Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

 TÁJÉKOZTATÓ

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI:

VÁSÁRLÁS

SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS

NEM PÉNZBELI (VAGYONI)

HOZZÁJÁRU-LÁSKÉNT, PÓTBEFIZETÉS-KÉNT ÁTVÉTEL

KÖVETELÉS, RÉSZESEDÉS FEJÉBEN ÁTVÉTEL

TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL

TÖBBLET

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

Számla szerinti ár

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

Előállítási költség

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

 

Létesítő okirat

 

(vagy annak módosítása), tagi határozat (számla) szerinti érték

 

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

Szerződés, csereszerződés

 

számla, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték

 

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

Piaci érték

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 

Piaci érték

                                                                                          +

szállítási és rakodási költség

szállítási és rakodási költség

szállítási és rakodási költség

szállítási és rakodási költség

szállítási és rakodási költség

szállítási és rakodási költség

felár (+), engedmény (-)

közvetítői, bizományosi díj

vámterhek

vámterhek

vámterhek

vámterhek

vámterhek

beszerzéshez kapcsolódó adók

beszerzéshez kapcsolódó adók

beszerzéshez kapcsolódó adók

beszerzéshez kapcsolódó adók

beszerzéshez kapcsolódó adók

fizetendő illetékek

fizetendő illetékek

fizetendő illetékek

fizetendő illetékek

fizetendő illetékek

fizetendő illetékek

le nem vonható áfa

le nem vonható áfa

le nem vonható áfa

le nem vonható áfa

le nem vonható áfa

 

alapozási, szerelési költség

alapozási, szerelési költség

alapozási, szerelési költség

alapozási, szerelési költség

alapozási, szerelési költség

alapozási, szerelési költség

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

Üzembe helyezési költség, a próbaüzemeltetés költségei

időarányos hitel- és kölcsönkamat (a fizetett kamatot csökkenti a kapott kamat)

időarányos hitel- és kölcsönkamat

időarányos hitel- és kölcsönkamat

időarányos hitel- és kölcsönkamat

időarányos hitel- és kölcsönkamat

hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei

hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei

hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei

hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei

hitel (kölcsön) igénybevételének járulékos költségei

devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözete bizonyos esetekben (+/-)

devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözete bizonyos esetekben (+/-)

devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözete bizonyos esetekben (+/-)

devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözete bizonyos esetekben (+/-)

devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözete bizonyos esetekben (+/-)

időarányos biztosítási díj

időarányos biztosítási díj

időarányos biztosítási díj

időarányos biztosítási díj

időarányos biztosítási díj

beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei

beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei

beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei

beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei

beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei

hatósági igazgatási, szolgáltatási díj

hatósági igazgatási, szolgáltatási díj

hatósági igazgatási, szolgáltatási díj

hatósági igazgatási, szolgáltatási díj

hatósági igazgatási, szolgáltatási díj

 

Az üzembe helyezésig felmerült, ismertté vált költségeket, ráfordításokat a tényleges értékben, az aktiváláskor még nem ismerteket a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell aktiválásnál figyelembe venni.

A meghatározott érték és a ténylegesen számlázott (fizetendő) összeg közötti különbözettel – ha a különbözet jelentős – a végleges bizonylatok beérkezésekor módosítandó (nem visszamenőlegesen) a bekerülési érték. Ha a különbözet nem jelentős, akkor  azt az előjelétől függően az egyéb ráfordítások vagy az egyéb bevételekre kell elszámolni.

 

A bekerülési érték alkotóelemeinek részletes tartalma:

 • Belföldről történő vásárlás esetén
  • kiindulás a levonható áfa nélküli számla szerinti árból. A le nem vonható áfa (függetlenül attól, hogy eszköz, vagy a tevékenység jellege miatt nem vonható le) a bekerülési érték része. A vételárat korrigálni kell a konkrét eszközhöz kapcsolódó engedményekkel és felárakkal. Az utólag forgalom alapján kapott, nem számlázott engedmény nem módosítja a bekerülési értéket (azt egyéb bevételként kell elszámolni a pénzügyi teljesítéskor, illetve legkésőbb év végén).
  • a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege
 • Külföldről (devizáért, valutáért) történő vásárlás esetén
  • kiindulás a számla szerinti devizaértékből. A deviza forintra történő átszámítása az alábbiak szerint történhet:
   • Ha a vásárlás ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó- devizának, valutának az eszköz beszerzésekor (teljesítésekor) érvényes, választott árfolyamon átszámított forintértékéből kell kiindulni a bekerülési érték meghatározása során.
  • Saját előállítás esetén

az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek

 • az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
 • az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
 • az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (együttesen: közvetlen önköltség).
 • Idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított
  • vásárolt anyagok bekerülési értékét,
  • saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét,
  • a vásárol anyagok, saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.
 • Nem pénzbeli hozzájárulásként (apport)

átvett tárgyi eszközök esetében a létesítő okirat vagy annak módosításában meghatározott érték. Az az összeg, amit az apporttárgy értékeként a tulajdonosok kölcsönösen elfogadnak. Ez elvileg az eszköz piaci értéke.

 

 • Átalakulás, egyesülés, beolvadás

Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a létesítő okiratban meghatározott értéknek az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében szereplő értéket kell tekinteni

 • Követelés fejében átvett

eszköz esetében a bekerülési érték az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke lesz. A követelés fejében átvett eszközt normál vásárlásként kell könyvelni, majd el kell számolni a követelést és kötelezettség közötti kompenzációt.

 • Részesedés fejében átvett

eszköz esetében a bekerülési érték a gazdasági társaság által közölt , illetve számlázott érték. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolás végén készített vagyonfelosztási javaslat szerinti érték. Az eszköz állományba vételére nettó módon a pénzügyi eredménnyel (előjelétől függően bevételekkel, vagy ráfordításokkal) szemben kerül sor.

 • Térítés nélkül átvett eszköz

esetében az átvett eszköz forgalmi, piaci értéke minősül bekerülési értéknek, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.

 • Többletként fellelt, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz

esetében a bekerülési érték az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert forgalmi, piaci értéke. Az adminisztrációs hibából származó „többletet” az önellenőrzés szabályai szerint kell elszámolni.

 

A fenti értékek alkotják az eszközök bekerülési értékének kiindulási alapját (az érték fő részét). Ezt az összeget azonban módosítani kell (néhány kivételtől eltekintve növelni) kell mindazon tételekkel (összegekkel), amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba történő beszállításig felmerültek, és az eszközhöz egyedileg hozzá kapcsolhatók (lsd. fenti összefoglaló táblázat).

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

A bekerülési értéknek nem része:

 • A levonható, illetve arányosítással megosztott és le nem vonható áfa.
 • A folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelést szolgáló javítási, karbantartási költség.
 • A saját előállításhoz kapcsolódó:
  • igazgatási költség,
  • egyéb általános költség.

Budapest, 2021. 09. 06

Tisztelettel:                                                                                                                                                                       Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

SKM_C300i21090607551