztése az Egészségügyi Minisztériumba (6622/1973 sz. levél): „1973. szeptember 26-án az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa megvitatta a II. Sz. Élettani Intézet létesítésére vonatkozó bizottsági javaslatot. A kar dékánja múlt év december 10-én kelt levelében javasolja, hogy az egyetemhez tartozó Kísérleti Kutató Laboratóriumból II. Sz. Élettani Intézetet létesítsenek. Az Egyetemi Tanács december 12-i ülésén az Általános Orvostudományi Kar dékánjának javaslatát napirendre tűzte és egyhangúlag elfogadta …. A kiküldött bizottság megállapította, hogy az általános orvostanhallgatók élettanoktatása körüli gondjaink megoldásának egyetlen reális lehetőségét abban látja, ha a jelenlegi Kísérleti Kutató Laboratórium elnevezéssel működő és az élettanoktatását másfél éve sikerrel végző szervezetet II. Sz. Élettani Intézetté szervezik át.” A kiküldött bizottság elnöke Szentágothai János volt.

 

1974:

A New Delhiben rendezett élettani világkongresszuson Kovách Arisztidet az IUPS titkárává választották; a Magyar Élettani Társaság (MÉT) kapta az 1980-as világkongresszus budapesti megrendezésének jogát.

Fedina Lászlót kinevezték a Semmelweis OTE Számítástechnikai Csoportja (a későbbi Informatikai Igazgatóság) igazgatójának.

Monos Emil tanítványaival – Bérczi Viktor, Hudetz Antal, Nádasy György – kiépíti a korszerű Érbiomechanikai saroklaboratóriumot a főépület 3. emeletén.

 

1975:

Fonyó Attila egyetemi tanári kinevezést kapott.
Kollai Márk USA-tanulmányútján (University of Pennsylvania, Cerebrovascular Research Center, Philadelphia) további, sok évre szóló kutatási együttműködési programokat alapozott meg (1976–80: University of New York, Downstate Medical Center; 1983–85: State University of New York, Downstate Medical Center; 1992: University of Virginia, Hunter Holmes Medical School, Department of Cardiology; 2003: Harvard Medical School).

1976:

Britton Chance professzort (Philadelphia, USA) a SOTE Egyetemi Tanácsa, Kovách Arisztid kezdeményezésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Az önálló orvostudományi egyetemek 25 éves jubileuma alkalmából miniszteri oklevél Monos Emilnek „a magyar egészségügyi felsőoktatás érdekében végzett eredményes munkájáért”.

Urbanics Rudolf megkezdte másfél éves tanulmányútját a dortmundi Max-Planck Intézetben; az ionszelektív mikroelektróda technikában szerzett értékes tapasztalatokat.

Koller Ákos (ekkor válogatott vízilabda-játékos, az OSC bajnok csapatának tagja) intézetünk munkatársa lett.

 

1978:

Az intézet új elnevezésében is kifejezésre jutott összetett, oktató- és kutatófunkciója, új neve: Semmelweis OTE Klinikai Kísérleti Kutató- és II. Sz. Élettani Intézet.

Menyhárt János a „Semmelweis OTE – Magyar Tudományos Akadémia Egyesített Kutatási Szervezetének” igazgatója lett, e feladatát 16 éven át folytatta, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki a köztársasági elnök.

Sándor Péter eredményes kutatómunkájáért egészségügyi miniszteri kitüntetésben részesült.

Monos Emil kapta ez évben az Egyetem „Jendrassik Ernő Emlékérem és Jutalomdíj” kitüntetését; a SOTE TDK Tanácsa elismerő oklevéllel jutalmazta őt „a TDK-ban végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért”.

Eke András tanulmányútján (NIH Stroke Research Center, Department of Neurology, University of Alabama) több éves tudományos együttműködés alapjait fektette le a brain optical imaging és experimental stroke témákban.

 

1979:

Sándor Péter Békésy György-díjat kapott (Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvos Társaság).

Nádasy György és Monos Emil miniszterhelyettesi Elismerő Oklevelet kapott „a Tudományos Diákkörben végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért”.

Harvichné Velkei Mária laboratóriumi asszisztens a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta.

 

 

Kovách Arisztid úttörő szervezőmunkája eredményeképpen került aláírásra a tudományos együttműködési szerződés a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Pennsylvania Egyetem (PENN) között Philadelphiában (1979. ápr. 30.). Egyetemünk számos fiatal munkatársa részére nyílt meg további tanulmányút lehetőség a PENN-en

1980-1989

 

1980:

Budapesten, a Vásárvárosban, hatalmas sikerrel megrendezésre került az IUPS (International Union of Physiological Sciences) XXVIII. Élettani Világkongresszusa (közel hatezer regisztrált résztvevő). Előkészítésében, szervezésében intézetünk számos vezető munkatársa látott el kiemelt feladatokat, így Kovách Arisztid (Vice-president és Section Chairman), Menyhárt János (Treasurer), Monos Emil (Deputy Secretary General és szimpózium Co-Chairman), Erdélyi András (Deputy Secretary), Sándor Péter (Section Secretary).

 

 

 

Az IUPS kongresszust hirdető plakátok megjelentek Budapest utcáin is

 

 

 

A budapesti IUPS Világkongresszus bronz emlékérme,

Borsos Miklós szobrászművész alkotása (Ø: 6 cm)

 

 

A Világkongresszus teljes anyaga utólag publikálásra került Kovách Arisztid és munkatársai szerkesztésével (összesen 36 „Proceedings” kötet az Advances in Physiological Sciences sorozatban, Pergamon Press és Akadémiai Kiadó).

 

 

 

 

Az IUPS történetében először került publikálásra teljes világkongresszusi anyaga. A 26. kötet elején (3-23. oldal) található Kovách Arisztid nagy ívű előadásának szövege „The brain in shock” címmel

 

 

 

Az IUPS General Assembly Kovách Arisztidet első alelnökévé választotta Budapesten.

Ugyanebben az évben az intézet munkatársai tudományos előadássorozat szervezésével és a „Kovách Arisztid” c. miniatűr könyv kiadásával (szerkesztő és felelős kiadó Fonyó Attila, illetve Monos Emil) ünnepelték Kovách Arisztidet 60. születésnapján.

 

 

 

 

 
Kovách Arisztid köszöntése miniatűr kiadvánnyal 60. születésnapján

(48 oldal, 5×7,5 cm)

 

Ligeti László, mint „Post Doctoral Fellow” (Johnson Foundation, University of Pennsylvania, Philadelphia), megkezdte 2 éves amerikai tanulmányútját. Ennek során Britton Chance mellett értékes tapasztalatokat szerzett a mitokondriumok redox-rendszerének in vivo tanulmányozásában, s további tanulmányutakat alapozott meg magának és fiatal magyar kutatóknak (1985–1986: Research Associate, Department of Biochemistry-Biophysics University of Pennsylvania, Philadelphia; 1988–1992: Visiting Scientist, National Institutes of Health, Washington, USA).

Hudetz Antal tudományos munkatárs megkezdi első, egy éves tanulmányútját az USA-ban a Louisisana Technical University Biomérnöki Tanszékén, amely sok éves munkakapcsolathoz vezet a University of Alabama Birmingham stroke kutató csoportjával.

Az intézet dolgozóinak összlétszáma ez évben 74 fő volt (ebből 26 oktató és kutató).

Megjelent „A magatartás, motiváció és érzelem pszichofiziológiai alapjai” c. egyetemi jegyzet (SOTE KODK, írta Monos Emil).

 

1981:

Fonyó Attila lett a Semmelweis OTE Élettani Intézet (Puskin utca) igazgatója. 

