A Semmelweis Egyetem Kommunikációs szabályzatának VONATKOZÓ RÉSZLETE

1.1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja:
a) a külső médiával való kapcsolattartás és a nyilatkozatok megtétele során a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) jó hírnevének erősítése,
b) a hallgatók, az egészségügyi ellátásában résztvevők és hozzátartozóik, valamint a társintézmények informálása,
c) belső tájékoztatás,
d) bizalomerősítés,
e) véleményformálás,
f) az Egyetem tekintélyének növelése,
g) szemléletformálás,
h) jogszabályoknak való megfelelés.

1.2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat az Egyetem minden szervezeti egységére, közalkalmazottjára vonatkozik, továbbá az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, valamint az Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságokra a  szabályzatban részletezett módon. Egyéb személyek, szervezetek is a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni, amennyiben az Egyetem területén rendezvényt, sajtóeseményt tartanak. A szabályzat hatálya alól mentesül a Semmelweis Egyetem munkavállalója, amennyiben nem az egyetem területén és magánemberként tesz
sajtónyilatkozatot.

2.  NYILATKOZATTÉTEL RENDJE

2.1. Nyilatkozattételre jogosultak külső média számára

 1. ) Az Egyetem rektora jogosult nyilatkozni az Egyetemmel kapcsolatos minden szakmai kérdésben, kivéve a Nftv. 13/A § hatálya alá tartozó ügyekben. A rektort – akadályoztatás esetén – az általános rektorhelyettes, oktatási kérdésekben az oktatási rektorhelyettes, az egészségügyi ellátással kapcsolatos és egészségpolitikai ügyekben a klinikai rektorhelyettes (a Klinikai Központ elnöke), tudományos és tudománypolitikai kérdésekben a tudományos rektorhelyettes, továbbá a rektor egyedi megbízása alapján rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, főigazgató, igazgató, kivételes esetben más személy helyettesíti a nyilatkozattételben. A rektor vagy a nyilatkozatra kijelölt helyettese a nyilatkozathoz szükséges tájékoztatást az adott területtel foglalkozó szervezeti egységtől kéri be.
 2. ) Az Egyetemet érintő gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai, egészségügyi ellátás-, oktatás- és tudományfinanszírozási, beruházási kérdésekben a kancellár jogosult nyilatkozni, aki az ehhez szükséges tájékoztatást az adott területtel foglalkozó szervezeti egységtől kéri be. A kancellár mérlegelése szerint vagy akadályoztatása esetén delegálhatja a nyilatkozattételt az érintett főigazgatóknak vagy igazgatóknak.
 3. ) Oktatási és alumni kérdésekben az a.) ponton túlmenően önállóan jogosult az oktatási területtel megbízott rektorhelyettes nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.
 4. ) A tudományos kutatások, innovációk és a tudományos eredmények vonatkozásában az a.) ponton túlmenően önállóan jogosult a tudományos rektorhelyettes és a kutatómunka vezetője nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.
 5. ) Az egészségügyi ellátással kapcsolatos és egészségpolitikai ügyekben, valamint kórházhigiénés és járványügyi kérdésekben, továbbá az egyetemi egészségügyi stratégia, ellátás és szolgáltatások kérdésében az a.) ponton túlmenően önállóan jogosult a klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke, vagy az általuk és/vagy a rektor, vagy kancellár által kijelölt orvos-főigazgató nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.
 6. ) Külföldi hallgatók oktatásával kapcsolatos kérdésekben az a.) ponton túlmenően önállóan jogosult a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója nyilatkozni, előzetesen bejelentve ezt a KI igazgatónak.
 7. ) Az egyes karok szakmai működésbeli kérdéseiről az a.) ponton túlmenően önállóan jogosultak a karok dékánjai, valamint a doktori képzésről a Doktori Tanács elnöke nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.
 8. ) Az a.) ponton túlmenően önállóan jogosultak a klinika- és intézetigazgatók nyilatkozni az intézetüket érintő szakmai és tudományszakmai kérdésekben, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett. A szakmai kérdéseken túlmutató, egészségpolitikai kérdéseket is érintő témákban azonban a nyilatkozathoz a klinikai rektorhelyettes/rektor, míg a szakmai kérdéseken túlmutató oktatáspolitikai kérdések esetén az oktatási rektorhelyettes/rektor hozzájárulása is szükséges.
 9. ) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekben, hatáskörében és felelősséggel annak elnöke jogosult nyilatkozni. A beérkezett megkeresésekről és tervezett nyilatkozatokról köteles az illetékes rektorhelyettest és a KI igazgatót tájékoztatni. A Semmelweis Egyetemhez és/vagy más szervezeti egységéhez kapcsolódó bármely kérdésben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke nem jogosult nyilatkozni.
 10. ) A kari Hallgatói Önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekben, hatáskörében és felelősséggel a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke jogosult nyilatkozni. A beérkezett megkeresésekről és tervezett nyilatkozatokról köteles az illetékes rektorhelyettest, és a KI igazgatót tájékoztatni. A Semmelweis Egyetemhez és/vagy más szervezeti egységéhez kapcsolódó bármely kérdésben a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke nem jogosult nyilatkozni.
 11. ) Az egyetemi közalkalmazottakat érintő – személyes adatokat nem érintő – kérdésekben az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgató jogosult nyilatkozni, előzetesen bejelentve ezt a KI igazgatónak, valamint a közalkalmazottak érdekeinek képviseletére alakult, ezen érdekképviseleti feladatkörre jogszerűen meghatalmazott személyek és szervezetek jogosultak nyilatkozni a kollektív szerződés rendelkezése szerint.
 12. ) Amennyiben az Egyetem által bérbe adott ingatlanban ezen szabályzat 3.5. pontjában meghatározott rendkívüli esemény történik, a bérlő a Biztonságtechnikai Igazgatósággal történő egyeztetés után kizárólag a KI igazgatóval vagy a sajtóreferenssel való előzetes egyeztetés után jogosult nyilatkozni.
 13. ) Az egyetemi pályázatokról az adott pályázat projektvezetői és az általuk kijelölt személyek jogosultak nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.
 14. ) Szakmai, orvosszakmai nyilatkozatot tehet – a KI előzetes tájékoztatása mellett –a nyilatkozatra felkért szakértő személy, amennyiben igazgatója, felettese ezt engedélyezi.
 15. ) A nemzetközi kapcsolatokról a nemzetközi kapcsolatok szakmai felügyeletével megbízott rektorhelyettes jogosult nyilatkozni, a KI igazgatójának előzetes tájékoztatása mellett.

