Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Számos személyi kérdésről – egyebek mellett Doktori Iskola vezetői, igazgatói, tanszékvezetői és docensi pályázatokról, jutalomdíjak adományozásáról – szavazott májusi és júniusi ülésein a Szenátus. A testület mindkét ülésen döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról, elfogadta egyebek mellett a Gazdálkodási Szabályzatot, valamint az egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének technikai módosítását. A testület júniusi ülésén támogatta, hogy az egyetem dr. Oberfrank Ferencet javasolja új tagként a konzisztóriumba, továbbá elfogadta a Pető András Főiskola integrációja miatt szükséges SZMSZ-módosítást is. 

Májusi és júniusi ülésén is döntött a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról. A májusi szavazás alapvetően technikai és hatáskörökkel kapcsolatos rendelkezések módosítását érintette. Ez tartalmazza egyebek mellett az egyetemi gazdasági társaságokkal kapcsolatos irányítási hatáskör, tulajdonosi joggyakorlás részletezését, valamint a szenátusi jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos pontosítást. A módosítás értelmében a Tudományos Csoport irányítása az Innovációs Igazgatóságtól a tudományos rektorhelyetteshez kerül, továbbá bekerül az SZMSZ-be a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság keretein belül létrejött Adatvédelmi és Betegjogi Központ. Az intézeti tanáccsal kapcsolatos SZMSZ-módosításról későbbi ülésén dönt a testület. A júniusi Szenátus elé került, alapvetően technikai jellegű SZMSZ-módosítások három területet érintenek. Harmonizálva az Nftv.-vel bekerült a szabályzatba, hogy a hallgatói ügyekben eljáró bizottságokban a hallgatók által delegált tagok aránya nem lehet kevesebb, mint 25 százalék, emellett a módosítás értelmében, ha egy pozícióra több jelölt van, akkor a Szenátus által az első helyre rangsorolt személynek bírnia kell a jelenlévők több mint felének igen szavazatát. Az SZMSZ-módosítás összevonja az esélyegyenlőségi és fogyatékosügyi bizottságot Esélyegyenlőségi Bizottság néven, továbbá szabályozza a munkavédelmi érdekegyeztetés szervezetrendszerét.

A Szenátus elfogadta júniusban az SZMSZ egyes rendelkezéseinek Pető András Főiskola integrációja miatt szükséges módosításait.

Májusban elfogadta a testület a Gazdálkodási Szabályzatot, melynek átdolgozását jogszabályi és az egyetem szervezeti struktúrájában bekövetkezett változások tettek szükségessé. Az új szabályzatban megjelent egyebek mellett a tömbigazgatóságok, valamint egy Oktatási és egy Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság létrehozása. A dokumentum részletesen szabályozza a vezetői költségvetés és a keretgazdálkodás rendszerét, valamint – az Állami Számvevőszék észrevételei nyomán – a Pénzkezelési Szabályzatból átkerült az elemi költségvetéssel és a kincstári gazdálkodással kapcsolatos szabályzás, és beemelték a belső kontrollrendszer működtetési pontjait.

Megszavazták a Doktori Szabályzat módosítását, melybe így bekerült egyebek mellett a programvezető kifejezés definíciója.  

A júniusi ülésen pedig elfogadták az egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének technikai módosítását. A fenntartónak 4 kisebb technikai típusú észrevétele volt a tervhez, melyet most átvezettek a dokumentumon.

Mindkét ülésen számos személyi kérdésben nyilvánított véleményt a testület titkos szavazással. Májusban támogatták a szenátorok, hogy a Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola vezetője dr. Zelkó Romána, a Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola vezetője dr. Ligeti Erzsébet, a Patológiai Tudományok Doktori Iskola vezetője pedig dr. Matolcsy András legyen.

Az Általános Orvostudományi Karon több klinika, intézet, illetve tanszék igazgatói, tanszékvezetői megbízására írtak ki pályázatot. Az alábbi vezetői pályázatokat támogatta a Szenátus májusi ülésén: dr. Gál János (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), dr. Buzás Edit (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), dr. Molnár Mária Judit (Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete), dr. Bánhegyi Gábor (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), dr. Merkely Béla (Kardiológiai Tanszék), dr. Matolcsy András (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), dr. Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), dr. Bereczki Dániel (Neurológiai Klinika), dr. Banczerowski Péter (Idegsebészeti Tanszék), dr. Nyirády Péter (Urológiai Klinika), dr. Szőke György (Ortopédiai Klinika). Azon két igazgatói/tanszékvezetői kiírásnál, ahol két pályázati anyag érkezett, a Szenátus következő, június 29-i ülésére rendeltek el ismételt, papíralapú szavazást. A júniusi ülésen az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika esetében dr. Rigó Jánost, a II. Sz. Patológiai Intézet esetében dr. Kiss Andrást nevezte meg első helyen a testület a szavazatok alapján.