Sándor Péter a European Medical Research Council Standing Committee-jének tagja lett.

 

1982:

MTA-doktor: Monos Emil. Ez évben a MÉT-közgyűlés megválasztotta őt főtitkárnak.

Eke András „Visiting Research Consultant” kinevezést kapott (Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA) és NIH-grant szekcióvezetőként megkezdi több éves kutatóprogramját a brain optical imaging és experimental stroke témakörökben.

Urbanics Rudolf egyetemi kitüntetése Madzsar emlékéremmel.

 

1983:

Monos Emil egyetemi tanári kinevezése.

Eke András a Magyar Élettani Társaságtól Kutatási díjat, az IUPS kongresszusán (Sydney, Ausztrália) pedig WO Fenn-díjat kapott.

Kollai Márk „Adjunct Associate Professor” kinevezést kapott a New York-i Downstate Medical Centerben.

Urbanics Rudolf hároméves tanulmányútra utazott az USA-ba (University of Pennsylvania, Philadelphia, Cerebrovascular Research Center), ezzel több további tudományos együttműködést alapozva meg.
Hudetz Antal kapja az első “Melvin H Knisely” kutatási díjat az International Society of Oxygen Transport to Tissue (ISOTT) társaságtól. 

 

1984:

Sándor Péter az Utrechti Egyetem Rudolf Magnus Farmakológiai Intézetének tiszteletbeli doktora lett.

Az Egyetem Kiváló Oktatója I. fokozat kitüntetés Monos Emilnek.

Eke András Melvin H. Knisely-díjat (International Society on Oxygen Transport to Tissue) és Travel and Membership Award-ot kapott (European Society for Microcirculation, III. World Congress on Microcirculation, Oxford, United Kingdom).

 

1985:

Intézetünk minden tagja részt vállalt a MÉT 50. jubileumi – nemzetközi részvételű –vándorgyűlésének szervezésében és lebonyolításában, Budapesten (elnök: Kovách Arisztid).

 

 

A MÉT-50 vándorgyűlés Rácz Sámuelt és a Lánchidat ábrázoló bronz emlékérme (Ø: 4 cm)

 

 

Kovách Arisztid kezdeményezte, hogy a MÉT alapítson Rácz Sámuel Emlékérem kitüntetést.

Klaus Thurau (München, NSZK) professzort az egyetem tanácsa, Kovách Arisztid előterjesztésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Kollai Márk „Central Control of the Cardiovascular System” címmel nemzetközi szimpóziumot szervezett Budapesten.

Eke Andrást három éves terminusra az International Society on Oxygen Transport to Tissue (ISOTT) elnökségi tagjának választották.

Monos Emil, meghívásra, kétéves tanulmányutat kezdett a Medical College of Wisconsin (MCW, Milwaukee, USA) Élettani Intézetében vendégprofesszorként, s hosszú távú tudományos és oktatási együttműködést alapozott meg, számos fiatal magyar kutatónak (Hudetz Antal, Kauser Katalin, Szirmai László, Raffai Gábor, és mások), biztosítva tanulmányutakat az MCW-ben, ill. amerikai kollégáknak intézetünkben. E kooperációt később elnyert „National Science Foundation” (USA), OTKA, ETT és magyar űrkutatási grantek is támogatják.

Dézsi László a Deutsche Herzstiftung ösztöndíját elnyerve, egyéves tanulmányútra utazott az Insitut für Angewandte Physiologie, Albert Ludwigs Universität, Freiburg, NSZK intézetbe, ahol az akkor még újdonságnak számító EDRF/NO-kutatásban vett részt.

 

1986:

MTA-doktor: Dóra Eörs.

Eke Andrást az IUPS Commission on Microcirculation and Mass Transport tagjává választották.

Megjelent „Az érfal biomechanikája” c. monográfia (Medicina, Aesculap sorozat, Csaba György felkérésére írta Monos Emil).

Az Amerikai Élettani Társaság John F. Perkins Jr. Memorial Fellowship Award-ját nyerte el Monos Emil.

 

1987:

„Selected Topics in Hypothalamic Research” címmel Kollai Márk nagy sikerű nemzetközi IBRO (International Brain Research Organisation) szimpóziumot szervezett.

Dóra Eörs kapta ez évben az egyetem Jendrassik Ernő Emlékérem és Jutalomdíjat, valamint a „Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” kitüntetést.

Eke András Visiting Associate Professor kinevezést kapott a Department of Pathology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, USA fakultásán, valamint megbízást az Experimental Neuropathology részleg vezetésére.

Kétéves vendégprofesszorsága végén Honorary Citizen of Wauwatosa kitüntetést kapott Monos Emil a Milwaukee körzetéhez tartozó várostól (JA Brundahl polgármester aláírásával), mely a Medical College of Wisconsin közvetlen székhelye.

Ivanics Tamást az ÁOK Kari Tanács tagjának választják egy évre.

Hudetz Antal megkezdi második, két és fél éves tanulmányútját a Louisiana Tech University (USA) Biomedical Engineering tanszékén, amelyet 1989-től a Medical College of Wisconsin Élettani Tanszékén Milwaukee-ban folytat tovább, később végleges professzori kinevezést nyer az egyetem Aneszteziológia Tanszékére.

 

1988:

Hamar Jánost kinevezték az Országos Traumatológiai Intézet Kísérleti és Tudományos Osztályának vezető főorvosává.

Adjunct Associate Professor kinevezést (“Affiliated Faculty Member”) kapott Monos Emil a Medical College of Wisconsin Élettani Intézetébe (Milwaukee, USA). Itthon folytatta a korszerű Érbiomechanikai saroklaboratórium fejlesztését tanítványaival, kiegészítvén azt számítógépes mozgáskövető rendszerrel felszerelt tilt-laboratóriummal (BME kooperáció – Jobbágy Ákos) az ortosztázis és inverz-ortosztázis modellezése céljából; új lendületet kap a véna-kutatás.

 

 

 

Az Érbiomechanikai laboratórium számítógépes videomikroszkóppal és feedback-szabályozott mikropumpákkal

 

 

Tilt-laboratórium mozgáskövető berendezéssel: ortosztatikus jellegű gravitációs terhelésnövelés a hátsó végtagi vénákra

(Az „inverz-ortosztázis” a mikrogravitás modelljéül szolgál.)

 

Az ÁOK Kari Tanács az Oktatási Bizottság elnökének választotta Monos Emilt (2 év).
Dézsi László Research Associate beosztásban kétéves kutatási programot kezdett Philadelphiában (Cerebrovascular Research Center, University of Pennsylvania).

 

1989:

Sándor Péter Adjunct Associate Professor kinevezést kapott a University of Pennsylvania Neurológiai Klinikáján (Philadelphia, USA); hat éven át vezetőkutatóként vett részt a National Institute of Health, USA által támogatott kutatási projektekben.

Dóra Eörs egyetemi tanári kinevezést kapott.

Szabó Csaba Pro Scientia Aranyérmes lett.

1990-1999

1990:

Kovách Arisztid nyugállományba vonult, tevékenységét azonban folytatta mind az Intézetünkben, mint tudományos tanácsadó, mind pedig a Pennsylvania Egyetemen kinevezett professzorként. Hetvenedik születésnapján nagyszabású, nemzetközi részvételű szimpóziummal és dunai hajókirándulással ünnepelték Kovách Arisztidet munkatársai, tanítványai, barátai.

 

 

Hans Weidinger szülészprofesszor, a Bayreuthi Klinikák tudományos igazgatója (kutatói pályája a Heidelbergi Élettani Intézetben indult) köszönti az ünnepeltet

 

 

 

Kovách Arisztid (70) megköszöni a köszöntéseket a tiszteletére rendezett szimpóziumon a II. Sz. Nőgyógyászati Klinikával közös tantermünkben (1990)

 

 

Az intézet új igazgatója Monos Emil, helyettese Sándor Péter lett.