2.2. Összegyetemi nyilatkozat

Az Egyetem hírnevét és érdekeit érintő kérdésekben, valamint az Egyetemet érintő szakpolitikával, finanszírozással kapcsolatban kizárólag a rektor a kancellár jogosult nyilatkozni. A rektor és a kancellár ezt a jogkörüket egyedi ügyekre vonatkozóan más egyetemi vezetőre is delegálhatják.

2.3. Az Egyetem gazdasági társaságainak nyilatkozatai

Az Egyetem többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival összefüggő kérdésekben a gazdasági társaságok vezetői jogosultak nyilatkozni a rektorral, kancellárral való előzetes egyeztetést követően. Sajtóesemények szervezése tekintetében az Egyetem többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira a Szabályzat 3.3-as pontja vonatkozik. Az Egyetem egyéb tulajdoni hányadában működő gazdasági társaságok esetén rektorral, kancellárral történő előzetes egyeztetésre abban az esetben van szükség, ha a gazdasági társaság az Egyetemet közvetlenül érintő kérdésben nyilatkozik.

3.  SAJTÓESEMÉNYEK

(1) Az Egyetem sajtóeseményei között szervezési szempontból megkülönböztetünk három típust: központi, klinikai-intézeti és egyetemtől független eseményt.

(2) A sajtóesemények során törekedni kell az Egyetem közmegbecsülésének megóvására és növelésére, továbbá tartózkodni kell minden olyan magatartástól és nyilatkozattól, ami az Egyetem tekintélyét, jó hírnevét csorbíthatja. A sajtóesemények lehetséges nyilatkozóit figyelemmel a 3. pontban foglaltakra, az esemény szervezője jelöli ki, erre a kommunikációs igazgató és/vagy a sajtóreferens javaslatot tehet.

