Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

TÁJÉKOZTATÓ
egyes beszerzési eljárásrendi változásokról

I. A központosított közbeszerzési körbe tartozó kiemelt termékek beszerzésének eljárásrendje

 

A Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról szóló RKE/2/2021. (VII. 30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás összefoglalja a változásokat, ennek II. (3) bekezdése ba) pontja pedig a következőképp fogalmaz:

“A központosított közbeszerzési rendszerek (DKÜ rendelet, KEF rendelet) keretében történő beszerzések esetében a becsült értéktől függetlenül a beszerző továbbra is köteles BML-lel kezdeményezni a beszerzési folyamatot, amelyet az illetékes szakigazgatóság és a Beszerzési Igazgatóság véleményez, illetve minősít.”

 

A fentiek alkalmazása a gyakorlatban a következőképp történik:

 1. Amennyiben a beszerzést kezdeményező szervezeti egység a központosított közbeszerzési portálon (KEF, DKÜ) megtalálható kiemelt terméket a portálról kívánja beszerezni, a beszerzési igényt BML-lel kell kezdeményeznie.

 2. Amennyiben a beszerzést kezdeményező szervezeti egység a központosított közbeszerzési portálon (KEF, DKÜ) megtalálható kiemelt terméket nem a portálról, hanem saját hatáskörben kívánja beszerezni, a beszerzési igényt BML-lel kell kezdeményeznie, és ahhoz csatolnia kell azt az igazolást, amely a központosított közbeszerzés igénybe vételével szemben a rendszeren kívüli, saját hatáskörű beszerzésnek az Egyetem számára előnyösebb és/vagy gazdaságosabb mivoltát rögzíti: a központosított közbeszerzési portálokon rögzített listaár, illetve a saját hatáskörű beszerzési lehetőségnek az igénylő szervezeti egység által dokumentálható ajánlati ára (pl. indikatív árajánlat, internetes listaár) összehasonlításának, illetve a műszaki paraméterek egybevetésének csatolása szükséges. A saját hatáskörű beszerzés megvalósításának értelemszerűen a szakigazgatósági jóváhagyás is, a minősítés is a feltétele.

 3. Amennyiben a beszerzést kezdeményező szervezeti egység a központosított közbeszerzési portálon (KEF, DKÜ) nem megtalálható kiemelt terméket kíván beszerezni (pl.: varrófonalak, reagensek, laborvegyszerek, orvosi eszközök karbantartása, vonalkódolvasó, orvosi eszközökhöz tartozó szoftverek), és a beszerzés becsült értéke eléri a nettó kétmillió Ft-ot, a beszerzési igényt BML-lel kell kezdeményeznie.

 4. Amennyiben a beszerzést kezdeményező szervezeti egység a központosított közbeszerzési portálon (KEF, DKÜ) nem megtalálható kiemelt terméket kíván beszerezni, és a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó kétmillió Ft-ot, az igénylő szervezeti egység a beszerzési igényt – BML kiállítása nélkül – az Egyetem SAP-rendszerében rögzíti (BMIG tranzakció), majd azt „pdf” fájlként egyidejűleg megküldi az illetékes szakigazgatóság és a Beszerzési Igazgatóság meghatározott e-mail címére, annak a körülménynek a jelzésével, hogy a kiemelt termék központosított közbeszerzés keretében nem beszerezhető.

 

A használandó e-mail címek a következők:

– Beszerzési Igazgatóság: bml.bi@semmelweis-univ.hu

– Informatika Igazgatóság: bml.informatika@semmelweis-univ.hu

– Egészségügyi Irányítási Igazgatóság: bml.ofmi@semmelweis-univ.hu

– Vagyongazdálkodási Igazgatóság: vagyon@semmelweis-univ.hu

Ugyan az e-mail címekben a „bml” betűszó szerepel, de a fentiek alapján nem BML-t kell küldeni, hanem BMIG-et.

 Az illetékes szakigazgatóságnak és a Beszerzési Igazgatóságnak három munkanapon belül kell visszajeleznie az igénylő szervezeti egységnek, hogy a beszerzési igény saját hatáskörben történő megvalósítását jóváhagyja vagy elutasítja. Ennek elmulasztása az igény jóváhagyását jelenti (hallgatási szabály).

  A Beszerzési Igazgatóság honlapján a hatályos keretmegállapodások a legfontosabb paraméterek kiemelésével megtalálhatóak. Kérjük, hogy a hatályos keretmegállapodások figyelembevételével indítsák el a beszerzési igényeiket.

