A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rendelkezéseit érintő kérdésekről, személyi ügyekről és díjak adományozásáról is szavazott a Szenátus szeptemberi ülésén. Napirendre került a 2018. évi vezetői költségvetés is.

Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla rektor ismertette a szeptember 11-i elektronikus szavazás eredményét, mellyel a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) módosításáról döntöttek a szenátorok.

Döntött arról a testület, hogy a tudományos rektorhelyettesi pozíció elnevezése tudományos és innovációs rektorhelyettesre változzon.

Szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő, „Az egyetem alaptevékenységének megfelelő működését biztosító és támogató szervezeti egységeknek a rektor szakmai irányítása alá vonása” című elterjesztésről. A dr. Merkely Béla rektor által benyújtott előterjesztés célja, hogy három igazgatóság esetében (Innovációs Igazgatóság, Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága) a rektorhoz kerüljön a szakmai irányítás joga, valamint a vezetők kinevezése és felmentése esetében is szükség legyen az egyetértésére, miközben a munkáltatói jogok a kancellárnál maradnának. Az előterjesztés a Központi Könyvtárat a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságtól a rektor irányítása alá helyezné. A javaslatot a testület támogatta, dr. Szász Károly kancellár vétójogával élve ugyanakkor nemmel szavazott, így a módosítások nem lépnek hatályba, hanem a fenntartó elé kerülnek elbírálásra. A kancellár a témában előzetesen közzétette írásos álláspontját a Szenátus adatbázisában (II. pont), melyben kifejti egyebek mellett, hogy álláspontja szerint ezek az egységek nem az egyetem alaptevékenységébe tartozó oktatás-kutatást végzik, hanem annak segítését, szolgálatát, mint a többi kancellári irányítású szervezeti egység.

Szavazott a testület arról, hogy az Orvosszakmai és Minőségfejlesztési Főigazgatóság (OFMI) beolvadással egyesüljön a Klinikai Központhoz tartozó Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatósággal, amellett, hogy a kontrolling és informatikai feladatok továbbra is kancellári hatáskörben maradnak. A kancellár nem támogatta a kancellári hatáskörök átcsoportosítását jelentő előterjesztést, szintén élt vétójogával, és közzétette írásos álláspontját (III. pont).

Megszavazták a szenátorok az I. és II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika összeolvadásáról szóló előterjesztést, mely október 1-jén lép hatályba. Az egységes klinika létrehozásával egy erőteljes, a nemzetközi szakmai életben is versenyképes intézet jöhet létre – emelte ki a rektor.

Határoztak a korábbi kari bizottságok helyett létrejövő, egységes egyetemi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságról (SZEB), melynek elnevezésébe bekerült az utalás arra, hogy hallgatói ügyekkel foglalkozik. Megválasztották a bizottság karok és Hallgatói Önkormányzat által delegált tagjait is, a testület elnöke pedig dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet igazgatója lesz.

Napirendre került a 2018. évi vezetői költségvetés, melyhez szeptember 24-i ülésén az egyetem konzisztóriuma is megadta előzetes egyetértését. A Konzisztórium három javaslatot tett: a Klinikai Központ részéről felmerült 304 millió forint fejlesztési igény jelenjen meg a költségvetésben; a vis major keret felhasználásáról a kancellár és a rektor közösen döntsön; dolgozzon ki belső szabályozást az egyetem annak érdekében, hogy az intézmény vezetése már év elején, lehetőleg márciusban terjesszen elő konszenzusos vezetői költségvetést.

A dr. Szász Károly által előterjesztett költségvetés 94,2 milliárd forint bevételi és 96,1 milliárd forint kiadási főösszeggel került meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy a különbség forrása a nem tervezett, de várható többletbevétel.

A költségvetés megszavazása előtt külön szavaztak a szenátorok a Konzisztórium fent leírt három javaslatáról, majd a Szenátus dr. Merkely Béla rektor érvelését elfogadva egyben szavazott az ezévi vezetői költségvetésről és a Konzisztórium azon két javaslatáról (Klinikai Központ 304 millió forintos fejlesztési igénye, vis major alap), mely érinti ezt. A szenátus a konzisztórium két kiegészítésével elfogadta a költségvetést. A kancellár ugyanakkor e két javaslatra, majd ennek nyomán az ezekkel egyben megszavazott költségvetésre nemmel szavazott. A Konzisztórium harmadik javaslatát, mely a belső szabályozás kidolgozására vonatkozott a költségvetés év eleji benyújtása kapcsán, egyöntetűen elfogadta a testület.

Elfogadták a Szenátus őszi szemeszterének ülés- és munkatervét, döntöttek Doctor Honoris Causa kitüntető cím, valamint a 2018. évi Semmelweis Innovációs Díjak odaítéléséről. Elfogadták az ápolás mesterképzési szak közösségi szakápoló specializáció angol nyelvű tantárgyi programjait.

Támogatták a szenátorok dr. Béni Szabolcs pályázatát a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettesi beosztására, valamint dr. Vingender István pályázatát az Egészségtudományi Kar oktatási dékánhelyettesi pozíciójára.
A testület támogató szavazata eredményeképp a Pető András Gyakorló Óvoda intézményvezetője Antoni Gábor Jánosné lesz, míg a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetője Makk Ádám. A Fizioterápiai Tanszék tanszékvezetői beosztására támogatták dr. Horváth Mónika pályázatát, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet igazgatóhelyettese dr. Keszler Gergely lesz. A testület támogatta az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal titkárságvezetői beosztására Angyal Alexandra jelentkezését. Szavaztak a képviselők a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kreditátviteli Bizottság személyi összetételének módosításáról.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.