Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Elfogadta a Szenátus a 2017. évi vezetői költségvetést, mely amellett, hogy a humánerőforrás megtartására helyezi a hangsúlyt, és a szakdolgozói életpályamodell folytatására, valamint egy oktatói életpályamodell bevezetésére is lehetőséget ad, tartalmazza az új Semmelweis Tudományos Innovációs Alap létrehozását is. A szenátorok döntöttek egyebek mellett az Intézményfejlesztési Terv aktualizálásáról, és támogatták a rektor előző évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint számos személyi kérdésben is szavaztak.

Az idei költségvetés új módszertan szerint készült, összhangban a fenntartó által meghatározott irányelvekkel a bruttó bevételek ott jelennek meg, ahol keletkeznek – emelte ki dr. Szász Károly kancellár az előterjesztés ismertetése során. Szintén változást jelent, hogy nemcsak a biztos, hanem a nagy biztonsággal előre látható bevételeket is betervezték. Így az idei költségvetés 83,636 milliárd forint bevételi és 86,252 milliárd forint kiadási főösszeggel számol. Ez 2,615 milliárd forint keretigény-többletet jelent, melyre várhatóan fedezetet nyújtanak az évközben realizálható többletbevételek, ugyanakkor jól mutatja azt is, hogy ezt a költségszintet nem lehet túllépni – hívta fel a figyelmet a kancellár. Fontos tehát a többletbevételek előállítása, melyben mindenki segítségét és támogatását kérte. Dr. Szász Károly kiemelte: a tervezéskor cél volt, hogy a klinikai tevékenységhez további erőforrástöbblet kerüljön átcsoportosításra, valamint hangsúlyos szempontként szerepelt a humánerőforrás megtartása és fejlesztése.

Az új költségvetés lehetőséget ad arra, hogy 2017. május elsejétől bruttó 150 ezer forintnál kevesebb illetménye senkinek ne legyen, aki teljes munkaidőben az egyetemen dolgozik. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, ilyen képesítést igénylő munkakörben dolgozók szintén május 1-jétől munkáltatói döntés alapján minden esetben megkapják a garantált minimálbérnek megfelelő illetményt. Meghosszabbítják a nővér életpályamodellt, melynek keretében az egyetem tíz százalékkal magasabb illetményt ad  a Klinikai Központhoz tartozó szervezeti egységekben folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi dolgozóknak, illetve az őket közvetlenül irányító vezető ápolóknak a rájuk vonatkozó garantált illetményhez képest. A költségvetés egy oktatói életpályamodell bevezetését is tartalmazza, melynek várható költségvetési hatása közel nyolcszáz millió forint. Ennek eredményeként az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alá nem tartozó oktatók és kutatók illetménye közeledni fog az egészségügyi dolgozók illetményéhez – mondta a kancellár. A korábbi évekhez képest ugyanakkor kevesebb, 2,4 milliárd forintos fejlesztési lehetőség lesz: a folyó évi költségvetésben egy milliárd forint áll rendelkezésre erre, mely kiegészül a múlt évi maradvánnyal – tette hozzá.

Dr. Szász Károly beszámolt arról is, hogy az egyetem akadémiai és gazdasági vezetése döntést hozott a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap létrehozásáról. A 435,7 millió forintos alap elkülönített pénzügyi forrásként támogatja majd egyebek mellett a kutatás-fejlesztést, a keletkező szellemi alkotások jogi védelmét és üzleti hasznosítását, valamint kiegészítő pénzügyi támogatást nyújthat a pályázati tevékenységhez.

A kancellár szólt a szolidaritás fontosságáról is, mely kétféle lehet. Első lépésben kari, klinikai keresztfinanszírozásnak kell megvalósulnia, ha egy szervezeti egység bevételei nem elégségesek a működéshez, és második lépésben kezdeményezhető egyetemi szintű szolidaritás.

