Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a publikációkat és az idézettségeket a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján (http://www.mtmt.hu) fel kell tölteni és nyilvánossá kell tenni az adatokat.

Hivatkozva a 2011. október 3-án kelt rektorhelyettesi körlevélre: „a jövőben valamennyi egyetemi pályázathoz, előléptetési és kinevezési dokumentumhoz az MTMT adatbázisát kell alapul venni, vagyis csak az MTMT felületén rögzített publikációs adatokat lehet elfogadni. Amennyiben a 2012. április 1. után benyújtott kérelmek hagyományos, papíralapú publikációs adatokra épülnek, a kérelmek érvénytelennek tekintendők.” Az MTMT-feltöltést a pályázó jelezze a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárnak ellenőrzés és hitelesítés végett. Az ellenőrzés határideje: 10 munkanap. A hitelesítés elkészültéről a könyvtár értesítést küld.

Tájékoztató habilitációs pályázat benyújtásához

I. HATÁRIDŐK:

A pályázat benyújtási határideje minden évben február 15. (amennyiben munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon, 9.00–12.00a Doktori Hivatalban (1085 Budapest, Üllői út 26., fszt. 9.).

A Doktori Hivatal nyitva tartása:
hétfő: zárva
kedd: 13:00–16:00
szerda: zárva 
csütörtök: 13:00–16:00
péntek: 08:30–13:00

Amennyiben a pályázó más tudományágban adja be pályázatát, mint a CSc- vagy a PhD-fokozatát szerezte, 45 nappal a határidő előtt kérelmet kell benyújtania a Habilitációs Bizottság elnökéhez.

A pályázatok továbbengedéséről értesítés kiküldése a pályázók részére: minden évben július hónap folyamán.

A tantermi előadások (minden tanév I. szemesztere) időpontjainak leadási határideje: 
minden évben legkésőbb augusztus 20.
 
A kollokvium időpontja:
 minden év február 1. és április 30. között.

II. ELÉRHETŐSÉGEK:

A habilitációs bizottság elnöke:
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

A habilitációs bizottság titkára:
Dr. Prohászka Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora
tel.: (+36-1) 325-1100/57310
e-mail: prohaszka.zoltan@semmelweis.hu

Adminisztrációs ügyintézés:
Balog Ibolya, titkársági ügyintéző
Telefon/Viber: +36-20-663-2265 (Viber: +36-30-081-9565)
E-mail: balog.ibolya@semmelweis.hu

Gazdasági ügyintézés: 
Dupaji Nikoletta, gazdasági ügyintéző
Tel.: belső mellék: 54582, mobil: +36-20-825-8524
E-mail: dupaji.nikolett@med.semmelweis-univ.hu

A pályázat leadása a Doktori Hivatalban:
Tölgyesi-Lovász Krisztina (+36-1) 266-2343, (+36-1) 266-7483
E-mail: tolgyesi.lovasz.krisztina@semmelweis.hu 

Kérjük, hogy postai úton történő benyújtás esetén (H-1085 Budapest VIII. Üllői út. 26. fszt. 9.) a pályázatot tartalmazó borítékon szíveskedjenek feltüntetni: „SK felbontásra!

III. TÁJÉKOZTATÁS A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJAKRÓL ÉS BEFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL:

Az eljárási díj összege:
Az Egyetemi Tanács 87/2003. (X.30.) határozata a habilitációs eljárás díjait az alábbiak szerint határozta meg:
1)  A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetén 100 000 Ft. Sikeres habilitáció esetén az egyetem az eljárási díj 50%-át visszatéríti.
2) A Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, magyar nyelvű eljárást kérő pályázó esetében 250 000 Ft. Az MTA doktora esetében 200 000 Ft.
3) Idegennyelvű eljárást kérő pályázó esetében 300 000 Ft.

Az eljárási díj befizetése:
Dupaji Nikoletta, gazdasági ügyintéző
Tel.: belső mellék: 54582, mobil: +36-20-825-8524
E-mail: dupaji.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
A pályázó a kitöltött adatlapot (letölhető xlsx) e-mailben.
A kitöltve visszaküldött adatlap alapján a gazdasági ügyintéző átutalási számlát küld a pályázó részére, melynek birtokában az azon szereplő egyetemi számlaszámra a pályázó befizeti az eljárási díjat.
Az eljárási díj befizetését igazoló átutalási számla és a befizetési (banki átutalási) bizonylat 1-1 másolatát a pályázat anyagához kell csatolni.

IV. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Tisztelt Pályázó! 

A habilitációs pályázat írásos anyagának postai beküldése esetén kérjük feltüntetni a borítékon az „SK felbontásra!” feliratot vagy a pályázati anyagot személyesen leadni a Doktori Hivatalban.

