No. of vaccines administered at Semmelweis University - 6 February 2023
545424 Total vaccines

Semmelweis Universität – Deutschsprachiges Studium

Publisher: Semmelweis Universität

Einrichtung: Direktion für Internationales Studium

Leiter der Einrichtung: Dr. Alán Alpár  

Administrative Leiterin: Edit Gimpl

Editor der Website: Boglárka Somfai

Email: studenten.sekretariat@semmelweis-univ.hu