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató részletes tájékoztatójában ismertette a 2016-os keretgazdálkodás eredményeit is. Eszerint az év elején betervezett hiány megszüntetése egyetemi szinten megtörtént, a szervezeti egységek többlet-teljesítményt generáltak, és az egyetem gazdálkodása stabil maradt. 2017-ben a váratlan költségeket finanszírozó vis major alapba a bevételek 0,5, illetve egy százalékát (függően a bevétel típusától) kell befizetniük a szervezeti egységeknek, míg a fejlesztési alapba az egyéb intézményi bevételek (EINT) 19 százalékát, illetve a pályázatok Pályázati Felügyelő Bizottság által elfogadott mértékű hozzájárulását – részletezte. A költségvetés minden szervezeti egység számára biztosítja a zökkenőmentes működéshez szükséges kereteket – emelte ki.

A Szenátus megszavazta az egyetem 2016-20 közötti időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervének aktualizálását. Mint azt az előterjesztő, dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes elmondta: az alapelvek nem változtak, kiegészült ugyanakkor a dokumentum a jelenleg kormányelőterjesztés fázisában lévő Semmelweis XXI. Fejlesztési Terv egyes elemeivel, valamint a kancellári költségvetési beszámolóban is említett fejlesztési forráscsökkenés átvezetése is megtörtént.

A testület egyhangú szavazással támogatta a rektor előző évi vezetői tevékenységéről szóló írásos beszámolót. Mint azt dr. Szél Ágoston hangsúlyozta: a dokumentum tartalmilag megegyezik azzal az anyaggal, amit a fenntartó felé kellett benyújtani, és melyet éppen a Szenátus reggelén fogadott el az oktatásért felelős államtitkár, dr. Szász Károly kancellár beszámolójával együtt. A rektor kiemelte, beszámolója voltaképpen az egyetem egészének működéséről, a közös munka eredményéről szól. A beszámoló érinti az oktatás- és kutatásfejlesztést, a kutatás-fejlesztési-innovációs kompetenciák erősítését, az egyetem nemzetközi szerepvállalásait, a hallgatói lemorzsolódás csökkentését, a hallgatói tehetséggondozást és szolgáltatásfejlesztést, az intézményfejlesztés kérdéseit, valamint az egyetem gazdasági-társadalmi kapcsolatait.

A Szenátus több pályázatot is véleményezett. Támogatta dr. Horváth Péter pályázatát a Gyógyszerészi Kémiai Intézet igazgatói posztjára, valamint dr. Györke Tamás pályázatát a Nukleáris Medicina Központ élére. Támogatta a testület dr. Pápai Tibor kinevezését az Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszékének, míg dr. Mák Erzsébet kinevezését az ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének főiskolai docensi álláshelyére. Szintén támogatta a testület dr. Feith Helga Judit pályázatát az ETK Társadalomtudományi Tanszékének főiskolai tanári posztjára, valamint dr. Horváth Zoltánné pályázatát az ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének főiskolai tanári álláshelyére. Támogatták a szenátorok dr. Rásó Erzsébet pályázatát az Általános Orvostudományi Kar, II. Sz. Patológiai Intézet tudományos tanácsadói álláshelyére. Szavazott a szenátus több, az ÁOK-on meghirdetett egyetemi docensi álláshelyről. A következő pályázatokat támogatta a testület: dr. Miheller Pál (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Jakus Zoltán (Élettani Intézet), dr. Győrffy Zsuzsa és dr. Szebik Imre (Magatartástudományi Intézet), dr. Dobay Orsolya és dr. Ostorházi Eszter (Orvosi Mikrobiológiai Intézet), dr. Kovács Illés és dr. Szentmáry Nóra (Szemészeti Klinika). A Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézetben dr. Holub Marianna, dr. Láng Orsolya Márta, dr. Pós Zoltán, dr. Tamás Viola és dr. Wiener Zoltán egyetemi docensi kinevezését támogatta a Szenátus.  

A Szenátus megtárgyalta a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola integrációjáról szóló előterjesztést, melyet elvi szándéknyilatkozattal támogatott a testületet, és megadta a felhatalmazást a rektornak és a kancellárnak az integráció előkészítésére.   

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.