(3) A sajtóesemény szervezője minden esetben 15 munkanappal a rendezvény előtt köteles írásban tájékoztatni a kommunikációs igazgatót és/vagy a sajtóreferenst az eseményről (a sajtóesemények bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány az 1. sz. mellékletben található, online elérhető az egyetemi honlap Médiasarok oldalán, a Bejelentések menüpontban). Ez alól kivételt képezhetnek a rendkívüli sürgősséggel elrendelt központi sajtóesemények. A sajtóesemény szervezője minden esetben köteles elküldeni a sajtóesemény sajtóanyagát a sajtóreferensnek és/vagy a hirek@semmelweis-univ.hu címre jóváhagyásra legkésőbb az esemény előtt 5 munkanappal. A KI az így egyeztetett sajtóanyagot az Egyetem honlapján külön menüpontban található Médiasarok oldalon közzéteszi, az eseménnyel egy héten belül tartandó más egyetemi sajtóeseményekkel összehangoltan küldi ki a médiának.

3.1. Központi sajtótájékoztató

Olyan egyetemi sajtótájékoztató, melyet az Egyetem rektora vagy kancellárja, vagy az általuk kijelölt helyettes kezdeményez, vagy összegyetemi érdeket szolgáló klinikai, intézeti, valamint az Egyetem szakmai tevékenységét érintő speciális eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztató, melyet előzetes mérlegelés után a rektor szakmailag és a kancellár a finanszírozás alapján, a 2. sz. mellékletben található nyomtatványon (online megtalálható az egyetemi honlap Médiasarok oldalán a Hogyan nyilatkozhat menüpotban) írásban annak nyilvánít. A központi sajtótájékoztatók szervezését és lebonyolítását minden esetben a kommunikációs igazgató, vagy az általa kijelölt személy koordinálja. A központi sajtótájékoztatók minden felmerülő költsége a KI-t terheli.

3.2. Klinikai, intézeti sajtóesemények

A klinikai, intézeti, vagy az Egyetem más egységei által kezdeményezett sajtóeseményt elsősorban a kezdeményező fél szervezi és bonyolítja le. A kommunikációs igazgató kérheti a klinikai, intézeti sajtóesemények időpontjának megváltoztatását, amennyiben az egyetem központi sajtóeseményt tart öt munkanapon belül.

3.2.1. Önálló klinikai, intézeti sajtótájékoztató

Az önálló klinikai, intézeti sajtótájékoztató esetében, a 3.4.1. alpont előírásai szerint történt bejelentés után a KI szakmai tanácsadással (helyszín- és időpontválasztás más egyetemi sajtóesemények figyelembe vételével, hírérték megjelölése, sajtóanyagok nyelvezete, stb.) aktívan segíti a szervező felet. A sajtóreferens a kezdeményező féltől kapott, leegyeztetett sajtóanyagot (sajtómeghívó, háttéranyag, közlemény, képek) elhelyezi a jelen Szabályzatban meghatározott Médiasarok felületre és kiküldi a médiának. A rendezvénnyel kapcsolatos költségek a kezdeményező felet terhelik. Olyan más önálló klinikai, intézeti sajtóeseményekre, melyek nem sajtótájékoztatók, a 3.2.2. pont vonatkozik.

3.2.2. Partnerekkel közösen szervezett klinikai, intézeti sajtóesemények

Más partnerekkel (pl. az Egyetemről szervezetileg és gazdaságilag részben vagy egészen független gazdasági társaságok, alapítványok, civil szervezetek, egyesületek, cégek, egyéb intézmények, stb.) közösen szervezett klinikai, intézeti sajtóeseményekre a 3.4.1. alpont előírásai érvényesek a KI felé történő bejelentés, egyeztetés és tartalmi jóváhagyás tekintetében. A kommunikációs igazgató kérheti a partnerekkel közös klinikai, intézeti sajtóesemények időpontjának megváltoztatását, amennyiben az egyetem központi sajtóeseményt tart öt munkanapon belül. A sajtóesemény szervezője a sajtóanyagokban foglaltak tartalmáért szakmai és jogi felelősséggel tartozik. A rendezvénnyel kapcsolatos költségek a kezdeményező felet terhelik.

