Transzlációs Medicina – Kórélettan

A graduális oktatás keretében az Intézet az ÁOK III. éves hallgatóinak oktatja a „Transzlációs Medicina – Kórélettan” tantárgyat magyar, angol és német nyelven mind elméleti, mind gyakorlati oktatás formájában.

A tantárgy célja az alapozó tárgyak (elsősorban az anatómia, biokémia és élettan) ismereteinek integrálásán keresztül a szervezet egészének működését érintő gyakori kórállapotokban az etiológia, a funkciózavarok kialakulásáért felelős komplex mechanizmusok, valamint az azok elhárítására aktiválódó szabályozási folyamatok megértetése.

Intézetünk graduális oktatásának fontos részét képezi a másodéves gyógyszerészhallgatók magyar, angol és német nyelven történő élettan oktatása is elméleti és gyakorlati képzés formájában. Az élettan oktatásában – az integratív szemléletet követve – kiemelt hangsúlyt kap az emberi szervezet egészségének megőrzése szempontjából lényeges komplex alkalmazkodási folyamatok megismertetése, valamint annak tárgyalása, miként reagálnak a fiziológiás szabályozási folyamatok a külső vagy belső környezet változásaira.

Az élettan és kórélettan tantárgyakon alapuló, tovább vezető elméleti és gyakorlati választható kurzusokat szervezünk több kar hallgatói számára.

Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia

A Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia” kötelezően választható kurzus célja, hogy elmélyítse a vérkeringési rendszer működésével kapcsolatos alapismereteket, integrálja a kardiovaszkuláris rendszerre vonatkozó legújabb tudományos eredményeket, ideértve a molekuláris-fiziológiai, a rendszerélettani, illetve klinikai vonatkozásokat is.

Humánélettan” és „Rendszerélettani alapismeretek

Ezen kívül, ellátjuk a Humánélettan” és Rendszerélettani alapismeretek” tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatási feladatait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biomérnök és egészségügyi mérnök képzési programjában is.

További oktatási tevékenységeink

1990 óta az Intézet jelentős szerepet vállal a kórélettan oktatásában a BME-ELTE-SE közös biológus-mérnök képzésében és az ELTE szakbiológus képzésében, illetve a BME- Semmelweis Egyetem közös rehabilitációs szakmérnök képzésében.

Az Intézet végzi az EKK egészségügyi szervező szak (B.Sc.) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány képzés keretében az „Élettan-kórélettan” tantárgy oktatását egy féléven át.

A klinikai együttműködés példája az 1993/94-es tanévtől kezdve a IV-V. évfolyamon oktatott, kötelezően választható „Nephrologia” tantárgy, amely „a molekuláktól a betegágyig” szemlélettel interdiszciplináris formában klinikai szakemberek bevonásával kerül oktatásra. 2022-ben a tárgy vezetését átadtuk a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikának, de a Nemzetközi Nephrologiai Kutató és Képző Központunk továbbra is részt vesz az oktatásában. Az 1998/99 óta oktatott „Klinikai Kórélettan”, ugyancsak klinikai szakemberek együttműködésével foglalja össze a népegészségügyi szempontból is fontos kóros állapotok mechanizmusait és azok megnyilvánulásait.

Szabadon választható tantárgyakként 2011/12-től kezdve oktatja az Intézet az „Orvosi Jelnyelv”, 2015/16-tól kezdve pedig a „Művészet Kórélettana”, majd 2016/17-től a „Tudomány és Művészet Kórélettana” tantárgyakat. Ma már az Orvosi Jelnyelv, mely alapvető szerepet játszik a metakommunikáció fejlesztésében és a Tudomány és Művészet Kórélettana is, mely különösképpen tágítja a hallgatók szemléletét, világlátását kötelezően választható tantárgyként működik.

Valamint a 2008/2009-es tanévtől kezdve oktatja I félévben a  „Kardiorespiratorikus és neurofiziológiai mérési technikák, és 2019/2020-as tanévtől kezdve, II félévben a „Kardiorespiratorikus és neurofiziológiai mérési technikák (II. Laboratóriumi gyakorlatok) tantárgyakat. 

Az Intézet folyamatosan ellenőrzi az oktatás minőségét; évek óta gyűjti a hallgatók véleményét az előadásokról, a gyakorlati anyagokról és a vizsgáztatásról.