„Legyen kölcsönös tisztelet és együttműködés oktatók és hallgatók között! Az oktatás és nevelés mellett folyjon egyetemükön kiemelkedő tudományos kutatás! Hassa át tevékenységünket maximális felelősség – és áldozatvállalás a ránk bízott életek iránt!” dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora, a tanévnyitón elmondott beszédében ezekkel a nagy elődöktől – mint például Pázmány Pétertől, Mária Teréziától, Eötvös Lórándtól vagy Semmelweis Ignáctól – vett alapelvekkel indította útjukra az elsőéveseket. Mint mondta, nagyon számít a hitükre és eltökéltségükre is, és bízik abban, hogy mindannyian Magyarországon állják majd meg a helyüket.

Dr. Szél Ágoston a tanévnyitón elmondott beszédében – amely szavai szerint bizonyos mértékig rektori hitvallás is – kiemelte: az egyetem elsődleges feladata az oktatás. “Az universitas mesterek és tanítványok együttese. Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter megfogalmazásában „munkaközösség”, akik különféle tudományterületeken azon fáradoznak, hogy a legmodernebb ismereteket megszerezzék és átadják egymásnak. Nagyon fontos gondolat ez: egymásnak adják át az ismeretet. A jó tanítvány aktív szerepet játszik a tanulási folyamatban: kérdést tesz fel mesterének, így őt ismereteinek továbbgondolására készteti, a Tudományos Diákkör tagjaként vagy doktoranduszként pedig új ismereteket szerez kutatómunkájával, amelyekkel mesterét és Alma Materét gazdagítja” – fogalmazott.

Véleménye szerint a felsőoktatásba, a kutatásba és az innovációba egyre többet kell invesztálni, hiszen az ország fejlődését, előrejutását alapvetően szellemi potenciálja határozza meg. A gazdasági válságból való kilábalás nem képzelhető el a kiművelt emberfők sokasága nélkül – tette hozzá.

A rektor Pázmány Péter intelmével zárta beszédét, amelyet a Semmelweis Egyetem tanítványainak és mestereiknek egyaránt a figyelmébe ajánlott: „Istent féljék, szorgalmasan tanuljanak, és nemzetüknek, hazájuknak híven szolgáljanak.”

A tanévnyitón részt vett dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára. Beszédében kiemelte: a Semmelweis Egyetem hallgatóinak majdnem negyede külföldi, és ez a tény az egyetem színvonalának kézzel fogható elismerése. Az államtitkár kifejtette, hogy álláspontja szerint nem tartható, nem erkölcsös, gazdaságtalan és igazságtalan, hogy egy ország adófizetői ezer számra képezzenek ki olyan fiatalokat, akiknek a diplomáján még meg sem száradt a tinta és máris élnek a szabadságukkal, s külföldön kamatoztatják a megszerzett tudásukat. Hozzátette: akkor azonban az állam fedezi a tanulmányaik költségét, ha a végzés után itthon gyógyítják az embereket 10-12 éven át, illetve átvállalja a jövőben a közszolgálatban elhelyezkedő orvosok diákhitelét. Úgy vélte: ezek az ajánlatok tarthatóak, erkölcsösek, mindkét fél része gazdaságosak és igazságosak, csak élni kell velük.

Deák Bence Tamás, az ÁOK hallgatói önkormányzatának elnöke ünnepi beszédében az elsőévesnek az mondta: nem egy szakmára, hanem egy hivatásra készülnek, így számukra az egyetem nem egy iskola, hanem egy küldetés, mely teljesítésével mind szellemileg, mind lelkileg képessé válnak hivatásuk gyakorlására. Ehhez a küldetéshez kívánok nektek hitet és kitartást! – hansúlyozta.

Arra bíztatta az elsőéveseket, legyenek büszkék arra, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói, hiszen az intézmény falai között évente több mint ezer tudományos publikáció születik, és a Semmelweis név olyan brand-é vált, amelyhez nemzetközi viszonylatban is a minőség garanciája társul.

Idén több mint 3400 új hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetem hat karán, tavalyhoz képest csaknem félezerrel nőtt a gólyák száma, akik közül várhatóan több mint 720 külföldi. Összességében elmondható, hogy maximális kapacitással indul a tanév, az osztatlan képzésekre lényegesen több hallgatót vesz fel a Semmelweis Egyetem, mint az elmúlt tíz évben bármikor.

A Semmelweis Egyetem 243. tanévének ünnepélyes megnyitóját a hagyományoknak megfelelően a Budapest Congress & World Trade Centerben tartották. Az ünnepélyes eskütétel után dr. Szél Ágoston rektor kitüntetéseket adott át. Kiváló Oktató kitüntetést nyolcan kaptak, Pro Universitate díjakkal pedig azokat jutalmazták, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. Az ünnepségen kihirdették a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát is.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést kapták az Általános Orvostudományi Karon: dr. Kőhidai László egyetemi docens (Genetikai, Sejt-, és Immunbiológiai Intézet), dr. Lásztityné dr. Kiss Anna egyetemi docens (Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet) és dr. Molnár Miklós egyetemi docens (Kórélettani Intézet)
A Fogorvostudományi Karon: dr. Ujpál Márta egyetemi docens (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
A Gyógyszerésztudományi Karon: dr. Tóthfalusi László egyetemi docens (Gyógyszerhatástani Intézet)
Az Egészségtudományi Karon: dr. Hollós Sándor főiskolai tanár, tanszékvezető (Egészségtudományi Klinikai Tanszék)
Az Egészségügyi Közszolgálati Karon: dr. Sinkó Eszter tudományos munkatárs (Egészségügyi Menedzserképző Központ), dr. Török Péter egyetemi docens, igazgató (Mentálhigiéné Intézet)

Az egyetem szenátusa a 2012. évi Pro Universitate díjat dr. Machovich Raymundnak ( SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet) és dr. Fazekas Árpádnak (SE FOK Konzerváló Fogászati Klinika) ítélte oda.

Szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának megbízott dékánja dr. Radák Zsolt lett. (A kar tanévnyitó ünnepségéről ezen a linken olvashatnak.)
Az Általános Orvostudományi Kar általános dékánhelyettesének dr. Masszi Tamást nevezték ki, miután dr. Hunyady László korábbi dékánhelyettes lett a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese.

T-Sz.Sz.

 

Galéria

1kép