Az iskola munkarendje

Az iskola éves munkatervét – mely az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó előírások alapján készül el – a tantestület fogadja el a tanév elején. Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok, rendezvények időpontját és a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten.

Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon – az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján.

A tanulók úgy érkezzenek az osztályba, hogy becsengetésre készen álljanak a tanuláshoz. A napi munkarendet az órarend, és a csengetési rend határozza meg.

Az iskola csengetési rendje

Óra Becsengetés Kicsengetés
1. 8:00 8:40
2. 8:50 9:30
3. 9:45 10:25
4. 10:35 11:15
5. 11:25 12:05
6. 12:25 13:05
7. 13:10 13:50
8. 13:55 14:35
9. 14:40 15:20

  • A rend, a pontosság, a megbízhatóság fontos az iskolában. Ezért a becsengetés után ér­kezőket későknek kell tekintenünk. A késést a tanár köteles percnyi pontossággal bejegyezni a naplóba. Ha a tanuló, hallgató reggel neki fel nem róható okból késik, azt hiteles igazolás esetén elfogadja az iskola. A késésről az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni öt tanítási napon belül.
  • A tanórán bent nem töltött időt a szaktanár késésként tartja nyilván.
  • Az óra a hetes jelentésével kezdődik. A terembe belépő vendéget a diákok a napszaknak megfelelően köszöntik.
  • Egy tanítási napon az osztály csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár 1 héttel előbb köteles bejelenteni a tanulóknak.
  • A tanári szobába a tanuló nem léphet.
  • Tanítási időben a tanuló az iskolát az utolsó 2 óráról, tanévenként legfeljebb három alkalommal, a szülő által az ellenőrzőbe beírt előzetes kérésére, az osztályfőnök, vagy a pótosztályfőnök engedélyével hagyhatja el. Az ilyen jellegű távollétek óráit egybe kell számolni, mivel ez szintén beleszámít a szülő által igazolható tanévenkénti három napba.