A Baráti Kör megalakulása

Megalakulását 1988-ban Prof. Dr. Somogyi Endre, az Egyetem akkori rektora kezdeményezte. A Baráti Kört azzal a gondolattal indította el a Magyar Orvosok Világszövetségének Kongresszusa alkalmával 1988 nyarán, hogy számos külföldi ország egyetemeit támogató társasághoz hasonlóan jöjjön létre a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet is támogató egyesület, legyen egy Baráti Kör, amelynek tagja lehet az Egyetem minden volt orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatója, illetve oktatója; rajtuk kívül bárki, aki a Kör célkitűzéseivel egyetért, bárhol is él a nagyvilágban.

Így a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baráti Köre alapcéljában azért jött létre, hogy az Alma Matert, a Budapesti Orvostudományi Egyetemet és annak valamennyi jogutódját hagyományaiban tisztelve, őrizve, igyekezzen támogatást adni az Egyetem jelen és jövőbeni tevékenységeinek. A Semmelweis Egyetem közvetlen és megszakítás nélküli utódja, folytatója az 1769 óta fennálló Tudományegyetem Orvosi Fakultásának (1774 óta gyógyszerészképzéssel), a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fakultásának, az 1951-ben önállósult Budapesti Orvostudományi Egyetemnek, amelyen 1955-től már Általános Orvosi, Fogorvosi, Gyógyszerésztudományi Kar működött. Az Egyetem 1969-ben vette fel világhírű volt professzorának, Semmelweis Ignácnak a nevét, majd 2000-ben az egyetemi integráció folytán a Semmelweis Egyetem nevet.

A Kör éves programjában szerepelt kórházlátogatással egybekötött kirándulások szervezése, az ország neves intézményeinek, tájainak megismerésére. Az elmúlt években több vidéki kórházat látogatott meg a Baráti Kör. A kirándulásokat a helyi nevezetességek és az előre megszervezett kulturális programok tették emlékezetessé. Rendezvényeink tudósaink, kutatóink, oktató egyéniségeink emlékének ápolását, a tudomány egy-egy apró, ám igen érdekes szeletének felvillantását célozzák. Az előadásoknak nem szűken az orvosi tudományról szóló szokásos témái vannak, hanem egy kicsit változatosabb, más szemszögből való megközelítése az orvosi pályának, mint pl.: utazási beszámolók, saját élmények kongresszusi részvétel alkalmával, tapasztalatcsere tudományos ismeretekről. A művészetet pártoló orvosok egy-egy klubdélutánon közreműködve akár zeneművel, akár prózai fellépéssel, vagy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek között oly gyakori képzőművészek saját kiállításukkal gazdagítva teszik élvezetessé az összejöveteleket.

A Baráti Kör jelenleg több, mint 1000 tagjának közel egyharmada külföldön él. Rendezvényeinken az elmúlt években számos külföldi tagunk is előadott. Az évek során az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel kialakult kapcsolat eredményeként Egyetemünk több hallgatóját és pályakezdő szakemberét sikerült amerikai tanulmányúthoz segíteni. Az elmúlt években a Magyar Orvostörténeti Társasággal is sikerült szoros együttműködést kialakítani, több közös rendezvényt tartani.

A Baráti Kör a fiatalok támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldön élő tagok is segítséget nyújtanak, főleg azoknak a fiatal pályakezdő kollegáknak, vagy hallgatóknak, akik anyagi helyzetük miatt segítséget igényelnek. Ennek értelmében Dr. Balázs Dezső (Amerikai Egyesült Államok) felkérésére, adományából évente meghirdetjük a „Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna” pályázatot, melyben támogatni kívánjuk a sikeres pályázó külföldi tanulmányútját, vagy kongresszusi részvételét. A nyertesek élménybeszámoló tartásával gazdagíthatják a rendezvények programját. Az „Orvostudományi Képzésért Alapítvány” létrehozásával újabb lehetőség nyílt arra, hogy tanulmányutak alkalmával számos távoli ország megismerésére, szakmai élmények gyűjtésére adjon módot és segítséget a Kör.

Támogatjuk a hallgatók sportversenyeit (pl. Medikus Kupa, A Tudás Útja futóverseny). Az évente megrendezésre kerülő Egyetemi Kosárlabda Bajnokság teljes szponzorálását vállalta a Baráti Kör. A megrendezésre került jótékonysági hangversenyek bevételét közérdekű támogatási célokra fordítottuk. A Kör hozzájárult különböző egyetemi intézmények felújításához, jubileumi ünnepségek költségeihez, tudományos fórumok, évfolyam-találkozók megrendezéséhez. Alapítványok számára nyújtott támogatást, hazai és külföldi tudományos utakhoz orvostanhallgatóknak és fiatal kollegáknak ad anyagi támogatást. A végzős orvos, fogorvos, gyógyszerész hallgatók avatásán a Baráti Kör emléklappal köszönti az avatandókat, egyúttal tájékoztatást ad a Kör létéről és felhívja a figyelmet a Baráti Kör soraiba történő belépésre. A Baráti Kör ma már az Egyetem szerves része. Dinamikus fejlődése, népszerűsége biztosíték, hogy egyre több volt diákja és oktatója tudja továbbra is magáénak az Alma Matert!