A pályázatot 1 nyomtatott és 1 elektronikus adathordozón (CD-n vagy pendrive-on) kell benyújtani. A nyomtatott dokumentumokat spirálozva vagy kötve kell leadni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban az érvényes HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT  a mérvadó.

Az alábbi információk tájékoztatásul szolgálnak:

Kérelem:

A  habilitáció iránt a pályázónak az egyetemi Habilitációs Bizottsághoz címzett (aláírt!) kérelmet kell benyújtania, melyben meg kell jelölnie azt a tudományágat és szakterületet, amelyben habilitációt kíván szerezni.

Nyilatkoznia kell a beadványban arról is, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, és 2 éven belül ilyen irányú kérelmét nem utasították el.

A pályázónak a kérelemben – a tantárgy intézetigazgató egyetemi tanárával történt egyeztetés alapján – javaslatot kell tennie az adott évfolyam órarendi tematikájába illeszkedő, 1 magyar és 1 angol/német tantermi előadás témájára.

A benyújtandó dokumentumok, file-ok:

Első file: pályázóneve_dokumentumok.pdf 

Fedlap (Habilitációs pályázat, név, titulus, intézmény, évszám)
Tartalomjegyzék
Kérelem (a pályázónak meg kell jelölnie azt a tudományágat [lehetséges tudományágak: elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok, gyógyszerészeti tudományok, egészségtudományok, szociológiai tudományok, biológiai tudományok] és szakterületet [lehetséges szakterületek: minden, a graduális oktatásban kötelező tantárgy, vagy az egyetem által nyilvántartott elsőként megszerezhető alap-, vagy ráépített szakképesítés], amelyben habilitációt kíván szerezni).

A kérelem mellékletei (a habilitációs szabályzat 7§ 1) a)–p) pontoknak megfelelően):
1) szakmai önéletrajz;
2) adatlap (4. sz. melléklet: „A pályázó összefoglaló adatai”)
3) motivációs levél (legalább 1 oldal terjedelemben annak részletezése, hogy a pályázó a habilitációt milyen megfontolásból, illetve motiváció alapján kéri);
4) 2 magyar és 2 külföldi egyetemi tanár ajánlása (a 4 db eredeti ajánlás a pályázat nyomtatott és elektronikus változatának is része; az ajánlásokat a pályázók saját magukhoz kérjék, NE az elnöknek vagy a bizottsági ügyintézőnek!);
5) tanszékvezetői nyilatkozat az oktatásban való részvételről; tantermi előadások igazolása; amennyiben elérhető az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) adatok bemutatása
6) közvetlen munkahelyi vezetői nyilatkozat;
7) a tudományos kollokvium alapját képező tézis címe, valamint a 2 tantermi előadás javasolt címe;
8) tézisfüzet (A4-es formátumban, a pályázati anyagba fűzött részként megfelelő; amennyiben van, az MTA Doktori tézis használható);
9) egyetemi oklevél másolata;
10) tudományos fokozat(ok) megszerzését igazoló oklevél(ek) másolata(i);
11) az eljárási díj befizetését igazoló átutalási számla és a befizetési (banki átutalási) bizonylat 1-1 másolata;
12) erkölcsi bizonyítvány (eredeti példány);

● Külön file-ba rendezetten (második file: pályázóneve_publikaciok.pdf):

13) adatlap, könyvtári igazolással („MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat”, tudományágnak megfelelően);
14) tudományos publikációk listája, pontos bibliográfiája és idézettsége (az MTMT-adatbázisból kinyomtatott teljes, idézeteket is tartalmazó publikációs lista, könyvtári igazolással). Amennyiben a jelöltnek van az MTMT-ben fel nem tüntetett, jelentős további tudományos műve – külön könyvtári igazolás nélkül – kérjük megadni a pontos listát, bibliográfiát és hatást;
15) idegennyelvű folyóiratban megjelent, eredeti tudományos közlemények címoldalának fénymásolata, a sorszám feltüntetésével;
16) magyar és idegennyelven tartott tudományos előadásinak jegyzéke (lista).

A pályázat formai és tartalmi előbírálatát követően a Habilitációs Bizottság egy-egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót.

V. EGYÉB TUDNIVALÓK:

Szakterület megjelölése:

A Habilitációs Bizottság 1/2005.IX.1. sz. határozata alapján a Semmelweis Egyetemen habilitációs pályázatot olyan szakterület megjelölésével lehet benyújtani, amely a graduális oktatásban kötelező tantárgy, vagy az egyetem által nyilvántartott elsőként megszerezhető (alap), vagy ráépített szakképesítések jegyzékében szerepel.

