Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

Elfogadta a Szenátus az egyetem új, korszerűbb Etikai Kódexét, mely az érintett etikai szabályok körét tekintve érdemben nem változott, ugyanakkor megújul egyebek mellett az etikai panaszok elbírálásának menete. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) több rendelkezésének módosításáról is határozott a testület, melyek érintik a szenátusi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos szabályokat is. Döntöttek a 2018-as Semmelweis Symposium rendezési jogáról, továbbá szabályozták a két éven belül PhD-fokozatot szerzők témavezetői akkreditációját.

A SZMSZ egyes rendelkezéseinek elsősorban technikai jellegű módosításáról döntött a testület. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés tartalmazta egyebek mellett a szervezeti ügyrend, szervezeti és működési rend, valamint az ügyrend fogalmának egységesítését az SZMSZ-ben, továbbá a Dékáni Hivatal és a Doktori Iskola Hivatala jogállásának meghatározását. A módosítások érintik a szabályzat szenátusi jegyzőkönyvekre vonatkozó részét. Mint azt az előterjesztő, dr. Kovács Zsolt jogi főigazgató hangsúlyozta: deklaráltan bekerült, hogy az egyetemi polgárok számára nem korlátozható a jegyzőkönyvekhez és hangfelvételekhez való hozzáférés. A szenátorok döntöttek arról is, hogy az ülésekről készült hangfelvételeket meg kell őrizni, mivel azok az egyetem történetének részét képezik. Pontosították, hogy a jegyzőkönyvbe a legfontosabb objektív információk kerülnek be. Elfogadta a testület azt a javaslatot, hogy a Külföldi Hallgatók Titkárságának vezetése igazgatóhelyettesi beosztással egészül ki, a Szervezeti és Működési Rendben (SZMR) is rögzített módon.

Módosították az SZMSZ hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről szóló rendelkezéseit is annak érdekében, hogy biztosítsák a Pető András Kar (PAK) képviseletét a Felülbírálati Bizottságban, és megtörtént a PAK által delegált új eseti tagok megválasztása is. Az elfogadott előterjesztés rendelkezik arról is, hogy a bizottsági tagsága megszűnik annak, aki két alkalommal nem vesz részt az ülésen.

Döntöttek a Doktori Szabályzat, valamint „A 2016. szeptember 1. napját követően megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai” egyes rendelkezésének módosításáról a két éven belül PhD-fokozatot szerzők témavezetői akkreditációjának szabályozása érdekében. Támogatta a testület Tölgyesi-Lovász Krisztina pályázatát a Doktori Iskola hivatalvezetői megbízására.

Napirendre került a következő évi Semmelweis Symposium megrendezési jogának odaítélése. A Szenátus támogatta dr. Lakatos Péter, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanárának pályázatát, így a jövő évi szimpózium témája a személyre szabott medicina új kihívásai lesznek a prenatális tesztektől a célzott tumorterápiáig.

Elfogadták az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló írásos beszámolókat, valamint az összegyetemi és a kari állandó bizottságok ügyrendjének egységes szerkezetű mintatervezetét.

Elfogadta a Szenátus a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem székhelyen kívüli hagyományos kínai orvoslás BSc képzés MAB akkreditációs anyagát, és ennek megfelelően elrendelte az akkreditációs vélemény beszerzéséhez szükséges eljárás megindítását. Az előterjesztő, dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja elmondta: a képzés korábban kiadott működési engedélyének jogszabály szerinti, ötévenként esedékes felülvizsgálata van folyamatban, ennek keretében szükséges az Oktatási Hivatal előírása szerint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményének kikérése.

Határoztak a szenátorok az Egészségtudományi Karon működő bizottságok személyi összetételének módosításáról, valamint a PAK által az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságba delegált tagok megválasztásáról.

Elfogadta a Szenátus az új, korábbinál korszerűbb, a belső szabályzókkal és hatályos jogszabályokkal összhangban álló Etikai Kódexet, mely ugyanakkor szakmai tartalmában, vagyis az érintett etikai szabályok tekintetében érdemi változást nem tartalmaz. Változott ugyanakkor az etikai panaszok elbírálására jogosult fórumrendszer: az Egyetemi Etikai Bizottság hallgatói ügyekben fellebviteli fórumként, egyébként, nem hallgatók által elkövetett etikai vétség gyanúja esetén, elsőfokú szervként jár el. A nem hallgatókat érintő esetekben fellebbezni az Etikai Jogorvoslati Bizottsághoz lehet, melybe a rektor, a kancellár és a Klinikai Központ elnöke delegál egy-egy tagot. A hallgatói ügyekben elsőfokon eljáró Kari Etikai és Fegyelmi Bizottságok összetételét a karok határozhatják meg. Megtörtént az Etikai Kódex és az SZMSZ szabályainak összehangolása is.

Dobozi Pálma 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.