Az intézetben elindult az orvosi élettan angol nyelvű oktatása.

Sedlacsek Sándor a műhelyvezető mérnöki megbízatás mellett felvállalta a gazdasági vezetői feladatokat is az intézetben, az egyetemen elsőként épített fel korszerű számítógépes nyilvántartást.

Monos Emilt ez évben választották meg az Általános Orvostudományi Kar küldötteként az egyetemi szenátus tagjának (az Egyetem Alkotmányozó Bizottságának elnöke lesz), továbbá a MÉT-elnökének, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottság Egészségtudományi Szakkollégiuma elnökének (2008-ig). A MEDICOMP ’90 konferencián (Szeged) ő tartotta a Kalmár László Emlékelőadást Szücs Béla (BME) kutatómérnökkel közösen.

Megkezdődött az intézet elektromos hálózatának felújítása, valamint korszerű számítógépi információs rendszerének kiépítése, továbbá új nyílászárók, folyosói és laborbútorzat installálása.

MTA-doktor: Sándor Péter.

Martin Reivich professzort (Philadelphia, USA) az Egyetem Tanácsa, Kovách Arisztid kezdeményezésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

 

1991:

Kollai Márkot a SOTE ÁOK Kari Tanács tagjának választották.

Sándor Péter egyetemi tanári kinevezést kapott; elnyerte a népjóléti miniszter „Kiváló Diákköri Nevelő” kitüntetését.

Kollai Márk az Egészségügyi Minisztérium Oktatási Főosztályának vezetője lett.

Eke András rektori (Réthelyi Miklós) felkérést kapott a Rektori Hivatal főmunkatársi és a SOTE tudományszervezője feladatainak ellátására; újabb három éves terminusra az ISOTT elnökségi tagjának választották.

Dézsi László tudományos főmunkatársi kinevezést kapott.

 

 

 

 

Dóra Eörs munkatársnők társaságában ünnepel

 

1992:
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dóra Eörs.
Létrejött az Egészséges Erekért Alapítvány az intézetigazgató kezdeményezésére, az Experimetria Ltd. Támogatásával (a kuratórium elnöke Monos Emil).
Megújult az oktatás szerkezete s gyakorlati instrumentációja; számítógépek, illetve USA-ból kapott számítógépi modellek is alkalmazásra kerültek.
Kollai Márkot kinevezték másodállásban az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézet Kórélettani Osztályának osztályvezető főorvosává.
Eke András szervezésében elindult a Semmelweis Tudományos Fórum egyetemi tudományos rendezvénysorozat.
Sándor Péter tagja lett az Országgyűlés Szociális, Családvédelmi- és Egészségügyi Bizottságának (1994-ig).
Hans Weidinger professzort (Heidelberg, Németország) az Egyetem Tanácsa, Monos Emil kezdeményezésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.
A Semmelweis OTE Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője, továbbá Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő I. fokozat kitüntetés (OTDT) Monos Emil részére. Az Academia Scientiarum et Artium Europaea ez évben választotta őt tagjai sorába.

 

1993:

Nemzetközi műhelykonferenciát szervezett az intézetben „Adaptability of the Vascular System” címmel Monos Emil.

Az OTDT előterjesztésére, az OMFB témavezető mester elismerésben és tudományszervezői tiszteletdíjban részesítette Monos Emilt.

 

1994:

Elindult a korszerű Humánfiziológiai laboratórium kiépítése Kollai Márk irányításával (3. emeleti saroklaboratórium).

MTA-doktor: Kollai Márk, aki ez évben kapta meg egyetemi tanári kinevezését is.

Sándor Péter tagja lett a Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) Képzési Bizottságának; ez évben nevezték ki a Világbank által támogatott Európai Fiatal Kutatói Ösztöndíj Bizottság elnökének.

Eke Andrást docensi képviselőként hároméves terminusra az ÁOK Kari Tanács tagjának, majd az ÁOK Kari Tanács titkárának választják.

Juhász Kálmánné titkárnő a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta.

Monos Emilt az International Society for Pathophysiology (ISP) egyik elnökhelyettesévé választotta a General Assembly Kyoto-ban; megválasztották a „Pathophysiology” (Elsevier) szerkesztőbizottsága tagjának is.

Váratlanul elhunyt Szilassy Gyula, intézetünk nyugdíjas főasszisztense, aki barátunk és laboratóriumi alaptechnikákban sokunknak tanítómestere volt.

 

1995:

Monos Emilt megválasztották a Semmelweis OTE oktatási rektorhelyettesévé.

 

 

Monos Emil oktatási rektorhelyettes (1995–2000)

 

 

 

Egyetemünkön az elsők között akkreditálták az intézet belső és külső vezető munkatársai által kidolgozott „A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai” c. PhD-programot (alprogramvezetők ABC-sorrendben: Dézsi László, Eke András, Kollai Márk, Kopp Mária, Ligeti László, Monos Emil, Nagy Zoltán, Sándor Péter, Székács Béla; programvezető: Monos Emil). Megindult a doktoranduszképzés az intézetben.

Az élettani tudományok legmagasabb impaktfaktorú (IF: 20,545) lapja publikálta Monos Emil, Bérczi Viktor és Nádasy György „Local Control of Veins: Biomechanical, Metabolic, and Humoral Aspects” c. felkérésre írt összefoglaló tanulmányát (Physiol Rev 75: 611–666, 1995); a lap hat évtizedes történetében ez az első kizárólag magyar szerzők által írt közlemény.

Az intézet is bekapcsolódott a Budapesti Műszaki Egyetemen indult orvosbiológiai mérnök (később egészségügyi mérnök) képzési programba (az Egyetemközi Szakmai Bizottság társelnöke 1993-tól – rektori felkérésre – Monos Emil, titkára Dézsi László). A féléves rendszerélettan tantárgy oktatását az intézet munkatársai végzik (tantárgyfelelős 2005-ig Monos Emil, 2007-től Nádasy György). Dézsi Lászlót ez irányú szakmai tevékenységéért a Semmelweis Egyetem Tanácsa 2005-ben Díszoklevéllel jutalmazta.

Monos Emil Szent-Györgyi Albert-díjat kapott.

Eke Andrást a Semmelweis OTE Doktori Tanácsának tagjává választották. Eke András a Magyar Élettani Társaság 60. kongresszusán – Juhász-Nagy Sándor, a Vándorgyűlés elnökének felkérésére– „Fraktálfiziológiai Szimpózium”-ot szervezett. Eke András „Visiting Scholar” kinevezést kapott (Department of Biomedical Engineering, NIH National Simulation Resource, University of Washington, Seattle, WA, USA) és megkezdte az általa elnyert NIH-Fogarty grant által támogatott, többéves kooperatív kutatóprogramját a fraktálfiziológia témakörében.

Benyó Zoltán „Alexander von Humboldt Ösztöndíjjal“ (két év, majd Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj egy év), megkezdi hároméves németországi tanulmányútját (Department of Physiology, Ludwig Maximilians University, München), melynek során hosszú távú tudományos együttműködést, ill. további tanulmányutakat alapoz meg maga (2002–2006: Institute of Pharmacology, Ruprecht-Karls-University, Heidelberg) és fiatal munkatársai, tanítványai részére.

Sándor Péter mesteri, Rácz Sámuel „nevében” és 18. századi stílusában írt levéllel köszöntötte Monos Emilt a 60. születésnapja alkalmából rendezett intézeti meglepetéspartin.