3.3. Egyéb sajtóesemények

(1) E körbe tartoznak azon sajtóesemények, melyeket az Egyetem alapítói-, illetve egyéb jogkörébe tartozó, vagy ettől független gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek, szervezetek, cégek vagy egyéb intézmények kezdeményeznek, és melyek az Egyetem területén kerülnek megrendezésre, vagy amelyeket az Egyetemtől függetlenül, de akár az Egyetem valamely munkatársának a részvételével rendeznek meg. E sajtóesemények szervezését és lebonyolítását minden esetben a kezdeményező megbízottja végzi, a felmerülő költségek is őket terhelik. A 3.4.1 alpont előírásai érvényesek a bejelentés, egyeztetés és jóváhagyás tekintetében.

(2) Amennyiben sajtóesemény szervezésének céljából az egyetemtől szervezetileg és gazdálkodásilag független gazdasági társaság, civil és egyéb szervezet bérbe kíván venni helyiséget az Egyetem területén, az érintett tömbigazgatóság/épületigazgatóság erről köteles az KI-t a hirek@semmelweis-univ.hu írásban értesíteni, a helyiség bérbeadásával kapcsolatban pedig a Vagyongazdálkodási szabályzatnak megfelelően eljárni.

3.4. Közös rendelkezések

 3.4.1. Bejelentés, határidők

(1) A sajtóeseményt kezdeményező egység az eseményt megelőzően 15 munkanappal köteles írásban értesíteni a KI igazgatót és/vagy a sajtóreferenst a szervezésről (1. sz. melléklet, online elérhető az egyetemi honlap Médiasarok oldalán, a Bejelentések menüpontban), valamint 5 munkanappal a rendezvény és/vagy a médiának való kiküldés előtt köteles megküldeni a sajtóanyagot (sajtómeghívó, közlemény, háttéranyag) jóváhagyásra a hirek@semmelweis-univ.hu címre.

(2) Amennyiben az értesítés elmarad, úgy prioritást élvez a KI-vel már korábban egyeztetett sajtóesemény, illetve sajtóanyag vagy témaajánló cikk kiadása.

(3) Amennyiben egy egység nem kezdeményezi időben a sajtóeseményt, utólagos sajtóanyag kiadására, vagy a sajtóesemény egy későbbi időpontban való megrendezésére a KI igazgatójának és az érintett egységnek a közös mérlegelését követően van lehetőség.

(4) Több egyetemi sajtóesemény csak rendkívüli esetben, a KI igazgatójának írásos engedélyével tartható 3 munkanapon belül.

3.4.2. Újságírói megkeresések kezelése – egyéni nyilatkozatok

(1) Szakmai nyilatkozattételre irányuló újságírói megkeresés esetén a közvetlenül megkeresett köteles az érintett klinika, intézet, szervezeti egység vezetőjétől (felettesétől) engedélyt kérni a szakmai nyilatkozat megtételéhez, illetve még a nyilatkozat megtétele előtt köteles értesíteni a KI-t a hirek@semmelweis-univ.hu címen (a nyilatkozatok bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány az 3. sz. mellékletben található, online elérhető az egyetemi honlap Médiasarok oldalán, a Bejelentések menüpontban), megjelölve a nyilatkozat témáját, időpontját, a médium, műsor nevét. Fentiek abban az esetben is érvényesek, amikor az Egyetem területén, de nem az Egyetemen betöltött tisztségében, hanem más szakmai szervezet képviselőjeként nyilatkozik.

(2) Amennyiben a megkeresés az KI-re érkezik, a KI munkatársa azonnali kapcsolatot létesíthet a téma alapján illetékes egység, klinika, intézet vezetőjével vagy a nyilatkozattételre felkért személlyel, aki ez esetben is köteles értesíteni felettesét és engedélyt kérni tőle a nyilatkozatra. Ez az eljárás abban az esetben is, ha magánemberként, de egyetemi munkáját, szakterületét érintő szakmai kérdésben nyilatkozik. Szakmai nyilatkozat esetén a klinika, intézet, szervezeti egység igazgatója jogosult nyilatkozattételre kijelölni bármely munkatársát.

