A Szervezeti és Működési Szabályzat több rendelkezésének módosításáról, új, Egészségtudományi Doktori Iskola akkreditálásáról, valamint személyi kérdésekről is határozott egyebek mellett decemberi ülésén a Szenátus. Elfogadták a „Semmelweis 250” jubileumi emlékévről szóló előterjesztést is, döntöttek egy új díj, a Pro Universitate életműdíj létrehozásáról és támogatták a Pető András Kar szabadkai kihelyezett képzésének indítását.

Szavazott a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról. Ennek nyomán új testületként bekerült az SZMSZ-be a Professzorok Semmelweis Kollégiuma, amely a Szenátus által létrehozott, de a rektor feladatellátásához kapcsolódó tanácsadó testület. Szintén új egységként definiálta az előterjesztés a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Irodát, amely a Rektori Kabinet részét képezi, és a tudományos és innovációs rektorhelyettes feladatainak végrehajtását segíti. Az elfogadott módosítással bekerült az SZMSZ-be a rektori tanácsadó és a rektori biztos fogalmának meghatározása, továbbá rögzíti a szabályzat, hogy a rektor ad hoc bizottságot vagy speciális szakértelmet igénylő esetben tanácsadó testületet hozhat létre. A módosítás – a Központi Könyvtár és a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága esetében alkalmazott modellt követve – a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság (KRI) esetében is kettéválasztja a szakmai irányítási jogkört, meghatározva, hogy mely feladatok szakmai irányítását végzi a rektor és melyekét a kancellár. A KRI igazgatóját a rektor egyetértésével a kancellár bízza meg és vonja vissza megbízatását. A Rektori Kabinet létrehozásával párhuzamosan a Klinikai Központ Kabinet megszüntetéséről is rendelkezik az előterjesztés.

Napirendre került az SZMSZ részét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) egyes rendelkezéseinek módosítása, amelyet a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) záróvizsga-szabályozásra vonatkozó része tett szükségessé, és négy kart érint (ÁOK, EKK, FOK, GYTK).

Szavaztak a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntető cím odaítéléséről is, melyet évente hatan kaphatnak meg. Döntöttek a Pető András Kar kreditrendszerű képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatának módosításáról, amelyet egyebek mellett a törvényi kötelezettségek nyomán volt szükséges aktualizálni. 

Szavaztak az SZMSZ részét képező Habilitációs Szabályzat módosításáról, amely a Habilitációs Bizottság személyi összetételére vonatkozó rendelkezéseket érintette. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a bizottságban egy fővel növelték az orvostudomány, míg egy fővel csökkentették a társadalomtudomány képviselőinek számát. Ezt követően döntött a Szenátus a bizottság személyi összetételéről, miután 2018. december 31-ével lejár a jelenlegi testület négy évre szóló mandátuma. A 14 intézményi és 7 külső tagot tömörítő bizottság elnöke 2019. január 1-jétől dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja, a Szemészeti Klinika igazgatója.

Megszavazták a szenátorok a Semmelweis 250 jubileumi emlékévről szóló előterjesztést. Ennek nyomán a Szenátus kezdeményezi, hogy készüljön előterjesztés a kormány számára a programsorozat fő irányairól, annak elvi és anyagi támogatásáról. A dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, az emlékév szervezőbizottságának elnöke által jegyzett előterjesztés felvázolja egyebek mellett a programsorozat fő pilléreit adó keretrendszert. A karok, a Klinikai Központ, valamint a kancellári terület és egyes szervezeti egységek képviselőiből ún. operatív és tanácsadó testület alakult. A jubileumi év a 2019. évi tanévnyitóval kezdődik és az akadémiai évet záró Semmelweis Nappal, Semmelweis Ignác születésnapjával (2020. július 1.) ér véget.

A szenátorok tájékoztatót kaptak Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgatótól a Semmelweis Egyetem 2019. évi elemi költségvetéséről. A fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. november 29-én küldte meg az egyetemnek a 2019. évi intézményi keretszámokat, amely az éves gazdálkodás alapját képezi. 2019-ben a tervezett bevételi előirányzat (költségvetési és finanszírozási bevételek összesen) 98 milliárd háromszázötvenmillió-negyvenezer forint, amely mintegy 4,6 milliárd forintos növekményt jelent a 2018-as évhez képest.

Döntöttek az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjének módosításáról, amelynek értelmében két fővel (egy fő tudományos szakértő taggal, valamint a mindenkori tudományos és innovációs rektorhelyettes közvetlen elődjével) kibővül a testület. Szavaztak a konkrét személyi javaslatokról is, így a testület két új tagja: dr. Bagdy György előző tudományos rektorhelyettes és dr. Szigeti Gyula Péter c. egyetemi docens, kutatás-fejlesztési és tudományos szakértő.

Döntöttek az Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport létrehozásáról az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikához rendelten.

A Szenátus támogatta, hogy a Pető András Kar kihelyezett, székhelyen kívüli képzésként konduktor alapképzést (BA) és konduktorsegítő szakirányú továbbképzést indítson Szabadkán, Szerbiában. Felhatalmazta a testület a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságot, hogy ennek megfelelően módosítsa az egyetem alapító okiratát.

Szavaztak a Klinikai orvostudományok doktori iskola új vezetőjéről, aki dr. Reusz György lesz 2019. február 1-jétől, miután a jelenlegi vezető megbízása lejár. Elfogadta a Szenátus az új, Egészségtudományi Doktori Iskola létesítéséről szóló előterjesztést. Az egészségtudományban akkreditálandó új doktori iskola létesítését a Rácz Károly Doktori Iskolán belül az Egészségtudományi Kar kari tanácsa kezdeményezte.

Támogatták dr. Kocsis Erika pályázatát a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalának hivatalvezetői megbízására. A Szenátus a következő egyetemi tanári munkakörre benyújtott pályázatokat támogatta: dr. Takács István (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Patócs Attila (Laboratóriumi Medicina Intézet), dr. Arányi Zsuzsanna (Neurológiai Klinika), dr. Major Tibor (Onkológiai Tanszék), dr. Szijártó Attila (I. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Berkes István (Traumatológiai Tanszék, Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport), dr. Albert Ildikó Fruzsina (Mentálhigiéné Intézet), dr. Antal István (Gyógyszerészeti Intézet), dr. Hamar Péter (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet).

Új egyetemi kitüntetés létrehozásáról is döntöttek a szenátorok. A „Pro Universitate életműdíjat” évente egy fő kaphatja meg a rektor javaslata és a szenátus döntése nyomán. A jelenlegi „Pro Universitate díj ezüst fokozata” elismerés új neve „Pro Universitate érdemrend”. A „Pro Universitate díj” változatlan szabályok mellett továbbra is adományozható.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.