 

 

 

Sándor Péter emlékezetes ünnepi köszöntője

 

1996:

Kovách Arisztid professzor, intézetünk alapítója, váratlanul elhunyt György fia németországi otthonában (január 18, Köln). A Kerepesi úti temető ravatalozójában vettünk tőle örök búcsút (február 6.), végső nyughelye a Velencei temető.  Egész életében példaadóan aktív volt, rendkívül sok feladatot, felelősséget vállalt magára. Jelzik ezt azok a tisztségek, kitüntetések is, amelyekkel személyét illették. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel ezek közül a legfőbbeket. University of Pennsylvania Neurológiai Tanszékének professzora. A Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja. A Worldwide Hungarian Medical Academy elnöke. Az International Union of Physiological Sciences főtitkára, majd első alelnöke. A Belga Királyi Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. A Kuopioi Egyetem (Finnország) díszdoktora. A Csehszlovák Purkinje Társaság tiszteletbeli tagja. Az International Society for Oxygen Transport to Tissues elnöke. A nemzetközi Shock Society és számos más tekintélyes hazai és külföldi tudományos társaság, valamint bizottság tagja. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kiváló Oktatója, Akadémiai Díjas, a Semmelweis Díj I. fokozatának birtokosa. A Svéd Egészségügyi Kutatási Tanács Díjának tulajdonosa. Az 1947–82. időszakról összeállított publikációs listája már 305 nyomtatásban megjelent dolgozatot, ill. 361 előadást tartalmaz. Legelső dolgozatát mesterével, Beznák Aladárral együtt jegyezte 1949-ben. A Nature-ben is publikált. („Isten vele, Professzor Úr!” címmel jelent meg nekrológ az Orvosegyetem 1996. 40/3. számában, az intézet három professzorának aláírásával.)
Nagy sikerű nemzetközi tudományos műhelykonferencia került megrendezésre az intézetben (május 22.) „Physiology and Pathophysiology of the Blood Vessels” címmel (szervező: Monos Emil).

 

 

A nemzetközi műhelykonferencia néhány külföldi résztvevője intézetünk igazgatói irodájában: Thomas Kenner, RM Bajevsky (ülnek), Gabor Kaley, Gabor Rubanyi, ismeretlen, Robert Reneman

 

Eke Andrást az ISOTT (International Society for Oxygen Transport to Tissues) President-Elect-jévé választották, és megbízták a társaság budapesti konferenciájának megrendezésével.
Gilányi Tiborné és Ikrényi Károlyné megbízást kaptak a „Humán élettan” tantárgy oktatására (előadás és vizsgáztatás) a BME Vegyészmérnöki Kar Biomérnök szakán (2003-tól Ikrényi Károlyné egyedül folytatja).
Kiadásra került a „Vénás rendszer élettana” c. egyetemi jegyzet (SOTE KODK, írta Monos Emil).
Kollai Márkot az Általános Orvostudományi Kar Tudományos Bizottsága tagjává választották; az ETT Kardiopulmonális és vesebetegségek kutatása és Hipertónia Bizottság tagjává is megválasztották; elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat 1997. január 1-jétől. Ez évben megkezdett hollandiai tanulmányútjával tartós tudományos együttműködést indított a „Cardiovascular Research Institute Maastricht”, valamint a „Research School, University of Limburg” intézményekkel, s kreatív partnerséget nyert intézetünk korszerű humán kardiorespiratorikus egységének fejlesztéséhez.
Urbanics Rudolf „A SOTE Kiváló Oktatója” kitüntetést kapta.

 

 

Az ünnepi gyógyszerészavatást ez évben Monos Emil rektorhelyettes vezette

 

Dézsi László újabb féléves vendégkutatói meghívást kap a University of Pennsylvania, Cerebrovascular Research Center intézetébe Research Associate (Staff Member) beosztásban.
Hudetz Antal – az ISOTT társaság elnökeként – megalapítja a Kovách Arisztid Emlékelőadást, melyet azután Kovách Arisztid volt tanítványai, magyar és külföldi kollégái tartanak meg évente az ISOTT konferenciák során.
Évtizedes kedves hagyományokat követve, ez évben is bensőséges Karácsony-ünnepet tartottak az intézet munkatársai.

  

Énekkarunk az intézeti Karácsony-ünnepen a „Kispavilon” könyvtárhelyiségében.
Középen Dézsi László (kísér gitárral), balkeze felől hangszerével Szekeres Mária, mögöttük az álló sorban: Spacsek Judit és Burka Éva asszisztensek, Schiszler István PhD-hallgató, Krauczy-Szántó Henriett asszisztens, Farkas Zsolt és Várbíró Szabolcs PhD-hallgatók, Szakonyi József (Dzsozi) demonstrátor

 

 

 

1997:

Generációs jellegű megújítási program indult az intézetben az orvosi élettan elméleti, valamint gyakorlati laboratóriumi oktatása színvonalának további fejlesztésére; ennek finanszírozására az intézet munkatársai – Monos Emil vezetésével – több jelentős pályázati támogatást nyertek el (Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat kétszer, Népjóléti Minisztérium primer prevenciós program).

A MÉT Közgyűlése (Pécs) felkérte Monos Emilt, hogy elnökként, munkatársaival együtt, szervezze meg 1999-ben a LXIV. Vándorgyűlést Budapesten.

Urbanics Rudolf a Biorex Rt. (Veszprém) Neurofarmakológiai Osztályának vezetője lett.

Kollai Márk kapta ez évben az egyetem Jendrassik Ernő Emlékérem és Jutalomdíj kitüntetést.

Eke Andrást a Semmelweis OTE Doktori Tanácsának alelnökévé választották.

Ligeti László elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat 1998. január 1-jétől.

Thomas Kenner professzort (Graz, Ausztria) az Egyetem Szenátusa, Monos Emil kezdeményezésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Farkas Zsolt, első PhD-hallgatóink egyike, tragikus baleset áldozata lett a Magas-Tátrában.

A SOTE Szenátus titkos szavazással választott delegáltjaként az Aranykor Országos Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagja lett Monos Emil (újraválasztásokkal 2010-ig).

 

1998:

Az intézet közalkalmazott dolgozóinak összlétszáma ez évben 40, ebből 18 oktató és kutató. PhD-hallgatók létszáma 3, az egyéves PhD-gyakornokoké ugyancsak 3. Tudományos minősítéssel rendelkező kutatók száma 10 (ezen kívül folyamatban van 5 fő minősítési eljárása), ebből tudomány doktora 3.
Elkészült az orvosi élettan tantárgy reformtematikájának első változata, amely az egészségmegőrzés és fejlesztés (primer prevenció) természettudományos alapozására is koncentrál. (Jelentős minisztériumi támogatásban részesült e projekt az „Egészséges Erekért Alapítvány”-on keresztül.)
Kicserélésre került az intézet teljes, elavult fűtési hálózata.
Eke András, az ISOTT elnöke szervezésében a társaság Budapesten tartotta meg nemzetközi konferenciáját kiváló színvonalon az intézet munkatársainak közreműködésével. Eke András elnöki előterjesztésére a Kovách Arisztid Memorial Lecture”-t Juhász-Nagy Sándor tartotta.
Benyó Zoltán elnyerte a „Bolyai Kutatási Ösztöndíjat” (3 év).
A MÉT Közgyűlése (Debrecen) jóváhagyta, hogy a LXIV. Vándorgyűlés az intézet fennállásának 40. évfordulójával összekapcsolva kerüljön megrendezésre Budapesten, Monos Emil elnökletével.

