PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Semmelweis Egyetem Alapítvány „Jó tanuló, jó ápoló” ösztöndíj
2022/23 tanév

A pályázati kiírás innen letölthető. 

Beadási határidő: 2023. április 14.

1. A pályázat célja
A támogatás fő célja az egészségügyi ágazati képzésében résztvevő tanulók ösztönzése és pályán tartása.

2. Pályázati feltételek
▪ államilag finanszírozott, nappali képzésben való részvétel
▪ általános ápoló képzésben teljesített 14. évfolyam, csecsemő és gyermekápoló képzésben teljesített 13. évfolyam
▪ legalább 3-as tanulmányi eredmény
▪ kötelezettségvállalás a képzés befejezése utáni munkaszerződés megkötésére a Semmelweis Egyetemmel

3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok
▪ a pályázó által írt motivációs levél
▪ pályázati adatlap
▪ tanulmányi igazolás a befejezett 13., illetve 14. évfolyam eredményéről
▪ duális képzőhely ajánlása (főnővéri, vagy gyakorlati oktatói, vagy szórványoktatói ajánlás)
▪ a pályázó, jelen kiírás mellékletében található nyilatkozata, hogy pozitív elbírálás esetén tanulmányai befejezését követőn a támogatási időszak kétszeresének megfelelő időtartamra munkaviszonyt létesít a Semmelweis Egyetemmel.

4. Egyéb tudnivalók
▪ Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg: 19.200.000,- Ft
▪ Az ösztöndíjban részesülők tervezett száma: 20 fő
▪ Pályázni 2022. december 1. napjától visszamenőleges hatállyal lehet
▪ A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14. 16:00 óra
▪ A pályázat benyújtásának módja: egy eredeti példányban, postai úton, vagy személyesen a Semmelweis Egyetem Szakképző Intézmények Igazgatósága (1068Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26. III. emelet) címre történő megküldésével
▪ A pályázat elbírálásnak határideje: A Semmelweis Egyetem Alapítványa által kijelölt, a Semmelweis Egyetem Stratégiai- és Fejlesztési Rektorhelyettes által felállított bírálóbizottság a pályázati felhívásban megjelölt pályázati határnaptól számított 10 napon belül dönt a támogatható pályázatokról, és annak eredményéről tájékoztatja a pályázókat.
▪ A 20 főt meghaladó pályázó esetén az elbírálás a pályázat beadásának sorrendjében történik A sikeres pályázó a fenti időpont és a pályázat elbírálása közötti időszakra vonatkozóan az ösztöndíjra egy összegben visszamenőleg jogosult, ezt követően pedig az elnyert ösztöndíj folyósítása havonta történik.
▪ A pályázati határidő betartása jogvesztő, azaz határidőn túl beérkezett pályázatokat a bizottság nem köteles érdemben elbírálni.
▪ Amennyiben nem minden kötelezően csatolandó dokumentum kerül beküldésre, úgy a pályázat elutasításra kerül, hiánypótlásra nincs lehetőség.
▪ Az elnyert ösztöndíjak folyamatos adminisztrációjára a Semmelweis Egyetem Alapítvány, vagy az általa kijelölt személy, személyek, szervezeti egységek jogosultak.

5. Adatkezelés
A pályázó pályázatának benyújtásával beleegyezik abba, hogy adatait a pályázat feldolgozása során a Bíráló Bizottság erre a feladatra kijelölt tagjai, valamint a Semmelweis Egyetem Alapítvány és az általa megbízott személy/személyek kezeljék.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására Bíráló Bizottság tagjai, Semmelweis Egyetem Alapítvány, a Semmelweis Egyetem erre a feladatra megbízott/kijelölt tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, feldolgozásához, illetve a pályázó tanulmányi eredményének és egyéb pályázati feltételeknek
a nyomon követhetősége érdekében kerülnek felhasználásra.

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó́ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá́ bírósági jogorvoslattal élhet.

Prof. Dr. Merkely Béla
Kuratórium elnöke

Letölthető mellékletek:

1., Adatlap

2., Nyilatkozat