A SEMMELWEIS EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.

A Semmelweis Egyetemen a Tudományos Diákkör (SE TDK) a hallgatók öntevékeny csoportja, melynek célja az oktatókkal együttműködve a tudományos munkában történő részvétel.

II.

1. A tudományos diákkörök célja a hallgatók bevonása az elméleti és gyakorlati kutatómunkába, a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá a diákköri munka során elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése.

2. A tudományos diákkörök céljaikat a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósítják meg, munkájukban külső elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek. A tudományos diákkörök együttműködnek más felsőoktatási intézmények tudományos diákköreivel, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel.

III.

1. A tudományos diákkörök az egyetem elméleti intézeteihez, klinikáihoz, oktató kórházaihoz, oktató gyógyszertári központjaihoz és egyéb tudományos, egészségügyi és oktatási intézményeihez kapcsolódóan, azok szakmai útmutatásával és az általuk biztosított feltételek között és létszámban végzik tevékenységüket. A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) hozzájárulásával, szakmai elbírálás után tudományos diákkör alakulhat külső, nem egyetemi intézetben is.

2. Tudományos diákkör alakulhat az érdekelt kutatóhely vezetőjének és a TDT hozzájárulásával a III.1. pontban felsorolt helyeken, ha a tudományos célú hallgatói-oktatói csoport megalakulási (személyi és tárgyi) feltételei adottak.

3. A diákkör elnevezésében szerepelnie kell az egyetem, illetve a foglalkoztató intézet nevének.

4. Az egyes diákkörök TDK-felelőst neveznek meg, akit a kutatóhely vezetője jelöl ki. Csak azokban az intézetekben lehet TDK-munkát végezni, ahonnan a TDT felé jeleznek TDK-felelőst.

A TDK-felelős az alábbi feladatokat végzi:

a)       figyelemmel kíséri a diákköri tagok munkáját,

b)       kapcsolatot tart a TDT-vel,

c)       elvégzi a diákköri hallgatók és a kiírt TDK-témák szükséges adminisztratív és nyilvántartási teendőit a TDT utasítása alapján,

d)       a TDK és rektori témakiírásokat a TDT részére határidőre megküldi,

e)       a diákköri hallgatókkal kapcsolatos változásokat folyamatosan jelenti,

f)        figyelemmel kíséri az oktatók részvételét a TDK-tagok szakmai irányításában, továbbá a diákköri munka feltételeinek alakulását.

A diákkör tagjai sorából minden évben intézeti diáktitkárt választhat, aki a TDK-felelős munkáját segíti.

IV.

1. A diákkörbe felvételét kérő hallgató jelentkezési szándékát közvetlenül az illető intézet, kutatóhely TDK-felelősénél jelenti be. Külső intézményben dolgozó diákkörös jelentkezési szándékát a TDT-nél jelenti be. Külső intézményben témavezető csak legalább PhD fokozattal rendelkező aktív kutató lehet.

2. A diákkörbe felvételét kérheti az a hallgató, aki:

a)       az adott szakterület iránt különös érdeklődést mutat, az ezzel kapcsolatos tárgyakban jó vagy jeles eredményt ért el,

b)       nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt,

c)       az illető szaktárgyat az adott tanévben már hallgatja, ill. ez irányú alapképzése már korábban biztosított volt,

d)       a hallgató tanszékvezetői engedéllyel kivételesen TDK-tag lehet akkor is, ha az illető tárgyat még nem hallgatja.

3. A diákköri tagsági kérelmek elbírálása a kutatóhely vezetőjének hatáskörébe tartozik. A felvételekről a diákkör TDK-felelőse a TDT-t kötelező jelleggel tájékoztatja.

4. Meg kell szüntetni diákköri tagságát annak a hallgatónak, akinek a tanszékvezető vagy a diákkör az alábbi okok miatt tagságát megszüntetni indítványozza:

a)       tanulmányi eredményében feltűnően visszaesett, évet ismétel,

b)       diákköri munkáját hanyagul végzi, érdeklődése nem megfelelő,

c)       emberi magatartása ellen lényeges kifogás merül fel.

A hallgató maga is indítványozhatja diákköri tagságának megszüntetését. A tagság megszüntetéséről a TDK-felelős a TDT-t kötelező jelleggel tájékoztatja.

5. A hallgató legfeljebb két különböző kutatóhelyen lehet egyszerre diákkörös. Ebben az esetben a második kutatóhelyen való jelentkezéshez mindkét témavezető írásos hozzájárulása szükséges. Ezeket az igazolásokat a hallgató minden tanévben október 1-jéig köteles eljuttatni a TDT-nek. Igazolások hiányában a TDT nem ismeri el a hallgatót az SE TDK tagjának akkor sem, ha a két kutatóhely külön-külön bejelentette a hallgatót.