A Baráti Kör tevékenységének történeti áttekintése 2002-től napjainkig

A Baráti Kör állandó alkalmait a hónap utolsó szerdáin tartott klubestek adták, ahol rendszerint két előadás hangzott el. Egy bevezetőnek szánt rövidebb és egy hosszabb főelőadás, többnyire meghívott vendégektől. Ezek jegyzékét az Események menüpontban találni, helyenként az előadás teljes anyagával (szöveg vagy ppt. bemutató). Az előadásokat kérdések, illetve kötetlen beszélgetés követte. 2005-től egyesületünknek külön fogorvosi szekciója is működik, tanévenként egy alkalmat kizárólag az ő előadásaiknak szentelünk. Találkozóink 2020 elején hosszú időre megszakadtak a COVID-járvány következtében és csak 2023 őszén tudtuk újraindítani a tényleges összejöveteleket. A közbeeső időszakban Rosivall László professzor online kurzusa nyújtott kárpótlást, mely a „Tudomány és művészet kórélettana” címen az egyetemi hallgatók számára (is) meghirdetett nyilvános előadás-sorozatként jelenleg is fut.

A rendszeres találkozásokon túl alkalmi rendezvényekre is sor került.

Így művészeti produkciókra, mini-hangversenyek formájában (Telemann Barokk Trió – Erdős Gábor, Meixner Mihály, Túry Ferenc, Kathy-Horváth Lajos), szavaló estekre (Mécs Károly, Lutter Imre), szoborbemutatásra (Domonkos Béla). Jelentős események voltak a múzeumi és más intézménylátogatások is a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárába, az ELTE TTK Ásvány- és Kőzettárába, a Magyar Országos Levéltárba, a Terror Háza Múzeumba, az ELTE Füvészkertjébe, a Magyar Természettudományi Múzeumba, valamint a Semmelweis történelmi emlékséták az Alumni Irodával közösen szervezve.

2009-ben ünnepeltük fennállásunk 20 éves jubileumát. Az ünnepi alkalomból, a Magyar Orvostörténelmi Társasággal (MOT) és a Magyar Élettani Társasággal (MÉT) összefogva a Baráti Kör külön szimpóziumot szervezett a MÉT LXXIII. vándorgyűlésének keretében, mely 2009. augusztus 27-29. között zajlott az SE Elméleti Orvostudományi Központ épületében. E szimpózium a Királyi Magyar Természettudományi Társulat kezdeményezésére 1891-ben létesült első magyar élettani társulás („Élettani Szakértekezletek”) alapítóiról emlékezett meg, akik csaknem mindnyájan egyetemünk tanárai voltak. 2009. november 25-én a 20. évforduló alkalmából bronz emléktáblát avattunk a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) aulájában, melyet Madarassy István ötvös- és szobrászművész alkotott.

A korábbiakhoz képest új tevékenységi területnek számított a könyvkiadás. 2005 májusában a Semmelweis Kiadó gondozásában jelent meg a reprezentatív „Rectores Medici, Nagyszombat – Budapest” című kétnyelvű kiadvány (magyar-angol), mely az 1774-2005 közötti időszak összesen 53 orvos-rektorának rövid életrajzát és arcképét tartalmazza. 2018-ban a 2. bővített kiadás is megjelent. Jelentős szerepet vállaltunk a 2015-ös Semmelweis-emlékév megünneplésében, névadónk halálának 150. évfordulóján. Ennek egyik eredménye volt a „Semmelweis Ignác emlékezetére – 150 évvel halála után” című kétnyelvű emlékkötet. Az emlékévvel kapcsolatos elfoglaltságok is okozták, hogy a Baráti Kör 25 éves jubileumához (2014) képest valamivel később, 2016-ban látott napvilágot A Semmelweis Egyetem Baráti Körének első negyedszázada az egyetemért” című kötet, mely részletes összefoglalóját adja az egyesület addigi tevékenységének. 2018-ban újabb jeles évfordulóhoz érkeztünk, Semmelweis születésének bicentenáriumához. Rosivall László főszerkesztésével, 58 szerző tollából állt össze a Semmelweis 200 éve című emlékkönyv, mely magyar és angol változatban is megjelent.

Megtekinthető az események archívuma →