(3) A KI-re érkező, az Egyetem egészét érintő oktatás-, egészségpolitikai vagy finanszírozási kérdést érintő újságírói megkeresésekről a KI haladéktalanul tájékoztatja a kancellárt és a rektort. A kancellár/rektor jelöli ki a feladatgazdát a kérdés tartalma, érintett egység illetékessége alapján. A feladatgazda köteles 1 munkanapon belül információt adni a kérdésre vonatkozóan, ennek ismeretében a KI válaszjavaslata alapján dönt a válaszadásról a kancellár, és/vagy a rektor.

 3.4.3. Egyetem területén készített nyilatkozat, kép- és hangfelvétel

Az Egyetem területén csak a KI igazgató vagy a sajtóreferens tudtával szabad külső média számára nyilatkozatot tenni, illetőleg bármilyen (kép-, hang-) felvételt készíteni.

3.4.4. Kép- és hangfelvételen szereplés

(1) Az Egyetem területén tartott sajtóesemény résztvevőit tájékoztatni kell, ha az eseményről kép- és/vagy hangfelvétel készül. Ha az Egyetem területén készített kép- és/vagy hangfelvételen az Egyetem alkalmazottai, hallgatói vagy ellátottjai is szerepelnek egyénileg – tehát nem nyilvános eseményen készített tömegfelvételről van szó –, a felvételek készítése előtt engedélyüket kell kérni, tájékoztatva őket a felvételek felhasználásának módjáról és időtartamáról. A felvétel nem sértheti a felvételen szereplők személyiségi jogait. Az oktatásban és az egészségügyi ellátásban részt vevő személyekről felvétel abban az esetben készülhet, ha ehhez ők maguk hozzájárultak.

(2) Tizennyolcadik életévüket még be nem töltött személyek felvételen való szerepeltetésénél különös gonddal kell védeni személyiségi jogaikat, felvételen nem szerepelhetnek felismerhetően írásos engedély hiányában. Szerepeltetésükhöz minden esetben előzetesen ki kell kérni a törvényes képviselő írásos hozzájárulását (ehhez szükséges formanyomtatvány a 4. sz. mellékletben található, online elérhető az egyetemi honlap Médiasarok oldalán, a Hogyan nyilatkozhat menüpontban). A felvételek elkészítéséhez adott írásbeli engedélyt, hozzájárulást minimum 5 évig a felvétel helyszínéül szolgáló szervezeti egység (pl. klinika, oktatási egység, stb.) köteles tárolni.

3.4.5. Nyilatkozatban foglaltak

A sajtóeseményeken, vagy az egyéni interjúk alkalmával nyilatkozattételre feljogosított személy a nyilatkozatban foglaltakért szakmai és jogi felelősséggel tartozik, illetve akadályoztatása esetére köteles helyettesítéséről gondoskodni. A kijelölt helyettes személyéről a sajtóreferenst tájékoztatni kell. A nyilatkozattételre jogosult személy a nyilatkozattétel során a jelen Szabályzat 1. pontjában foglalt célkitűzésekre figyelemmel, az Egyetem érdekeit szem előtt tartva köteles eljárni. A nyilatkozattétel során törekedni kell az Egyetem közmegbecsülésének megóvására és növelésére, továbbá tartózkodni kell minden olyan magatartástól és nyilatkozattól, ami az Egyetem tekintélyét csorbíthatja.

3.4.6. Nyilatkozat előzetes ellenőrzése

A nyilatkozattételre jogosult személynek az online és print médiában megjelenő nyilatkozatát a megjelenés előtt át kell néznie és jóvá kell hagynia. A nyilatkozó feladata, hogy az. újságírót a nyilatkozattétel megkezdése előtt figyelmeztesse arra a tényre, hogy a nyilatkozat csak a jóváhagyást követően jelenhet meg. Amennyiben a médiában nem a nyilatkozatnak megfelelő cikk, szöveg vagy szövegrész jelent meg, akkor a nyilatkozattevő köteles a helyesbítésről gondoskodni, illetőleg azt kezdeményezni. A sajtóhelyreigazítás kezdeményezését a KI-vel  egyeztetni kell, szükség esetén jogi segítséget a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság adhat.