Sándor Péter az OTKA Élettudományi Szakkollégiumának elnöke és az OTKA-bizottság tagja, Monos Emil pedig az OTKA Élettani Zsűrijének elnöke lett.

A „Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” kitüntetést kapott Sándor Péter.

 

 

 

Sándor Péter, tanítványaival az Agyi vérkeringés laborban.
Álló sor: Lacza Zsombor, Sándor Péter, Erdős Benedek, Nyáry Tamás, Mersich Tamás, Benyó Zoltán; ülő sor: Harvichné Velkei Mária, Komjáti Katalin, Szelke Emese

 

 

 

Megjelent „Az agyi vérkeringés neurális szabályozása: dogmák, tények, gondolatok” c. monográfia (Scientia, írta Sándor Péter).

Lahtiban az International Society for Pathophysiology (ISP) President-Elect-jévé választották Monos Emilt, s megerősítették a 2002-es IV. ISP Világkongresszus (Budapest) elnöki funkciójában.

Monos Emil felkérést kapott a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályától az Acta Physiologica Hungarica főszerkesztői feladatainak ellátására; ugyancsak ez évben lett a News in Physiological Sciences (IUPS és APS közös kiadású lapja) egyik Associate Editora.

 

 

 

A Dies Academicus (1998. november 7.) elnöksége: Tulassay Tivadar általános rektorhelyettes (középen), valamint Sótonyi Péter ÁOK-dékán és Monos Emil oktatási rektorhelyettes

 

 

 

“Why do we teach physiology the way we do? An analysis of national characteristics” címmel publikálta az Amerikai Élettani Társaság jubileuma alkalmából az Adv. Physiol. Educ. különszáma Monos Emil felkérésre írt dolgozatát (19/1: S38-S40, 1998.).

Eke András, Monos Emil és Sándor Péter Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert el 1999. január 1-től.

 

1999:

Július 5–8-án az intézet munkatársai, Monos Emil elnökletével, megrendezték a LXIV. MÉT Vándorgyűlést a Semmelweis OTE NET termeiben (mintegy 160 előadás és poszter prezentáció). A nagysikerű tudományos rendezvény megnyitóján került átadásra a MÉT tiszteleti tagságáról szóló oklevél és a Rácz Sámuel Emlékérem kitüntetés Osmo Hänninennek, az ISP elnökének. („A híres Rácz Sámuel úrhoz” c. Csokonai verset Szabó Gyula színművész olvasta fel.) A szervezők az intézet 40. évfordulója alkalmából összeállított „Jubileumi Évkönyvvel (1959–1999.)” ajándékozták meg a Vándorgyűlés résztvevőit. Válogatott előadások rövid közlemények formájában is publikálásra kerültek (Acta Physiol. Hung. 86/3-4, 1999.)

 

 

Monos Emil megnyitja a MÉT LXIV. Vándorgyűlését. Jobb keze felől Kovács László (MÉT elnöke) és Spät András (Élettani Intézet igazgatója), bal felől Gógl Árpád (egészségügyi miniszter), Romics László (rektor) és Sótonyi Péter (ÁOK dékán)

 

 

 

 

Osmo Hänninen (Kuopioi Egyetem) átveszi a Rácz Sámuel Emlékérem kitüntetést

 

 

 

 

A LXIV. MÉT Vándorgyűlés résztvevői. Ülnek: Rosivall László, FachetJózsef, Hamar János, Osmo Hänninen, Kovács László, Monos Emil, Sótonyi Péter, Lénárt László

 

 

Intézetünk jubileumi évkönyve

 

 

 

Kollai Márk a Széchenyi Professzori Ösztöndíj fiziológiai tudományok zsűrijének vezető szakértője lett.

„Fáy András-díj” (oktatási miniszter) és „OTDK Mestertanár” kitüntetésekben részesült Sándor Péter.

Eke András és David T. Delpy (University College London) szerkesztésében, a Kluwer Academic – Plenum Publishers kiadásában megjelent az ISOTT budapesti konferenciájának tudományos anyagát felölelő kötet („Oxygen Transport to Tissue XXI“,Adv. Exp. Med. Biol. Volume 471).

Látogatást tett intézetünkben Ewald Weibel az IUPS elnöke (június 30.), Osmo Hänninen az ISP elnöke (július 5.), valamint William Ganong – a világhíres tankönyv (Review of Medical Physiology) szerzője, aki találkozott hallgatóinkkal is a tanteremben (november 4. és 5.).

Michael Wahl (München) professzort az Egyetem Tanácsa, Monos Emil felterjesztése alapján, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Dézsi László a Richter Gedeon NyRt., Bp., Vaszkuláris Farmakológiai Kutatólaboratórium főmunkatársa, majd laborvezetője lett.

Ligeti László rektori felkérést kapott az Egyetem kreditfelelősi teendőinek ellátására.

Tóth András rektori megbízást kapott az egyetem ERASMUS-koordinátori feladatainak ellátására.

Felavatásra került intézetünk új érfiziológiai Miográf-laboratóriuma (Sótonyi Péter dékán, Michael Wahl, valamint Németország Nagykövetségének kulturális attaséja jelenlétében), melynek felszerelését angiográfokkal a Humbold Alapítvány finanszírozta Benyó Zoltán sikeres pályázatának eredményeképpen.

 

 

A miográf-labor avatásán. Jobbról balra: Benyó Zoltán, Sótonyi Péter, német kulturális attasé, Lacza Zsombor

 

 

 

Ivanics Tamás elnyerte a 3-éves Bólyai János Kutatási Ösztöndíjat.

Megjelent „A vénás rendszer élettana” c. egyetemi jegyzet 2. kiadása (SOTE KODK, írta Monos Emil).

A SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta Szily Ildikó asszisztens.

2000-2012

2000:

Kollai Márk lett az intézet új igazgatója, helyettese (2005-ig) Monos Emil, akinek intézetigazgatói megbízatása ekkor, közalkalmazotti munkaviszonya pedig 2005-ben ért véget.

Az ÁOK Tanácsa, Monos Emil előterjesztésére, jóváhagyta az intézet új nevét: Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet.

Intézetünk oktatja az orvosi élettant magyar és angol nyelven a Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományi Kara hallgatóinak is a 2000/2001-es tanévtől, Vincze Zoltán dékán felkérésére.

Kollai Márk a Semmelweis Egyetem Honosítási Bizottságának elnöke, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja lett.

Sándor Pétert az MTA Osztályközi Állatkísérleti Tudományos Bizottságának tagjává választották.

Eke Andrást és Monos Emilt Emlékéremmel tüntették ki a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola megalapításában végzett munkájukért.

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya az újonnan alakult Orvosi Informatika Munkabizottság elnökének választotta Monos Emilt.

A műemlék jellegű (Kauser L. József építész) oktatási és könyvtár pavilonépület felújítása során két nagyméretű oktatóterem és egy kis előadóterem került kialakításra.

 

 

Intézetünk műemlék jellegű, felújított oktatási pavilonja, a „Kispavilon”, a főépület (háttérben) mellett

 

 

 

Az újonnan szerveződött, immár hat karral rendelkező Semmelweis Egyetemen, Sótonyi Péter felkérésére, rektori tanácsadóként vesz részt a vezetés munkájában Monos Emil, miután oktatási rektorhelyettesi megbízatása 1999. december 31-ével lejárt.

Allen Cowley, Jr.  professzort (MCW, Milwaukee, USA), aki számos tanulmányút-évet biztosított intézetünk munkatársai részére, az Egyetem Tanácsa, Monos Emil kezdeményezésére, Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

 

 

Doctor Honoris Causa kitüntetés átvételi ünnepsége a szenátusi díszteremben:

Allen W. Cowley, Jr. (középen), jobb keze felől felesége Terrie, bal oldalán Monos Emil

 

 

 

Elhunyt Menyhárt János („Orvos Egyetem” 44/9: 17, 2000).

