Automata berendezések elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek valamint büfé helyiség bérbeadásának és konyha, étterem büfé üzemeltetésének pályázati hirdetménye

 

 

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26. továbbiakban Ajánlatkérő), nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő telephelyein a következők szerint:

 

 

1.) Konyha, étterem és büfé:

 

A Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 37-47. Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ alagsorában és földszintjén található 253,34 m2 alapterületű konyha, étterem és hozzá kapcsolódó Ajánlatkérő 1/1 tulajdonát képező 16,79 m2 terület terasz, továbbá a földszinten található 29,0 m2 alapterületű büfé

 

 1. ) Büfé helyiség:

 

A Budapest VIII. kerület Vas utca 17. (bejárat szerint: 1088 Bp., Szentkirályi utca 12-14.) Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar újonnan épült szárnyának I. emeletén található 20,0 m2 alapterületű büfé.

 

 1. ) Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

 

 1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Budapest,
  Baross utca 27.)
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Baross utcai részleg- 2 m2
  1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

 

 1. Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 2. (bejárati cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A)
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Üllői úti részleg – 2 m2 1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat

 

 • az automata berendezések elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek esetében: a megajánlott havi bérleti díj összege/Ft/automata, a forgalmazott árucikk nettó egységára, az üzemeltető rendelkezésre állása hibaelhárítás, reklamáció, gépfeltöltés, az automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke (Ft/nap) figyelembe vételével bírálja el;
 • a büfé esetében: megajánlott havi bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek választéka, a termékek ára, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, bank kártya, SZÉP kártya elfogadása, valamint egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorolja;
 • a konyha, étterem és büfé esetében: a forgalmazandó termékek ára, a választéka, a bérbe adandó terület kialakítása, megajánlott havi bérleti díj mértéke, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények nyújtása, bank kártya, SZÉP kártya elfogadása, egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorolja.

 

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, legalább 3 és legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

 

A pályázati csomagban a 2021. évi IX. törvény 25. § (2) bekezdés alapján az egészségügyi közfeladat-ellátással érintett ingatlanok esetében a bérletijogviszony létrejöttéhez az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges, amely a bérleti szerződés mellékletét képezi, és utólag kerül becsatolásra.

 

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén.

 

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

 

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

 

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán előzetes telefonos egyeztetés alapján (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.sz. vagy City Corner Irodaház 1091 Budapest, Üllői út 25. sz. címek valamelyikén) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

 

A Részletes Pályázati Felhívás ára automata esetében 25.000 Ft, büfé, konyha, étterem és büfé esetében 45.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán előzetes telefonos egyeztetés alapján (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.sz. vagy City Corner Irodaház 1091 Budapest, Üllői út 25. sz. címek valamelyikén) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

 

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve az Ajánlatkérő gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

 

Ajánlatkérő a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. Automaták esetében részajánlat benyújtására kizárólag telephelyenként van lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. október 28. 10:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán előzetes telefonos egyeztetés alapján a 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.sz. vagy City Corner Irodaház 1091 Budapest, Üllői út 25. sz. címek valamelyikén

 

 

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a +36-20/663-2060 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.