Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

Meghallgatta a Szenátus az egyetem rektorának előző évi vezetői tevékenységéről szóló beszámolóját, emellett az áprilisi ülésen több személyi kérdésről, a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési intézkedések fenntartásáról és folytatásáról is szavaztak, továbbá módosították a professor emeritus cím odaítélésének szabályait.

Az egyetem Szenátusa meghallgatta és tudomásul vette a rektor előző évi vezetői tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az egyetem valamennyi működési területét érinti, így kitér az oktatás- és kutatásfejlesztési tevékenységre, a kutatás-fejlesztési-innovációs kompetenciák erősítésére, az egyetem nemzetközi szerepvállalásaira, a hallgatói lemorzsolódás csökkenésére, a tehetséggondozásra, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére, az egyetem gazdasági-társadalmi kapcsolataira, valamint az intézményfejlesztésre. Dr. Szél Ágoston kiemelte, a beszámolóban is rögzített eredmények valamennyi résztvevő (kancellár, rektorhelyettesek, főigazgatók, dékánok) közös munkájának köszönhetők. A rektor külön hangsúlyozta az elmúlt év eredményei közül a Pető András Főiskola sikeres integrálódását, a felsőoktatási rangsorokban elért javuló helyezéseket, a pályázati sikereket és stabil gazdasági működést.

A Szenátus szavazott a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának egyes jogtechnikai jellegű módosításairól, valamint a hatálytalan rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Döntöttek a szenátorok a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési intézkedések fenntartásáról és folytatásáról a 2018. május 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Amennyiben a Szenátus a 2018-as évi vezetői költségvetést elfogadja, akkor az illetményemeléseket 2018. év végéig, illetve a költségvetési tárgyalások eredményétől függően a tervek szerint további karokra is kiterjesztik.

Az SZMSZ professor emeritus cím adományozására vonatkozó szabályozása kiegészült azzal a feltétellel, hogy a cím azoknak adományozható, akik az oktatásban, kutatásban kimagasló, iskolateremtő tevékenységet fejtettek ki, vagy a Semmelweis Egyetemen rektori, rektorhelyettesi, doktori iskola elnöki vagy dékáni tisztséget viseltek. Rögzítésre került az is, hogy ha a juttatással járó 4 cím az adott évben nem kerül kiosztásra, úgy a megmaradt keret a következő évekre átvihető; továbbá a Szenátus a címadományozásra vonatkozó adott évi döntését a következő két év alatt hetvenedik életévüket betöltő egyetemi, főiskolai tanárok körére tekintettel hozza meg, melynek során indokolt esetben a következő két év keretéből átcsoportosíthat juttatással járó címet az adott évre.

A szenátorok állami, miniszteri szintű kitüntetések adományázásának felterjesztéséről, valamint több személyi kérdésről is szavaztak. Támogatták dr. Dózsa-Sedlák Rita pályázatát az Oktatásigazgatási Hivatal vezetői megbízására; dr. Merkely Béla pályázatát a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatói posztjára, valamint az Egészségtudományi Kar Családgondozási és Módszertani Tanszéken meghirdetett főiskolai tanári álláshelyekre beérkezett két pályázatot. Megtárgyalták és elfogadták az állandó bizottságok – Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság – hallgatói összetételének megújításáról szóló előterjesztést.

Megvitatták a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók választásával kapcsolatos lehetőségeket, és úgy határoztak, hogy a széles körű áttekintés érdekében az erre vonatkozó rendelkezéséket 2018. december 31-ig lehessen felülvizsgálni, és ez alapján 2019. február 28-ig kerüljön sor a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók megválasztására a Szenátusba.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.