A Semmelweis Egyetem Baráti Körének Alapszabálya

BUDAPEST
2003

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Semmelweis Egyetem Baráti Köre (a továbbiakban: Baráti Kör) önálló egyesület, jogi személy, neve

angolul: Association of Friends of Semmelweis University,
németül:Freundeskreis von Semmelweis Universität,
latinul:Societas amicorum Universitatis de Semmelweis nominatae.
 
(2) A Baráti Kör székhelye: Budapest, VIII., Üllői út 26. | (Internet címe: semmelweis.hu/baratikor)

(3) A Baráti Kör bélyegzőjének lenyomata: a Semmelweis Egyetem címere körül köriratban „Semmelweis Egyetem Baráti Kör Budapest”, alatta az 1989. évszám.

2. §

(1) A Baráti Kör hivatalos nyelve a magyar.

(2) A Baráti Kör tagjaival való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében, valamint külön meghatározott rendezvényeken az Egyetem más oktatási nyelvei (angol, német) is használhatók.

A BARÁTI KÖR CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

3. §

(1) A Baráti Kör célja, hogy elősegítse a Semmelweis Egyetem Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtását.

(2) A Baráti Kör – a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) oktatóival, kutatóival és hallgatóival szorosan együttműködve

a) feltárja és ápolja az Egyetem értékes hagyományait, kiemelkedő tanítványainak, tanárainak, tudósainak munkásságát,
b) részt vesz az oktató-nevelő, a tudományos kutató és fejlesztő, a gyógyító, a betegségmegelőző és egészségmegőrző tevékenység, továbbá e tevékenységet folytató dolgozók társadalmi elismertségének növelésében,
c) segíti a szakmai képzés és továbbképzés korszerűsítését,
d) elősegíti az elméleti tudás és a gyakorlati alkalmazás szorosabbá válását a gyógyító, a megelőző, a testnevelő és az egészségügyi szervező munka területén,
e) elősegíti a hazai és nemzetközi tapasztalatok megismerését, az egyetemi eredmények hazai és nemzetközi megismertetését, hallgatók és szakemberek hazai és nemzetközi kapcsolatainak építését,
f) támogatja az egyetemi közművelődési és sporttevékenységet,
g) segítséget nyújt az Egyetem működése tárgyi feltételeinek javításához,
h) serkenti és ápolja a kreatív barátság szellemét az Egyetemen.

 

4. §

(1) A Baráti Kör céljainak elérése érdekében

a) találkozókat (klubesték, évfolyamtalálkozók, stb), tudományos összejöveteleket, intézmény-látogatásokat szervez,
b) a tájékoztatás korszerű eszközeivel segíti az Egyetem hazai és külföldi kapcsolatainak fejlesztését,
c) együttműködési megállapodást köthet szervekkel, szervezetekkel, más felsőoktatási intézmények baráti köreivel,
d) alapítványokat hozhat létre.

 

5. §

(1) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állít, annak tevékenységét, megválasztását nem támogatja.

TAGSÁG

6. §

(1) A Baráti Kör rendes tagja lehet minden magyar vagy külföldi személy, különösen az Egyetem (és jogelődjeinek) volt, illetve jelenlegi hallgatója, aki a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

(2) A Baráti Körnek – a Vezetőséggel külön kötött megállapodás alapján – magyar, külföldi ill. nemzetközi szervezet és intézmény tagja is lehet, jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

(3) A Baráti Körbe a belépési nyilatkozat céljára rendszeresített űrlap kitöltésével és annak aláírásával lehet belépni; a tagsági jogok gyakorlásának kezdő időpontja az aláírás dátuma.

(4) Az a tag, aki belépési nyilatkozatát az alakuló közgyűlésen adta le, vagy az alakuló közgyűlésre küldte be, a Baráti Kör alapító tagjának tekintendő.

(5) A Baráti Körbe való felvétel elutasítását indokolni kell, a felvételi kérelem elutasítása ellen a jelentkező a Vezetőséghez panasszal élhet.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

7. §

A Baráti Kör tagjainak jogai:

(1) Választhat, és a Baráti Kör bármelyik tisztségére megválasztható.

(2) Teljes joggal részt vehet a Baráti Kör Közgyűlésén, tanácskozási joggal a Vezetőség ülésein.

(3) Javaslattal élhet a Baráti Kör céljainak megvalósítása érdekében szóban vagy írásban.