3.4.7. Egyetem névhasználat

A nyilatkozattételre jogosult személynek törekednie kell arra, hogy a médiában megjelenő nyilatkozatában az egyetem teljes és pontos neve szerepeljen: Semmelweis Egyetem. A SOTE rövidítés használata nem megengedett, kivételt képez az egyetem 2000. év előtti állapotára utaló használat.

3.4.8. Személyes adatok

A nyilatkozattételre jogosult személy nem adhatja ki az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, hallgatói vagy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek személyes adatait, kivéve azok tudtával és beleegyezésével. A beleegyezést minden esetben írásban rögzíteni kell, a beleegyezést a nyilatkozattételre jogosult személy tárolja.

3.4.9. Információvédelem

A nyilatkozattételre feljogosított személyek, az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók kötelesek megőrizni mindazokat az információkat, adatokat, amelyeken azok nem nyilvános volta feltüntetésre került (pl. egyetemi belső hálózatban megjelenő információk, titkos eljárás részletei stb.), amelyekről megállapítható, hogy jogszabályban meghatározott titokfajtába tartoznak (pl. üzleti titok), amelyek közlése egyébként valamely személy jogait sértheti. Az Egyetem polgáraira ezen a teületen is vonatkozik  az Egyetem Etikai Kódexe. A nyilatkozattételre feljogosított személyek, az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók nem hozhatnak nyilvánosságra információt az Egyetem testületeinek működési rendjére vonatkozó szabályzatokkal ellentétesen és olyan információ, adat sem hozható nyilvánosságra, amelynek közzététele nyilvánvalóan veszélyeztetné az Egyetem érdekeit, kivéve, ha jogszabály a közlést elrendeli. A törvényben meghatározott minősített adat felhasználására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Továbbá nem hozható nyilvánosságra az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók által semmilyen nyilvános fórumon, médiában az Egyetem jó hírnevét, tekintélyét, érdekét sértő, veszélyeztető információ.

3.4.10. Reklámozás, szakértői együttműködés

A nyilatkozattételre feljogosított személy az egyetem illetve az Egyetem bármely egysége nevében, egyetemi titulusa használatával nem reklámozhat konkrét terméket, készítményt. Az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók vagy az Egyetem bármely egységei külső médiával kötött állandó szakértői együttműködéseiről azok megkötése előtt tájékoztatni szükséges a KI igazgatót.

3.5. Rendkívüli helyzetek kezelése

(1) Rendkívüli helyzetek az Egyetem területén történt balesetek, tömegszerencsétlenségek, egészségügyi válsághelyzet, vagy más katasztrófa és vészhelyzetek. Ilyen esetén az érintett klinika, intézet, szervezeti egység vezetője azonnal informálni köteles az egyetem vezetőségét és a KI-t. Az ügyben a kancellár és/vagy a rektor által létrehozott válságstáb tagja a kommunikációs igazgató és/vagy az általa kijelölt személy.

(2) A KI javaslatot tesz a külső és belső kommunikáció módjára, tartalmára. A válságstáb kancellár és/vagy a rektor által kijelölt vezetőjével egyeztetve döntenek a nyilvánosságra hozható tartalomról – figyelembe véve az egyetem érdekeit, és egyéb körülményeket. A nyilatkozót a rektor, a kancellár vagy a válságstáb vezetője jelölheti ki.

(2) Ellenőrizetlen tények, számok, adatok, és jogilag védett adatok közlése elkerülendő, ezért a KI által kontrollált kommunikáció szükséges. A kijelölt nyilatkozó részéről nem nevezhető meg olyan a rendkívüli helyzetben érintett személy (sérült, felelős, stb.), akinek közeli hozzátartozóját még nem értesítették, vagy akiknek hozzátartozói ehhez nem járultak hozzá.