A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő telephelyein a következők szerint:

1.) Büfé helyiség:

 • A Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 2. Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika épületének I. emeletén található 16 m2 alapterületű büfé. A helyiség bérleti díja min. 270.000 Ft/hó.

2.) Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

 

 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 78/A
 • Központi Betegellátó Épület – 12 m2, 4 db kávé- és forróital automata,
  1 db üdítőital és 1 db snack automata részére.
  bérleti díj 30.000 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 78/B
 • Urológiai Klinika – 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata,
  1 db üdítőital-snack automata részére

Min. bérleti díj 45.200 Ft/hó/2 m2/automata

 1. Budapest VIII. kerület, Balassa u. 6.
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 6 m2, 1 db kávé- és forróital automata, 1 db üdítőital automata és 1 db snack automata részére.

Min. bérleti díj 40.000 Ft/hó/2 m2/automata

 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 78/A
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
  bérleti díj 103.000 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 37-47.
 • Elméleti Orvostudományi Központ – 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére Min. bérleti díj 30.000 Ft/hó/2 m2/automata, 1 db üdítőital-snack automata részére. Min. bérleti díj 25.000 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest X. kerület, Zágrábi u. 14.
 • Testnevelési és Sportközpont – 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére és 1 db üdítőital-snack automata részére. Min. bérleti díj 13.000 Ft/hó/2 m2/automata

Kiíró az ajánlatokat

a büféhelyiség esetében: megajánlott bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek, a termékek ára, választéka, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, érvényesíteni kívánt évenkénti áremelés mértéke, valamint egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorolja,

az automata berendezése elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek esetében:

a megajánlott bérleti díj mértéke, a berendezés termékkínálata, a forgalmazott árucikkek árszínvonala, nettó egységára, az  üzemeltető rendelkezésre állása hibaelhárítás, reklamáció, gépfeltöltés, gépmozgatás esetén, az automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke (Ft/nap), valamint a megajánlott dolgozói kedvezmény mértéke szempontok figyelembe vételével bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: büfé esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, legfeljebb 3 évre szóló, automaták esetében pedig legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. A közüzemi költségeket a büfé esetében a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül, az automatákra vonatkozóan az üzemeltetési költség benne foglaltatik a megajánlott díjban.

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a büfé esetében a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni.

A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívás ára büfé esetében bruttó 45.000 Ft, automatákra vonatkozóan bruttó 25.000 Ft amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

Kiíró rögzíti azt a tényt, hogy Bérbeadó személyében általános jogutódlásra kerül sor figyelemmel a 2021. évi XX. törvényben foglalt rendelkezések, valamint a 2011. évi CCIV. törvény 117/c. § (3) alapján. A bérleti jogviszony feltételeit befolyásolhatják a Bérbeadó új fenntartójának döntései és új vagy jelentősen módosuló belső szabályzatai. Ennek értelmében a Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. Az automaták esetében részajánlat beadása lehetséges telephelyenként és automata típusonként.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. július 19. 12:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba).

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.

Pályázati hirdetmény