 

2001:

„Exellence in Education” (Semmelweis Egyetem English Program Doctor of Medicine) kitüntetést kapott Kollai Márk; ez évben választották az OTKA Műszerbizottság tagjává.
Sándor Péter a Magyar Köztársaság elnökének „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat)” kitüntetését kapta „nemzetközileg elismert kutató és nevelő munkájáért”.
Batthiány-Strattmann László-díjat kapott Monos Emil, az MTA közgyűlési képviselőjévé választják.
Ligeti László: habilitált doktor.
Benyó Zoltán elnyerte a „Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat” (2 év).
Hermán Péter „Veritas et Virtus” alapítvány II. díjat kapott.
Kocsis László Beznák Aladár Emlékérmet nyert.
Megjelent a „Szomatoszenzoros működés, agyi elektromos tevékenység, ébresztés, ébrenlét, alvás” c. egyetemi jegyzet (SE KODK; írta Eke András), valamint a „Hemodinamika: a vérkeringés dinamikája” c. egyetemi jegyzet (SE KODK; írta Monos Emil).

A Semmelweis Egyetem Kiadói Tanácsának elnöke lett Monos Emil (2004-ig).

 

2002:

Új oktatólaboratóriumi helyiségek kerülnek kialakításra a „Kispavilon” alagsorában.

 

 

Avatóünnepség a Kispavilonban: Ivanics Tamás, Kiss Levente, Sándor Péter, Kováts Zsuzsanna, Lénárd Zsuzsanna, Sedlacsek Sándor, Eke András, Fábián Judit

 

 

 

A jelenlegi (Kollai Márk) és az előző intézetigazgató (Monos Emil) együtt örül munkatársaival az új oktatólaboratóriumnak. Körülöttük: Krikus Lászlóné, Nagy Zoltánné, Ligeti László, Ivanics Tamás, Kiss Levente

 

 

 

Akkreditációt nyert az egyetem öt PhD-képzési programját magában foglaló 1. Sz. Elméleti Orvostudomány Doktori Iskola, első elnöke Monos Emil.
Ligeti László MTA-doktor; elnyerte a 2 éves Széchenyi István Ösztöndíjat; megválasztották a MÉT pénztárosának.
Kollai Márk „Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” kitüntetést kapott.
Ivanics Tamás 3-éves Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíjat nyert.
Benyó Zoltán NATO Fellowship-et és Alexander von Humboldt Fellowship-et nyert.
Megjelent a „Hemodynamics: biomechanics of the blood circulation” c. egyetemi jegyzet (SE KODK, írta Monos Emil).

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre elnökéül választotta Monos Emilt.

Az International Society for Pathophysiology (ISP) IV. Világkongresszusa, nagy sikerrel, Budapesten került megrendezésre (48 országból mintegy 700 előadás). Előkészítésében, szervezésében az intézet több vezető munkatársa kiemelt feladatokat látott el, így Monos Emil (Congress President és szekció Chairman), Ligeti László (Congress Secretary), Eke András (Co-Chairman of Scientific Committee).

 

 

 

Az ISP-2002 kongresszus megnyitó ünnepségének elnöksége. Balról jobbra: Kovács László, Sótonyi Péter, Szollár Lajos, Osmo Hänninen, Georgy Kryshanovsky, Monos Emil, Vizi Elek Szilveszter, Allen W. Cowley Jr., Csempesz Ferenc

 

 

 

Az ISP-2002 kongresszus bronz emlékérme

(Csóka Zsuzsanna szobrászművész, Ø: 4,5 cm)

 

 

 

 

 

Az Amerikai Élettani Társaság is képviseltette magát az ISP-2002 kongresszuson

 

 

 

 

 A család is besegít: barátságos Ladies’ Party az ISP-2002 kongresszus prominens résztvevőinek feleségei részvételével.

(Háttérben a vendéglátó házigazda, Szakolczai-Sándor Norbert, aki a kongresszus elnökének veje.)

 

 

 

Az ISP General Assembly Monos Emilt az ISP elnökévé választotta 4 évre; a Magyar Élettani Társaság Rácz Sámuel Emlékéremmel tüntette ki, Mádl Ferenc köztársasági elnök, mint fővédnök, levélben gratulált a kongresszus sikeréhez.
Az European Academy of Sciences tagjai sorába választotta Monos Emilt.

 

2003:

Kollai Márk Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetésben részesült.
Eke András „Széchenyi István Ösztöndíjat” nyert.
Benyó Zoltán: „Marie Curie Individual Fellowship” (2 év).
Lohinai Zsolt elnyerte a Bán Zoltán Alapítvány Díját és a Magyar Parodontológiai Társaság Díját.
Lacza Zsombor a Wake Forest Universityn megkapta a „Brain Research Young Investigator Awardját”.
Szabó Csaba Gábor Dénes Díjban részesült.
Hermán Péter a Brain’03 Konferencián Bursary Award-ot kapott.
Lacza Zsombor megalapítja a Biotech Hungary KFT-t, amely az intézettel együttműködésben új lokálisan ható értágító gyógyszerformuláció kifejlesztésébe kezd.
Megjelent a „Fraktál, káosz, élettani komplexitás” c. monográfia (Scientia, írta Eke András).

 

 

 

Munkatársaink Ligeti Lászlóval (bal szélen) 2003. január végén az intézeti tárgyalóban, mellette Ivanics Tamás, Gilányi Magda, Szabó Anna, Velkey Mária, Iváncsics Katalin (Juhász Kálmánné), Raffai Gábor, mögöttük Murányi Ildikó (Oravecz Lászlóné) és Balog Ibolya

 

 

 

 

Kollai Márk, tanszékvezető köszöntőt mond hagyományos Karácsony-ünnepünkön az intézeti könyvtárban

 

 

 

„The cerebral microcirculation in ischemia and hypoxemia. The Arisztid G.B. Kovách Memorial Lecture” címmel megjelent volt munkatársunk, Hudetz Antal Kovách Arisztid Emlékelőadása az Adv Exp Med Biol.-ban (530: 347-57, 2003).

2004:

Ligeti László egyetemi tanár kinevezést kapott.

Kollai Márk lett az OTKA Élettudományi Kollégium Kórtani tudományok szakzsűri elnöke.

 

 

 

Kollai Márk 60. születésnapját ünnepeljük az intézeti könyvtárban.

Tőle jobbra: Oravecz Lászlóné, Németh Gyula, Kocsis László, Eke András, Ikrényi Kornélia

 

 

 

 

Ketten a köszöntők közül: Ligeti László és Fedina László

 

 

 

Kollai Márk emlékezetes kerti-partin látta vendégül minden intézeti munkatársát Leányfalun, a családi üdülőben.

Horváth Béla FEBS, EMBO és Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas (Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, 2004–2005).

„A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapta Sedlacsek Sándor műhelyvezető mérnök és gazdasági vezető.

Megjelent a „Hemodinamika – a vérkeringés biomechanikája” c. egyetemi jegyzet 2. kiadása (Semmelweis Kiadó, írta Monos Emil).

Az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium (2010-ig), valamint az MTA Tudományetikai Bizottság tagja lett (2008-ig) Monos Emil; újraválasztják közgyűlési képviselőnek.

Lénárd Zsuzsanna megkapta a „Veritas et Virtus” Alapítvány I. díját.

Lohinai Zsolt elnyerte a „Magyarországi Gyógyszerkutatásért Alapítvány” különdíját.

Hermán Péter a Yale Egyetem Diagnostic Radiology Department, MRI Research Centerének konzultánsa lett.

