A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoportját

2004-ben Tringer László professzor, a Klinika akkori igazgatója alapította. 2004-2009-ig Dr. Farkas Márta, 2009. óta Dr. Baran Brigitta vezetésével működik.

A munkacsoport megalakításának célja:

  • a Klinika hagyományainak folytatása,
  • az igazságügyi pszichiáter utánpótlás nevelése,
  • a Klinikával szemben támasztott igazságügyi pszichiátriai szakmai igényeknek való  magasabb szintű megfelelés,
  • a forenzikus pszichiátriai tevékenység tudományos művelése volt.

Klinikánk küldetés-nyilatkozata az általános oktató, kutató és gyógyító munka mellett a speciális forenzikus pszichiátriai tevékenységet is tartalmazza. A Munkacsoportban dolgozó igazságügyi szakértőink által készített igazságügyi pszichiátriai, neurológiai és pszichológiai szakértői vélemények hagyományosan széleskörű szakmai konzultáció eredményeként születnek. Igazságügyi pszichiáter szakértőink munkáját a szakma számos területén kiemelkedő gyakorlati és kutatási tapasztalattal rendelkező szakorvosok/szakkonzulensek segítik.

A szakértői névjegyzék alapján kirendelhető igazságügyi pszichiáter szakértők növekvő átlagéletkorára való tekintettel egyre sürgetőbb az utánpótlás biztosítása. Az igazságügyi pszichiátria ráépített szakképzésben való aktív közreműködéssel célunk az evidenciákon alapuló, igényes szakmai színvonalú, a nemzetközi normákkal harmonizáló forenzikus pszichiátriai tevékenységet végző utánpótlás képzése.

Az igazságügyi pszichiátriai tevékenység és intézményrendszer hazai sajátossága, hogy a mindennapi általános pszichiátriai tudományos, szakmai gyakorlat és az igazságügyi pszichiátriai tevékenység elvált egymástól: az igazságügyi pszichiáterek jelentős része évtizedekkel ezelőtt elszakadt az általános pszichiátriai gyakorlattól, ezért az általános és az igazságügyi pszichiáterek nyelvezete is eltávolodott egymástól. Az igazságügyi pszichiátriai, vagy az össz-szervezeti egészségkárosodást véleményező szakértői vélemények többnyire még a régi, bizonytalan pszichiátriai kórkép-megnevezéseket használják, melyek sem a napi gyakorlatban, sem az OEP finanszírozásban nem használatosak. Feladatunknak tartjuk a közös nyelv újra megalkotását, az új pszichiátriai nevezéktan forenzikus pszichiátriai  vonatkozásainak kidolgozását. Indokoltnak tartjuk, hogy a nemzetközileg elfogadott kórkép-kategóriák a forenzikus pszichiátriai munkában is megjelenjenek és általánosan elterjedjenek.

Feladatunknak tekintjük továbbá a forenzikus pszichiátriai/pszichológiai tevékenység tudományos művelését, bekapcsolódásunkat a nemzetközi kutatásokba, tudományos, kutatási együttműködés kialakítását a terület társintézeteivel: az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettel (IMEI-vel), az egyetemek Igazságügyi Orvostani Intézeteivel, a Szakértői Intézetekkel, az egyetemek Jogi Karaival  és a Bíróságokkal.

Javaslatainkkal segítséget nyújtunk a pszichiátria forenzikus vonatkozású szakmai irányelveinek, módszertani leveleinek frissítéséhez, a pszichiátriai tevékenység joghézagainak kiküszöböléséhez.

A bíróságok és az igazságügyi pszichiáter szakértők igényeinek megfelelő elmemegfigyelés szakmai/jogi szabályozási és dokumentációs standardjainak kidolgozásával hozzájárulunk a későbbi forenzikus pszichiátriai osztály/ok működéséhez.

A Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport az alábbiak szerint végzi a feladatait:

  1. A forenzikus pszichiátriai tevékenységet tudományos szinten művelik.
  2. A csoport igazságügyi pszichiáter/pszichológus szakértő tagjai bírósági, hatósági igazságügyi szakértői kirendelésekre továbbra is személyesen járnak el. Ez irányú tevékenységükről a vezetőnek, illetve a csoportnak beszámolnak, szükség esetén a csoport segítségét veszik igénybe.
  3. A Klinika igazgatójához érkező megkeresésekre szakvéleményt, vagy tervezetet készítenek.
  4. A Klinika munkatársainak forenzikus pszichiátriai szakkérdésekben, valamint jogi problémák esetén tanácsot és segítséget adnak. A Klinika munkatársait a forenzikus kérdéseket érintő fontosabb jogszabályi változásokról tájékoztatják.

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport tagjainak részletes bemutatását a Bemutatkozás/Munkatársaink menüpontban találhatja.