II. A mentesített beszerzésekkel kapcsolatos változások

Az operatív törzs módszertani útmutatót bocsátott ki „az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásához”, melyet az augusztus 1-jét követően elindított mentesítési kérelmek kapcsán kell alkalmazni. Az ebben foglalt főbb változások a következők:

 1. A közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzési igény egy módosított adatlap kitöltésével kezdeményezhető a fejezetet irányító szerv vezetője útján. Az adatlapot feladatonként kell kiállítani, vagy témacsoportonként kell kiállítani.

 2. Az adatlapon igazolni kell, hogy a beszerzési igény az egészségügyi válsághelyzetet megalapozó körülmény kezelésével közvetlenül összefügg, vagy hogy a védekezést irányító szerv/csoport hatékony működését szolgálja, valamint részletesen indokolni kell a beszerzési igény szükségességét, a beszerzési igénnyel kielégítendő védekezési célt, a beszerzési igénnyel támogatott tevékenységeket, illetőleg személyi kört, valamint ki kell térnie a beszerzés esetleges elmaradásának várható következményeire.

 3. Kizárólag egyedi mentesítés adható, ami jellemzően egyszeri vagy kivételesen sürgős, nem tervezhető vagy nem ütemezett beszerzésre vonatkozhat. Nem irányulhat ezért a mentesítés különösen
 • hosszabb/átfogóbb (pl. megyei szintű, ágazati szintű stb.) fejlesztés részét képező beszerzésre,
 • valamely folyamatosan, akár éveket átfogóan fennálló beszerzési igényre (pl. lejáró szerződések meghosszabbítása),
 • azonos tárgyban ismétlődő beszerzésre (pl. elfogyó készlet feltöltése, eszközök pótlása)

 1. Kizárólag közvetlenül a válsághelyzet kezelésével, vagy a védekezést irányító szervek működésével összefüggő beszerzésre vonatkozó mentesítés adható. Nem irányulhat ezért a mentesítés különösen
 • olyan beszerzésre, amely általánosságban szükséges az adott beszerző szokásos működéséhez (pl. általános higiéniai feltételek, normál feladatvégzést szolgáló gépjármű ellátottság, lejárt üzemidejű gépek egyébként is aktuális cseréje),
 • olyan beszerzésre, amelynek mentesítését a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának nem kívánatos időigényével indokolja a beszerző.

 1. Az adatlaphoz mellékelni szükséges a becsült érték módszertanát, kiszámítását bemutató és azt alátámasztó dokumentumot, valamint a beszerzési igényhez tartozó árajánlatokat. Az alátámasztó mellékletben be kell mutatni az egy egységre jutó kalkulált bekerülési költséget is.

 2. Az adatlapon indokolni szükséges, hogy
 • a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával miért nem elégíthető ki;
 • a beszerzési igény a Kbt. alapján hirdetménnyel induló valamely eljárásfajta (pl. gyorsított nyílt eljárás, becsült értéktől függően nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárás) alkalmazásával miért nem elégíthető ki;
 • a beszerzési igény a Kbt. alapján a rendkívüli sürgősség miatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazásával miért nem elégíthető ki.
 1. Ha a beszerzési igény nem jár többletforrások bevonásával, úgy a belügyminiszter az Eütv. 232/E. §-a szerint a miniszterelnök által delegált döntési jogkörében eljárva dönt a beszerzési igénynek a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon történő megvalósításáról. Ha a beszerzési igény többletforrás bevonását igényli úgy a felterjesztett beszerzési igényről az Operatív Törzs javaslata alapján dönt a belügyminiszter. Az egészségügyi válsághelyzettel összefüggően szükséges, nélkülözhetetlen és megalapozott, az Operatív Törzs javaslata alapján a belügyminiszter által jóváhagyott beszerzési igény megvalósításához az adatlapon igényelt többletforrásról a fejezetet irányító szerv vezetője a döntést követően haladéktalanul értesíti a Pénzügyminisztériumot.

 2. Forráshiány esetén az adatlapon szükséges megjelölni annak mértékét, valamint annak megalapozottságát, amely alátámasztásához egy nyilatkozat kiállítása szükséges arról. hogy ezen beszerzésekre célzott forrással nem rendelkezik az intézmény, melyhez a fenntartó alapítvány egyetértése is szükséges.

Budapest, 2021. augusztus 10.

Tisztelettel,

Baumgartnerné Holló Irén
gazdasági főigazgató

Átmeneti tájékoztató