Horváth Ildikó az OTKA Kórtani Tudományok zsűri tagja lett.

 

2005:

Kollai Márk lett a Semmelweis Egyetem Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója.
Kollai Márkot a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya I. Sz. Doktori Bizottság tagjává választották.
Kollai Márk felterjesztésére Professor Emeritus státuszt kapott Monos Emil, aki Kiváló PhD-oktató kitüntetésben is részesült ez évben.
Zsembery Ákos Bólyai Ösztöndíjat nyert; vezetésével létrejött a Celluláris elektrofiziológiai laboratórium.
Benyó Zoltán Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat nyert; tudományos diákkörös tanítványai közül pedig Horváth Béla és Őrsy Petra „Pro Scientia” Aranyéremben részesült.

Horváth Ildikó elnyerte az MTA Simonyi Díját.

Kiss Levente a Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok-on I. díjat nyert.

Studinger Péter „Sub Auspiciis Rei Publicae” doktori kitüntetésben részesült.

Munkatársai, barátai, és családja (összesen mintegy nyolcvanan) emlékezetes, egésznapos disznótoros meglepetéspartin köszöntötték Monos Emilt 70. születésnapja alkalmából egy Visegrád feletti vadászvendéglőben.

 

 

 

Részlet az ünnepi disznótoros parti kora reggeli előkészületeiből

 

 

 

 

Munkatársai búcsúztatják Juhász Kálmánné (Iváncsics Katalin) előző igazgatói titkárnőt,

aki az ÁOK Dékáni Hivatal munkatársa lett

 

 

2006:
Kollai Márkot a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettesévé választották (2006–2009).

 

 Kollai Márk, általános rektorhelyettes tanévnyitó beszédet tart a Budapesti Kongresszusi Központban (2007)

 

MTA-doktor: Benyó Zoltán. Ez évben „Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” egyetemi kitüntetést is kapott, s a Magyar Élettani Társaság elnökségi tagja lett ifjúsági titkár funkcióban (2010-ig).
Önállósul intézetünkben a modern Szövetépítő laboratórium Lacza Zsombor vezetésével, aki előzőleg a Wake Forest Egyetemen (USA) folytatott tanulmányokat az őssejt-átültetés és az agytrauma témakörökben. A labor tudományos tevékenysége – korszerű sejtélettani technikák installálásával (pl. konfokális lézerpásztázó mikroszkóp, áramlási citométer) – mindinkább a regenerációs medicina területére összpontosít (pl. mozgásszervi sebészet), új terápiás eljárások fejlesztésével, szabadalmaztatásával.

 Az épülő „konfokális” csoport, a Szövetépítő laboratórium magja, az intézet régi villamostechnikai helyiségében. Álló sor, jobbról balra: Lacza Zsombor, laboratóriumvezető, mellette Orosz Gábor, Csordás Attila, Weszl Miklós, Cselenyák Attila; ülnek: Kugler Eszter és Vácz Gabriella

 

Zsembery Ákos elnyerte a Magyar Vese Alapítvány Hársing László Díját.
Miklós Zsuzsanna Dr. Adorján Ferenc Emlékérem és Kutatási Ösztöndíj, valamint Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj 2006/2007 kitüntetésekben részesült.
Az ISP V. Világkongresszusa Pekingben került megrendezésre, a Nemzetközi Tanácsadó Testület elnöke Monos Emil volt, emellett Tadaaki Mano-val közösen szimpóziumot szervezett, ill. elnökölt, az ISP-közgyűlés pedig megválasztotta az elnökség tagjának (Past-President), miután ISP-elnöki megbízatásának ideje lejárt.
Akadémiai Nívódíjban részesült Monos Emil, mint az Acta Physiol. Hung. főszerkesztője (MTA Orvosi Tudományok Osztálya és Akadémiai Kiadó).
Horváth Ildikó intézetünk munkatársa lett, egyetemi magántanári kinevezést kapott. A „Breath Research Foundation” (Ausztria) kuratóriumi tagjává választották. Ez évben lett a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökségi tagja és a Társaság Tudományos Bizottságának elnöke. Megválasztották a Journal of Breath Research szerkesztőbizottságának tagjává.
Ivanics Tamás és Zsembery Ákos a Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja lett.
A tanulmányúton tartózkodó Hermán Pétert a Yale Egyetem Diagnostic Radiology Department, MRI Research Centerében a Quantitative Neuroscience with MRI Program koordinatorává nevezték ki.
Kiss Levente a MÉT LXX. Vándorgyűlésén elnyerte a Legjobb Poszter Díjat.

2007:
Súlyos betegségben elhunyt Ligeti László professzor.
Ivanics Tamást megválasztották a MÉT pénztárosának (elnökségi tag).
Benyó Zoltán lett a Magyarországi Humboldt Egyesület titkára (2010-ig).
Horváth Béla Deák Ferenc Ösztöndíj-at kapott.
Eke András szervezte az EU 6. Keretprogram “EuroBloodSubstitutes” konzorciumának zárókonferenciáját.
Horváth Ildikó a European Research Society School Course on Lung Pathology (London) főszervezője volt.
Az European Respiratory Society „Scientific Group of Airway Regulation, Provocation and Monitoring” elnöke lett.
Lacza Zsombor a Semmelweis Innováció ügyvezető igazgatója.
Kugler Eszter Pro Scientia Aranyérmes.
Megjelent a „Fejezetek az élettan tantárgyból” c. egyetemi jegyzet (Semmelweis Kiadó, írta Eke András és Kollai Márk), továbbá „A motiváció, az érzelem és a magatartás pszichofiziológiai alapjai” c. egyetemi jegyzet 2. kiadása (Semmelweis Kiadó, írta Monos Emil).

2008:
Intézetünk átköltözött a még mindig háborús „sebeket” viselő eredeti épületéből az újonnan létesült Elméleti Orvostudományi Központ III. emeletére (EOK, IX. Tűzoltó u. 37–47).

 

 

 Az EOK építészeti díjakat nyert épülete

 

 A belső kertek egyike az EOK-ban (Kiss Levente felvétele)


Habilitált doktor:
Benyó Zoltán. Tagja lett a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának (2010-ig).
Ivanics Tamás „A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója” és „Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” kitüntetéseket kapott.
Benyó Zoltán vezetésével kiépül a modern Molekuláris vérkeringés-élettani laboratórium, melynek fő célkitűzése a vérkeringési rendszer molekuláris szabályozási mechanizmusainak integratív – szubcelluláris, sejt-, szövet- és szervezet szintű – vizsgálata. Számos korszerű módszer kerül installálásra: klasszikus és szövet-specifikus kondicionális, gén-deléciós technikák; szöveti véráramlás-mérés lézer-speckle és lézer-Doppler módszerrel; angiometria; humán és egér endothelium sejtkultúra; intracelluláris Ca2+-szint meghatározás; génexpresszió analízis immunhisztokémiával, Western-blottal és in situ hibridizációval.
Horváth Ildikó a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 55. Nagygyűlésén a szervezőbizottság elnöke volt; a Társaság „Korányi Gyűrű”-vel tüntette ki. Augusztus 31-én intézetünkből távozott, a Pulmonológiai Klinika tudományos főmunkatársa lett.

2009:
Kollai Márk igazgatói megbízatása lejárt, Ligeti Erzsébet akadémikus (Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet) megbízott igazgató lett (helyettesei Kollai Márk és Benyó Zoltán). Az igazgatói állás ez évben nem került kiírásra.

