KONYHA, ÉTTEREM, BÜFÉ HELYISÉGEK

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

 

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest VIII. kerület Vas utca 17. Egészségtudományi Kar épületében található 270,14 m2 alapterületű konyha, étterem, büfé valamint hozzá tartozó 70 m2 kültéri terasz üzemeltetésére.

 

Kiíró az ajánlatokat:

a forgalmazni kívánt termékek, szolgáltatások ára és választéka, az étkezési terület kulturált kialakítására tett javaslat tartalma,  a megajánlott havi bérleti díj mértéke, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, étkezési jegyek elfogadása, bankkártya és SZÉP kártya elfogadása valamint egyéb megajánlott szolgáltatások szerint rangsorolja.

 

A megkötendő szerződés típusa a pályázat nyertesével határozott idejű, max. 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

 

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt és üzemeltetőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő/üzemeltető gondoskodik saját költségén.

A közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül mely közüzemi mérő óra alapján, valamint a hőenergia költségátalány díjként 3%-os arányban meghatározott összeg.

 

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni.

A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. A közüzemi díj a mindenkori érvényes árváltozás szerinti mértékben növekszik.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

 

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.  

 

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

 

A Részletes Pályázati Felhívás ára bruttó 45.000.- Ft azaz negyvenötezer forint, amelyek postai csekken fizethetők be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig. 

 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

 

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. július 28. 10:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
I. emelet 102. szoba)

 

 

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.

 

20210625114159395