A májusi személyi döntésekhez tartozik, hogy az Általános Orvostudományi Karon az alábbi docensi álláshelyre benyújtott pályázatokat támogatták a szenátorok: dr. Nagy Zsolt György (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kökény Gábor (Kórélettani Intézet), dr. Borka Katalin (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Földes Gábor és dr. Ruzsa Zoltán (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék). Az Egészségügyi Közszolgálati Karon támogatta a Szenátus dr. Lám Judit (Egészségügyi Menedzserképző Központ), dr. Filakovszky János és dr. Tamus Zoltán Ádám (Digitális Egészségtudományi Intézet) docensi kinevezését.

A Fogorvostudományi Karon négy igazgatói, tanszékvezetői megbízásról szavazott a testület: dr. Tóth Zsuzsanna (Konzerváló Fogászati Klinika), dr. Varga Gábor (Orálbiológiai Tanszék), dr. Dobó-Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai Tanszék) és dr. Márton Krisztina (Propedeutika Tanszék) pályázatát mind támogatták a szenátorok.

Támogatta a Szenátus dr. Antal István kinevezését a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) dékánhelyettesi posztjára, valamint dr. Mándity István pályázatát a GYTK Szerves Vegytani Intézet vezetésére.

Támogatta a testület az Általános Orvostudományi Karon meghirdetett tudományos főmunkatársi álláshelyekre meghirdetett pályázatokat, így dr. Lajkó Eszter (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), dr. Csépe Péter (Népegészségtani Intézet), dr. Ötvös László (Orvosi Mikrobiológiai Intézet) és dr. Szarvas Tibor (Urológiai Klinika) tudományos főmunkatársi kinevezését.

Júniusban is több személyi kérdésről szavazott a testület. Elfogadták egyebek mellett a szenátorok az Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételéről szóló előterjesztést. A hallgatói és a munkavállaló ügyekkel foglalkozó albizottság elnöki posztját a mindenkori oktatási rektorhelyettes, így dr. Hermann Péter látja el. A Hallgatói ügyekkel foglalkozó albizottság tagjai: dr. Dósa Ágnes, dr. Túry Ferenc, dr. Deme Ruth, dr. Kapitány-Fövény Máté, dr. Rózsa Noémi, dr. Kürti Zsuzsanna, Kovács Réka Sára, Szőke Dániel Imre. A Munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottság tagjai: dr. Nyirády Péter, dr. Weltner János, Farkas Beáta, Reskó Péter. 

Támogatta a Szenátus júniusban dr. Maurovich-Horvat Pál pályázatát a Kardiológiai Tanszék egyetemi docensi álláshelyére, dr. Davidovics Krisztina pályázatát az Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői megbízására. Szintén támogatta a testület az Egészségtudományi Karon meghirdetett tanszékvezetői megbízásokra beérkezett pályázatokat, így dr. Feith Helga Judit (Társadalomtudományi Tanszék), dr. Kanizsai Péter (Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék), dr. Somogyvári Zsolt (Családgondozási és Módszertani Tanszék), dr. Gadó Klára (Egészségtudományi Klinikai Tanszék), dr. Barcs István (Epidemiológiai Tanszék), dr. Kovács Illés (Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék) pályázatát.

A Szenátus májusi ülésén szavazott még óraadóknak adományozható magántanári, címzetes egyetemi docensi, címzetes főiskolai docensi és mesteroktatói, továbbá a 2017. évi Professor Emeritus címek odaítéléséről, valamint a 2018. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre való felterjesztésekről. Júniusban Doctor Honoris Causa kitüntető címek odaítéléséről, a 2017. évi Semmelweis Budapest Award nemzetközi díj, a Semmelweis Ignác, a Hugonnai Vilma, a Huzella Tivadar és a Jendrassik Ernő jutalomdíjak adományozásáról, valamint óraadó oktatónak adományozható Mesteroktató cím odaítéléséről szavazott a testület.

A Szenátus júniusi ülésén támogatta dr. Szél Ágoston rektor és dr. Szász Károly kancellár közös előterjesztését, miszerint az egyetem dr. Oberfrank Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatóját javasolja új tagként a konzisztóriumba. A végső döntést a fenntartó hozza majd meg. Az új tag jelölése azután vált szükségessé, hogy dr. Csányi Sándor lemondott a konzisztóriumi tagságáról.

Elfogadták a szenátorok a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap 2017. évi szabadon felhasználható keretének programstratégiájáról szóló előterjesztést. Eszerint az egyetem 60 millió forintos kerettel kutatás-fejlesztési, míg több mint 30 millió forint értékben innovációs pályázatot hirdet egyetemi munkatársak részére. A pályázatokat július 15. és szeptember 15. között lehet majd benyújtani.

A testület jóváhagyta az Egészségtudományi Kar tanterveinek és előkövetelményi rendjeinek módosítását, az Általános Orvostudományi Kar tanulmányi követelményrendszeréről szóló előterjesztést, az ETK szak/szakirány/specializáció felelőseinek, illetve egyes képzések munkarendjének módosításáról, valamint szakirányú továbbképzések kivezetéséről szóló előterjesztését és az EKK esetében egyes képzések mintatanterveinek módosítását.

Dobozi Pálma

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.