 

Ligeti Erzsébet egyetemi tanár, az MTA levelezőtagja, megbízott igazgató. Tudományos kutatói pályáját intézetünkben kezdte TDK-sként, Dr. Fonyó Attila irányításával

 

Habilitált doktor: Ivanics Tamás; ez évben kapta meg a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntetést.
Lacza Zsombor tudományos főmunkatárs.
„A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapott Balog Ibolya titkárnő.
“Award for Lifetime Achievement in Physiological Sciences”, a Szerb Élettani Társaság kitüntető emlékérme Monos Emil részére.
Lacza Zsombor a „Semmelweis Innováció Kutatáshasznosító és Tanácsadó Kft” ügyvezető igazgatója lett (telephelye: intézetünk volt oktatási pavilonja a Külső Klinikai Telepen).
Intézetünk fennállásának 50. évfordulója alkalmából emlékező írást publikált Monos Emil: ”Dr. Kovách Arisztid professzor (1920-1996) – a Tanár úr. In: Emlékezünk Orvosainkra 3. (szerk: Vincze J), NDP Kiadó, Budapest, 2009. Pp. 193-207.”

2010:
Benyó Zoltán az intézet új igazgatója, s megkapta az egyetemi tanári címet; igazgatóhelyettes Kollai Márk.
Habilitált doktor: Eke András, Nádasy György.
Lacza Zsombor „Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő”.
Eke András „Visiting Professor“ kinevezést kapott a Yale Egyetem Department of Diagnostic Radiology fakultásán (New Haven, CT, USA); meghívták a „Frontiers in Fractal Physiology“ c. lap szerkesztőbizottságába.
„Weszprémi-díj” kitüntetés és emlékérem a Magyar Orvostörténelmi Társaságtól, továbbá „Ittebei Kiss István Emlékérem” a Budapesti Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete részéről Monos Emilnek.
Megjelent a „Physiology of the Venous System” 2. kiadása Allen W. Cowley Jr. előszavával, valamint „A vénás rendszer élettana” 4. kiadása (Semmelweis Kiadó, írta Monos Emil).
A MÉT Közgyűlés (Szeged) az Etikai Bizottság elnökének választotta Monos Emilt, továbbá örökös tiszteletbeli vezetőségi tagnak választotta az ISP közgyűlése Montrealban, miután Past-President megbízatása lejárt.
Néhai Kovách Arisztid professzorról, születésének 90. évfordulóján emlékező írás jelent meg az Orvosi Hetilapban (151/14: 588-590, 2010.), s plenáris előadás hangzott el a MÉT LXXIV. Vándorgyűlésén (Szeged, 2010. június 16-18., Monos Emil).

2011:
Benyó Zoltánt megválasztották az MTA Elméleti Orvostudományi Bizottság titkárának.
Kollai Márk „Apáczai Csere János-díj” kitüntetésben részesült.
Létrejön a Sejtfiziológiai laboratórium a Szövetépítő laboratórium kardiovaszkuláris kutatások irányában elkötelezett kutatóiból Kiss Levente irányításával. Fő programja a szívizomzat károsodását követő folyamatok vizsgálata, a szív sejtalapú terápiájának mechanizmusa és hatékonyságának fokozása modern eszközökkel (konfokális mikroszkóp, áramlási citométer, molekuláris biológiai módszerek).
Az intézet közalkalmazott dolgozóinak összlétszáma: 39, ebből 21 oktató és kutató; a PhD-hallgatók létszáma: 9; tudományos minősítéssel rendelkező kutatók száma: 17 (ezen kívül folyamatban van 2 fő minősítési eljárása), ebből MTA-doktor 4.
Megjelent a „Hemodynamics – Biomechanics of the blood circulation” 2. kiadása Thomas Kenner előszavával (Semmelweis Kiadó, írta Monos Emil).
„A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapott Szabó Anna laboratóriumi asszisztens.
„Rektori Dicséret” kitüntetésben részesült Nagy Zoltánné.
A Kovách Arisztid emlékelőadást John W. Severinghaus tartja az ez évi ISOTT konferencián (július 24-27, Georgetown University, Washington DC, USA).
Félévtized után ismét Akadémiai Nívódíjban részesült Monos Emil, mint az Acta Physiologica Hungarica főszerkesztője (MTA Orvosi Tudományok Osztálya és Akadémiai Kiadó), valamint Bartha Jenő (Élettani Intézet) a lap menedzserszerkesztője. Ez időszakban a lap felkerült a nemzetközi Impact Factor listára (IF/2010: 1,226).
A Semmelweis Egyetem Baráti Köre harmadszor is újraválasztotta elnökének Monos Emilt. Az egyetemi vezetés korábbi felkérésére – Monos Emil és Molnár László (Központi Levéltár) által – összeállított előadásra alapozva (lásd: www.baratikor.sote.hu) megjelent a „BOTE – SOTE – SE: Az önálló orvosegyetem első hat évtizedének illusztrált történeti kronológiája” (In: Vincze J. ed., „Emlékezünk orvosainkra 9., BOTE – SOTE – SE 1951-2011”, NDP Kiadó, Budapest, pp. 39-70.); e munka első kísérlet arra, hogy a budapesti önálló orvosképzés története kronológiai rendben összefoglalásra kerüljön.

2012:
Benyó Zoltán XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem kitüntetésben részesült.
Intézetünkben megkezdődött a német nyelvű gyógyszerészképzés, tantárgyfelelős Zsembery Ákos.
Ivanics Tamás vette át Bartha Jenőtől az Acta Physiologica Hungarica menedzser-szerkesztői posztját a főszerkesztő felkérésére.
„Dékáni Dicséret” kitüntetésben részesül Oravecz Lászlóné (Murányi Ildikó) laboratóriumi asszisztens.
A Korányi-projekt építkezésének előkészítése megindul: szeptember első heteiben lebontották a KiKuLa volt főépületét és két kispavilonját.

 

 „Így múlik el a Világ dicsősége”…
2012. szeptember első hete. A KiKuLa-főépület „dicsőséges” Saroklaboratóriumainak hajdan helyet adó részei még állnak, de csupán pár napig! (Bérczi Viktor felvétele.)

 

 Intézetünk „hűlt helye”: 2012. szeptember második hete
(Eke András felvétele.)

 

Megjelent a „Hemodynamika – a Vérkeringés Biomechanikája” 3. átdolgozott és bővített kiadása Thomas Kenner előszavával (Semmelweis Kiadó, írta Monos Emil).
Intézetünk karácsonyi partija, gazdagon terített asztal körül, rendkívül üde és bensőséges hangulatban zajlott december 20-án. Benyó professzor lelkesen fogadott kezdeményezésére, a munkatársak kisgyermekkori fényképeiből Balog Ibolya titkárnő hangulatos, anonim vetített kitalálós versenyanyagot szerkesztett. Egy palack pezsgő volt a nyertes jutalma.

 

Szépen terített asztal körül indult, s kulturált versennyel folytatódott a karácsonyi parti

 

Összeállította Monos Emil, az intézet „1959–1999 Jubileumi Emlékkönyv”-e,
továbbá vezető oktatók szakmai CV-je illetve egyéb dokumentumok, valamint személyes közlések és diszkussziók alapján.


Tisztelt Olvasó!
Ezt az illusztrált történeti kronológiát kísérletnek tekintjük, s szeretnénk esetleges hibáit kijavítani, évről évre pontosítani, kiegészíteni. Kérjük ehhez segítő együttműködését. Szíveskedjék jelezni, ha észrevétele, javaslata van, e-mail-en. Kérjük, hogy az illusztrációkkal kapcsolatban is tegyen javaslatot, ha rendelkezik hiánypótló, vagy kifejezőbb képekkel, illetve valamelyik elhagyását javasolja. Előre is köszönjük építő kritikáját!