(4) Részt vehet a Baráti Kör rendezvényein, élhet a tagság által nyújtott esetleges kedvezményekkel.

8. §

A Baráti Kör tagjainak kötelességei:

(1) Az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Vezetőség és a Közgyűlés határozatainak betartása.

(2) A Baráti Kör céljai megvalósulásának előmozdítása.

(3) Az éves tagdíj befizetése.

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

9. §

(1) A tagság megszűnik

a) kilépéssel,
b) törléssel,
c) kizárással,
d) elhalálozás esetén, továbbá
e) a 6. § (2) bekezdésében említett megállapodás felmondásával vagy megszüntetésével.

 

(2) A tag írásban bármikor bejelentheti, hogy a Baráti Kör tagjainak sorából kilép.

(3) Azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti (nem kér halasztást, vagy nem kéri a tagdíjfizetés méltányosságból való elengedését), törölni kell a tagnévsorból.

(4) Törölni kell azt a tagot, aki ellen szándékos bűncselekmény miatt végrehajtható szabadságvesztést elrendelő jogerős ítéletet hoztak.

(5) Azt a tagot, aki az Alapszabályt ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy fegyelmezetlen magatartást tanúsít, fegyelmi eljárás lefolytatásával ki lehet zárni. Az a tag, aki fegyelmi eljárás megindítása után lépett ki, vagy akit fegyelmi határozattal zártak ki a Baráti Kör tagjai sorából, csak a Vezetőség külön határozatával válhat újból a Kör tagjává.

A BARÁTI KÖR SZERVEZETE

10. §

A Baráti Kör szervei:

a) Közgyűlés,

b) Elnök,

c) Vezetőség

d) Felügyelő Bizottság.

KÖZGYŰLÉS

11. §

(1) A Közgyűlés a Baráti Kör legfőbb szerve, a tagok összessége, amely a Baráti Kört érintő minden ügyben dönthet.

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
b) döntés a megszűnés, az átalakulás, az egyesülés, a beolvadás, a szétválás kérdéseiben,
c) a tagdíj összegének megállapítása, az éves költségvetés elfogadása,
d) a Baráti Kör Elnökének, Vezetőségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása,
e) a Baráti Kör szerveinek döntései ellen benyújtott fellebbezések, panaszok elbírálása, amennyiben az Alapszabály a döntést más szerv hatáskörébe nem utalja,
f) a Baráti Kör által adományozható kitüntetések alapítása és adományozási feltételeinek megállapítása,
g) a tagok Közgyűléshez intézett indítványainak megtárgyalása.

 

12. §

(1) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

(2) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada a napirend megjelölésével ezt írásban kéri, vagy azt a Vezetőség írásban indítványozza.

(3) A Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt a tagok, és a 6. § (2) bekezdésében említett szervek képviselői.

(4) A Vezetőség a Közgyűlésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

(5) A Közgyűlés helyét, idejét, valamint napirendjét a kitűzött időpont előtt 15 nappal meg kell hirdetni.

(6) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van.

(7) Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést azonos napirenddel legkésőbb egy hónapon belül újra össze kell hívni, a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

(8) A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

(9) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

(10) Személyi, illetve az Alapszabályt érintő kérdésekben a Közgyűlésen a határozathozatalhoz kétharmados szótöbbség szükséges.

(11) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők megválasztását, illetve amikor a Közgyűlés titkos szavazást határoz el.

13. §

(1) A Közgyűlést a Baráti Kör Elnöke vezeti, a vitában a Közgyűlés minden résztvevője felszólalhat.

(2) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Baráti Kör Elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá.

(3) A hitelesített jegyzőkönyvet meg kell őrizni, a jegyzőkönyv a tagok számára betekinthető; 5 év elteltével az Egyetem Levéltárában helyezendő el.

A BARÁTI KÖR ELNÖKE

14. §

(1) Az Elnök a Baráti Kör jogi és társadalmi képviselője, ilyen minőségében irányítja a titkárságot, és összehangolja a Baráti Kör Vezetőségének munkáját.

(2) Az Elnököt a Közgyűlés 3 éves időtartamra választja, az Elnök újra választható.

(3) Az Elnök beszámolással tartozik a Közgyűlésnek.

(4) Az Elnököt akadályoztatása esetén a Titkár, illetve az Elnök által felkért és megbízott vezetőségi tag helyettesíti.