V.

1. Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt.

2. A TDT elnökségi tagjai: elnök, alelnök, titkár. Az elnök személyét a rektor javaslatára a TDT szavazza meg. A TDT titkárát és alelnökét a TDT elnökének javaslatára a TDT választja meg. A TDT elnökségét hivatalában a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörök Közgyűlésének 5 évente egyszerű többséggel meg kell erősíteni. A Közgyűlés tagjai a bejelentett TDK-hallgatók, témavezetők és a TDT tagjai, akik az aktuális évben tartott TDK-konferencia díjátadó ünnepségén részt vesznek.

3. Az SE TDT további tagjai:

a)       Egy-egy, összesen hat oktatót a Semmelweis Egyetem karai (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, TSK) delegálnak az adott kar Tanácsának, ill. dékánjának javaslatára.

b)       Egy-egy, összesen két fő a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program elnöke és a Korányi Frigyes Szakkollégium által delegált személy (hallgató is lehet).

c)       Egy-egy, összesen tizenegy oktatót az egyes elméleti és klinikai tömbök képviseletére (1. Budai Klinikák: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Családorvosi Tanszék, Érsebészeti Klinika, Idegsebészeti Tanszék, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék, Ortopédiai Klinika, Pulmonológiai Klinika, II. Sz. Sebészeti Klinika, Szívsebészeti Klinika; 2. Belső Klinikai Tömb: II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Szemészeti Klinika, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Transzplantációs és Sebészeti Klinika; 3. Külső Klinikai Tömb: I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Tanszék, Klinikai Pszichológia Tanszék, Laboratóriumi Medicina Intézet, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, I. Sz. Sebészeti Klinika, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Traumatológiai Klinika, Urológiai Klinika; 4. Nagyvárad téri Elméleti Tömb: Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Gyógyszerhatástani Intézet, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Kórélettani Intézet, Népegészségtani Intézet, Magatartástudományi Intézet, Orvosi Mikrobiológiai Intézet; 5. Elméleti Orvostudományi Központ: Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Élettani Intézet, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Orvosi Biokémiai Int
ézet, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet; 6. Anatómia, Patológia és Igazságügyi Intézetek: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, II. Sz. Patológiai Intézet; 7. Egészségügyi Közszolgálati Tömb: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Mentálhigiéné Intézet; 8. Fogorvostudományi Oktatási Centrum: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Fogpótlástani Klinika, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Konzerváló Fogászati Klinika, Orálbiológiai Tanszék, Parodontológiai Klinika, Orális Diagnosztikai Részleg, Orális Morfológiai Csoport, Önálló Radiológiai Részleg; 9. Hőgyes Tömb: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Szerves Vegytani Intézet, valamint a Farmakognóziai Intézet; 10. Vas utcai Tömb: Alkalmazott Egészségtudományi Intézet: Ápolástan Tanszék, Fizioterápiai Tanszék, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék; Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet: Családgondozási Módszertani Tanszék, Epidemiológiai Tanszék, Egészségtudományi Klinikai Tanszék; Egészségügyi Diagnosztikai Intézet: Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék, Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék, Alapozó Egészségtudományi Intézet: Alkalmazott Pszichológiai Tanszék, Addiktológiai Tanszék, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék; 11. Alkotás utcai Tömb: Atlétika Tanszék, Biomechanika Tanszék, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Küzdősportok Tanszék, Pszichológia Tanszék, Sportjáték Tanszék, Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék, Sporttudományi Kutatóintézet, Társadalomtudományi Tanszék, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék, Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék, Úszás és Vízi Sportok Tanszék) a TDT elnöke jelöl a klinikák és intézetek igazgatóinak és tanszékvezetőinek javaslata alapján, és a TDT hagyja jóvá egyszerű szavazattöbbséggel.

d)       További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián.

A 14 hallgatónak képviselni kell a Semmelweis Egyetem hat karát és a Hallgatói Önkormányzatot is. Jelölési joga van a TDT elnökén és tagjain kívül a klinikák és intézetek igazgatóinak, tanszékvezetőinek, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak.

e)         További egy főt delegál TDK-hallgatói közül a hamburgi Asklepios fakultás.

4. További elvek és szempontok:

a)       A minimális hallgatói képviselet 40�/p>

b)       A TDT-be jelöltként egy intézetből legfeljebb egy oktató és egy hallgató kerülhet be. Kivételt képeznek ez alól a TDT elnökségi tagjai.

c)       A TDT 51�s részvételi arány mellett már határozatképes.

