Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

FOGTECHNIKAI LABOR,
FOGÁSZATI- ÉS GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA ÜZLET ÉS HOZZÁ TARTOZÓ RAKTÁR
HELYISÉGEK PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvánosan, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő telephelyein a következők szerint:

1.) Fogtechnikai labor:
– A Budapest VIII. kerület Szentkirályi utca 40. sz. alatti Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (továbbiakban: FSZOI) épületében lévő 160 m2 alapterületű fogtechnikai labor üzemeltetésére. A labor az alábbi helyiségeket tartalmazza: 110,4 m2 területű laboratóriumot,
22,1 m2 területű irodát, 18,1 m2 -es raktárt és 9,4 m2-es étkezőt

2.) Üzlethelyiség szájhigiéniás termékek és vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók forgalmazására és tárolására:
– A Budapest VIII. kerület Szentkirályi utca 40. sz. alatti FSZOI épületében lévő 14 m2 alapterületű üzlethelyiség fogászati-, gyógyászati termékek forgalmazására céljából történő üzemeltetésre és a hozzá tartozó 14 m2 területű raktár bérletére.

Kiíró az ajánlatokat
– a fogtechnikai labor, az üzlethelyiség és a hozzá tartozó raktár esetében: a rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont a megajánlott havi bérleti díj mértéke, forgalmazni kívánt termékek és szolgáltatások ára és választéka, évenkénti áremelés mértéke valamint egyéb megajánlott szolgáltatások szerint rangsorolja.

A megkötendő szerződés típusa: mindkét helyiség esetében a pályázat nyertesével határozott idejű,
5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:
A bérlőt és üzemeltetőt üzemeltetési kötelezettség terheli.
A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő/üzemeltető gondoskodik saját költségén.
A közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül mely m2 arányos költségátalány díjként meghatározott összeg.

Fizetés módja:
A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni.
A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. A közüzemi díj a mindenkori érvényes árváltozás szerinti mértékben növekszik.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívások ára mindkét esetben bruttó 45.000.- Ft azaz Negyvenötezer forint, amelyek postai csekken fizethetők be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 30. 10:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
I. emelet 102. szoba)

A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje, és az értesítés módja:
A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a Kiíró hozza meg, a pályázat benyújtására megszabott határidőt követő, legfeljebb 60 napon belül. Kiíró jogosult a pályázat elbírálásának határidejét – az érintettek egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítani.

Kiíró a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követően, legfeljebb 8 napon belül, írásban értesíti a pályázók által megadott levelezési címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.