(5) Az Elnök munkájának segítésére a Közgyűlés a Vezetőség tagjai közül alelnököt, illetve alelnököket is választhat.

VEZETŐSÉG

15. §

(1) A Vezetőség a Baráti Kör végrehajtó szerve.

(2) A Vezetőség tagjai:

a) Titkár,
b) Pénztáros,
c) Előző elnök,
d) Előző titkár,
e) Vezetőségi tagok.

 

(3) A Vezetőség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, három éves időtartamra választja meg. Az Előző elnök és az Előző titkár hivatalból, tisztségük alapján válnak a Vezetőség tagjaivá.

(4) A Közgyűlés a Titkáron és a Pénztároson kívül a Vezetőségbe legfeljebb 30 további tagot választ.

(5) A Vezetőség tagjai újra választhatók.

(6) A Vezetőség Tiszteletbeli elnök, Tiszteletbeli vezetőségi tag megválasztását is javasolhatja a Közgyűlésnek.

TITKÁR

16. §

(1) A Baráti Kör Titkára gondoskodik a testületi szervek elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, a Baráti Kör szervei határozatainak végrehajtásáról,

a) az Elnökkel együttműködve irányítja a Baráti Kör titkárságának munkáját,
b) a Pénztárossal együttesen felelős a vagyoni eszközöknek az Alapszabály és a jóváhagyott költségvetés szerinti célokra való felhasználásáért.

 

(2) Részletes feladatait és hatáskörét a Vezetőség által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

(3) A Titkár a Közgyűlésnek, két ülése között pedig az Elnöknek tartozik felelősséggel.

(4) A Titkár munkájának segítésére a Közgyűlés a Vezetőség tagjai közül ügyvezető titkárt, illetve ügyvezető titkárokat is választhat.

PÉNZTÁROS

17. §

(1) A Pénztáros felelős a költségvetés előkészítéséért ill. végrehajtásáért, a Baráti Kör gazdasági egyensúlya fennmaradásáért.

(2) Részletes feladatait és hatáskörét a Vezetőség által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

(3) A Pénztáros a Közgyűlésnek, annak két ülése között pedig az Elnöknek tartozik felelősséggel.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

18. §

(1) A Felügyelő Bizottság három tagját a Közgyűlés három évre választja.

(2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Baráti Kör gazdálkodását, és az Alapszabálynak megfelelő működését.

(3) A Felügyelő Bizottság a Baráti Kör Közgyűlésének felelős, és évente egyszer a Közgyűlés előtt számol be tevékenységéről.

(4) A Felügyelő Bizottság tagjai a Baráti Körben egyéb tisztséget nem viselhetnek.

A TAGDÍJ

19. §

(1) A tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.

(2) A tagdíj fedezi a Baráti Kör működésének feltételeit és céljai teljesítését:

a) a rendszeres értesítők, körlevelek költségeit,
b) a Baráti Kör klubdélutánjainak, rendezvényeinek költségeit,
c) a Vezetőség javaslatára, a Közgyűlés által elfogadott közérdekű egyetemi célok megvalósítását.

 

(3) A Baráti Kör vagyona – megszűnés esetén – a Semmelweis Egyetemre száll át.

TITKÁRSÁG

20. §

(1) A Baráti Kör adminisztratív hátterét a Baráti Kör Titkársága nyújtja.

(2) A Semmelweis Egyetemmel fennálló megállapodás értelmében a Titkárság ügyvivője az Egyetem közalkalmazottja, kinevezésére a Baráti Kör Elnöke tesz javaslatot az Egyetem illetékes vezetőjének.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és az egyesülési jogról szóló1989. évi II. törvény rendelkezései irányadók.

(2) Jelen Alapszabályt a Baráti Kör 2003. december 8-án tartott Közgyűlése fogadta el, e naptól hatályba lép, egyidejűleg az előző Alapszabály hatályát veszti.

Kiegészítés 1: az eredeti Alapszabály módosítása elfogadva a Baráti Kör 1992. április 29-én tartott Közgyűlésén.

Kiegészítés 2: a módosított Alapszabály újabb módosítása elfogadva a Baráti Kör 2001. április 25-én tartott Közgyűlésén.

Kiegészítés 3: az Alapszabály 15. § (5), (6) bekezdésének módosítását a Baráti Kör 2008. november 26-án tartott Közgyűlésén fogadta el.