Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Támogatta a Szenátus az egyetem kiemelt beruházási feladatainak előkészítését és szervezését végző új szervezeti egység, a Kiemelt Beruházások Igazgatóságának létrehozását, valamint jóváhagyta a Neuropszichológiai Szakpszichológia Tanszéki Csoport megalakítását. Emellett számos kari kérdésről és a Szervezeti és Működési szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról is határoztak.

A szenátorok döntése értelmében közvetlenül a kancellár irányítása alatt működő, önálló keretgazdálkodással rendelkező központi szervezeti egységként márciusban létrejöhet a Kiemelt Beruházások Igazgatósága (KBI), amely az egyetem kiemelt beruházási feladatainak előkészítését, menedzselését végzi. A KBI szakmai felügyeletét a Gazdasági és a Műszaki Főigazgatóságok látják el. Az ún. kiemelt beruházások közé tartozik többek között a Semmelweis XXI Fejlesztési Projekt és az Egészséges Budapestért Program keretében megvalósuló, egyetemhez kötődő fejlesztések is, mint például a Kútvölgyi Klinikai Tömb járóbeteg-szakrendelőinek korszerűsítése. Az új szervezeti egység olyan kompetenciákkal fog rendelkezni, amivel képes az akár 100 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztésekhez kapcsolódó gyors és szakszerű döntéseket meghozni – ismertette dr. Szász Károly kancellár. Boros András műszaki főigazgató hozzátette, hogy a mintegy 30 főre tervezett igazgatóság létszáma szükség szerint növelhető vagy csökkenthető. Az igazgatóság működési költségei 2018-ban mintegy 220 millió forintot tesznek ki, az egyetem törekszik a működési költségeket támogatási szerződések terhére elszámolni; a működési költségek tartalmazzák az igazgatóság elhelyezésének költségeit is, az elhelyezés bérleményben fog történni.

A Szenátus elfogadta azt az SZMSZ-módosítást, aminek értelmében a szabályzatok átfogó vizsgálatát szükség szerint, de (az eddigi két év helyett) legalább háromévente el kell végezni. Az ülésen meghozott döntés értelmében változott a Klinikai Központ (KK) elnökségének tagjaira vonatkozó megbízás feltételrendszere: a Pető András Kar (PAK) képviseletével 10 tagúra bővült elnökség tagjaira a KK elnöke tesz javaslatot a dékánok előzetes véleményezését követően. Szintén az SZMSZ-t érintő változásként egységesítették az Elméleti Orvostudományi Központ, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb és az Anatómiai Tömb tömbigazgatójával összefüggő munkáltatói jogok gyakorlását. A Szenátus határozata értelmében a külföldi hallgatók felvételi eljárása során a felvételről szóló döntést az Egészségtudományi Karon (ETK) a kar dékánja, a többi karon a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója hozza meg, és a felvételi döntéssel szemben jogorvoslati eljárás kezdeményezhető.

A professor emeritus cím adományozásával kapcsolatos SZMSZ-módosítás szerint a naptári év helyett az akadémiai évhez igazodva olyan személyt lehet javasolni a címre, aki 70. életévét az adott év július 1-je és a következő év június 30-a között tölti be. Idén március 21-ig lehet javaslatot tenni a címadományozásra.

Jóváhagyták a Neuropszichológiai Szakpszichológia Tanszéki Csoport létrehozását a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához rendelten, és döntöttek arról is, hogy a Humán Agyminta Bank és Laboratórium az Általános Orvostudományi Karhoz (ÁOK) tartozó kutatási tevékenységet folytató szervezeti egységként működik tovább, melynek feladata, hogy mintákat biztosítson a Nemzeti Agykutatási Program keretében, illetve nemzetközi együttműködésben zajló kutatásokhoz.

A Szenátus számos kari előterjesztésről is szavazott. Támogatták az ETK-n és a Fogorvostudományi Karon működő szenátusi bizottságok személyi összetételének változásait, valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) egyes bizottságainak személyi megújítását. Elfogadták továbbá az ETK ápolás mesterképzési szakán induló sürgősségi, geriátriai és közösségi szakápoló specializációk tantárgyi programjait. Az EKK Mentálhigiéné Intézetének mentálhigiéné szakirányú továbbképzésén bővült a felvételi során elfogadható diplomák köre. Az EKK laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi követelményei közül kikerült az IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) képesítés megszerzése, és három eleművé (szakdolgozat, írásbeli és szóbeli vizsga) bővült a záróvizsga követelményrendszere. Támogatta a Szenátus, hogy az EKK Mentálhigiéné Intézet közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak székhelyen kívüli képzést indítson egy EFOP-pályázat keretében Balassagyarmaton.

Az ÁOK VI. évfolyamos kurrikulumát érintő változás, hogy a transzfúziós tanfolyam a továbbiakban rövidebb időtartamban, öt plusz egy oktatási nappal zajlik annak érdekében, hogy a fennmaradó egy hetet a hallgatók fakultatívan használhassák fel hatodéves tárgyaik meghosszabbítására. A Szenátus támogatta, hogy a PAK-on a papíralapú leckekönyvek helyett a Neptun rendszerben tárolt adatok alapján elektronikus leckekönyv használatát vezessék be.

Az ülésen támogatták az ÁOK által meghirdetett 9 egyetemi tanári álláshelyre beérkezett pályázatot, amelyeket ezt követően a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság fogja véleményezni.

Dr. Szász Károly tájékoztatása szerint a korábbi YES Kft. a 2018-as évtől Semmelweis Medical Studies (S.M.S.) Kft. néven működik tovább immár 100 százalékban a Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságként, amely nemzetközi partneri hálózatán keresztül népszerűsíti az egyetem idegen nyelvű képzéseit, valamint a jelentkezési és felvételi eljárást szervezi.

A februári szenátusi ülés megkezdése előtt dr. Szél Ágoston rektor átadta dr. Sárdy Miklós, a Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója egyetemi tanári kinevezését.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.