5. A TDT megbízatása oktatók esetén 5, hallgatók esetében 3 évre szól. Az elnökség tagjait ugyanarra a pozícióra legfeljebb két ciklusra lehet megválasztani.

A hallgatói jogviszony megszűnésével a hallgató TDT tagsága is megszűnik. Kivételt képez ez alól, ha a hallgató a Semmelweis Egyetem doktori képzésében folytatja tanulmányait: ez esetben további egy évig a TDT tagja maradhat.

Soron kívül kell tagot delegálni, amennyiben:

a)       a TDT elnökségi tagjainak személyében változás áll be,

b)       a hallgató megbízatása közben TDK-munkáját abbahagyja, vagy hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy egyéves doktoranduszi tagsága lejár;

c)       a TDT bármely nem hallgató tagja megbízatása közben nyugállományba vonul, vagy egyetemi oktatói státusa megszűnik.

6. A TDT feladatai:

a)       dönt az egyetemi TDK rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,

b)       meghirdeti és – kari reprezentációtól függően évente öt és tíz közötti számban – odaítéli a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköröse kitüntetést az adott évben végzett diákkörös hallgatók számára, valamint gondoskodik a kitüntetéssel járó pénzdíjak kifizetéséről,

c)       pályázatot hirdet a TDK-hallgatók külföldi kongresszusi részvételének, ill. tanulmányútjának támogatására, és gondoskodik a pénzdíjak kifizetéséről,

d)       pályázatot hirdet az impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratokban megjelenő elsőszerzős cikkek szerzőinek díjazására, és gondoskodik a pénzdíjak kifizetéséről,

e)       segíti és támogatja a diákköri hallgatók más karokon végzett diákköri munkáját,

f)        segíti és összehangolja a kiemelkedő munkát végző tudományos diákköri témavezetők megbecsülését,

g)       ápolja és bővíti a TDT nemzetközi kapcsolatait,

h)       segíti a tudományos diákköri munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikációk megjelenését

i)         segíti és összehangolja a kari tudományos diákköri konferenciák szervezését, és gondoskodik a helyezést elért hallgatók pénzdíjainak kifizetéséről,

j)         a Semmelweis Egyetem ET.53/2004 (VI. 24.) számú határozata alapján a (témavezető javaslatára) kutatási ösztöndíjat adományozhat kiváló hazai és külföldi TDK-hallgatók számára a TDK-munka támogatására befolyt összegek, illetve az ilyen célra felhasználható tudományos támogatási összegek terhére.

7. A TDT adminisztratív, szervezési teendőit a TDT Titkársága (elnök, alelnök, titkár és koordinátor) az elnök vezetésével látja el.

a)       A Titkárság koordinátorát a TDT elnöke bízza meg. A Titkárság működési feltételeit az egyetem rektora biztosítja a TDT által készített költségvetés alapján, amit az Egyetem Szenátusa hagy jóvá.

b)       A TDT elnöke saját hatáskörében a nemzetközi és országos konferenciák szervezésével kapcsolatban, illetve az éves TDK-konferencia kapcsán előzetesen absztrakt bíráló bizottságot, majd a konferenciára bíráló bizottságokat kérhet föl.

8. A Semmelweis Egyetem ET.66/2002 (VI. I9.) számú határozata a tudományos diákköri tevékenység leckekönyvi regisztrálásáról:

a)       a tudományos diákköri konferenciákon elért díjak és helyezések,

b)       a tudományos diákköri tevékenység alapján odaítélt egyéb díjak és kitüntetések

a hallgató leckekönyvébe bejegyzést nyernek. A bejegyzéseket az illetékes kari (dékáni, ill. főigazgatói) hivatalok jogosultak megtenni a TDT írásbeli közlése alapján.

Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi, hogy a TDT az eddigi rektori dicsérettel elismert teljesítmények értékeléseként saját hatáskörében III. díjat ad ki.

VI. Az SZMSZ jelen módosításai javaslatainak indoklása:

a)       Az Egyetemi Tanács a TDK első Szervezeti és Működési Szabályzatát 2000. december 21-i ülésén fogadta el, egyben megbízta a TDT-t, hogy három év működés után tekintse át, és ha szükséges, terjesszen elő javaslatokat a Szabályzat módosítására. Az SZMSZ következő változatát a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2008. április 17-én fogadta el.

b)       A jelenlegi, 2010. évi változtatások célja is az, hogy a Szabályzat minél jobban szolgálj
a az integrált diákköri szervezet működését.