Az Általános Orvostudományi Kar által nyilvántartott szakképzési jegyzék megtalálható az egyetem honlapján: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/

A fogorvosok a következő szakvizsgákat tehetik le:

 • dentoalveolaris szájsebészet,
 • konzerváló fogászat és fogpótlástan,
 • gyermekfogászat és fogszabályozás,
 • parodontológia.

A Gyógyszerésztudományi Karon a megfelelő elérési hely: https://semmelweis.hu/gytk/ honlapon oktatás/posztgraduális képzés/alapszakképesítések 

Hitelesítés a könyvtárral:

A Habilitációs Bizottság határozata alapján kérjük a pályázókat, hogy a MTMT-adatbázisból kinyomtatott teljes publikációs lista és az MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya táblázat egy-egy példányát a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárával hitelesítsék.

A sajtó alatt (in press) megjelölésű közleményeknél kérjük annak a szerkesztőségi levélnek a másolatát, amely a közlemény elfogadását igazolja. Adatszolgáltatás az oktatói tevékenység megítéléséhez: (lásd: honlap)

Kérjük “a pályázó összefoglaló adatai” kiegészítéseként – egy eredeti példányban – “Előadói tevékenység” címmel az alábbi adatok közlését: 
Előadói tevékenység:  
1) Az előadott tantárgy tanrendi megnevezése. 
2) Az egy tanévre előírt (45 /vagy 70/ perces) tantermi előadások száma. Többtanéves tantárgy esetén az összóraszám a tanévek számával osztandó.
3) A tanév megjelölésével a pályázó által tanévenként megtartott (45 /vagy 70/ perces) eladások száma. Elegendő a 2. pontban feltüntetett összóraszám 25%-ának közlése.

Az “Előadói tevékenység” címen összeállított kiegészítő adatközlést kérjük az illetékes tanszékvezetővel/tanszékvezetőkkel láttamoztatni. A PhD-oktatói tevékenység igazolása: A habilitációs pályázathoz mellékelni kell a Doktori Tanács Titkárságának igazolását a pályázatban feltüntetett PhD-tevékenységről (kurzustartás, témavezetés).

Tantermi előadások: (lásd: honlap)

A Habilitációs Bizottság 1/2006. (V.25.). sz. határozata alapján a habilitációs eljárás keretében tartandó magyar és idegennyelvű tantermi előadások témái nem lehetnek azonosak.

Az oktatott tantárgy előadási rendjében szereplő előadás témáját, helyét és idejét az illetékes tanszékvezetővel előzetesen egyeztetni kell. Az előadás témáját a Habilitációs Bizottság, megtartását a Habilitációs Bizottság elnöke hagyja jóvá.

A tudományos kollokvium téziseinek tartalmi és formai követelményei: (lásd: szabályzat!)

 • A fedőlap tartalmazza: Tudományos kollokvium tézisei, cím, szerző, munkahely, benyújtás éve;
 • Második oldaltól folyamatosan:
  • I. rész: a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása (az irodalmi háttér ismertetésével).
  • II. rész: az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírása, a feldolgozás módszerei.
  • III. rész: a tudományos eredmények rövid összefoglalása.
  • IV. rész: a tézisek legfontosabb új megállapításai
  • V. rész: a tézisek alapjául szolgáló
   • a) idegennyelvű közlemények jegyzéke (impaktfaktorral feltüntetve); 
   • b) az idegennyelvű közlemények összesített impaktfaktora; 
   • c) magyar nyelvű közlemények jegyzéke; 
   • d) a fenti közleményekre vonatkozó független hivatkozások száma; 
   • e) könyvek, könyvfejezetek jegyzéke.

Kívánatos, hogy a tézisek I–IV. része 7–15 oldal terjedelmű legyen. A pályázat benyújtásakor a tézisek A4-es formátumban, a beadott dokumentumokhoz csatolandó.

VI. AZ ELJÁRÁS MENETE ÉS A FONTOSABB IDŐPONTOK:

  • február 15.: benyújtási határidő;
  • az értesítőlevélben megadott időpontig a pályázó a bizottsági ügyintézőnek elküldi a tantermi előadásai adatait: az előadás címét, helyét és időpontját, illetve a meghívót;
  • magyar és idegennyelvű tantermi előadás: minden tanév I. szemeszterében; 
  • február 1. és április 30. között tudományos kollokvium;
  • a Habilitációs Bizottság tavaszi ülésen dönt a habilitáció odaítéléséről; 
  • a habilitációs oklevelek átadása: Semmelweis Nap.

EGYÉB:
Szíveskedjenek az eljárás során a hivatalos (egyetemi) e-mail-címüket használni!