Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 19.
538395 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont Könyvtárhasználati Rendje 

A könyvtárhasználat általános elvei (Az 1997. CXL. tv. alapján)

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont (továbbiakban: Könyvtár) a konduktív pedagógia és konduktorképzés és továbbképzés nyilvános szakkönyvtára, kari könyvtár.

A könyvtár honlapjának címe: http://semmelweis.hu/petokonyvtar
E-mail címe: konyvtar-pak@semmelweis-univ.hu

Feladatköre: Az intézmény oktatóinak, hallgatóinak és egyéb munkatársainak ellátása az oktatáshoz, a tanuláshoz, a kutatáshoz és más szakmai tevékenységhez szükséges információkkal és dokumentumokkal. Feladatkörébe tartozik még a mozgássérültek konduktív nevelésével foglalkozó hazai és nemzetközi intézményrendszer munkatársainak, hallgatóinak és neveltjeinek a működéshez, a kutatáshoz, az oktatáshoz, a neveléshez szükséges szakirodalommal való ellátása, valamint a konduktív pedagógia, a konduktív nevelés iránt érdeklődő szakemberek és érintettek részére a konduktív pedagógiával kapcsolatos általános és tudományos információ nyújtása. A könyvtár állományát ennek megfelelően gyarapítja. Célja, hogy segítse az intézményben nevelt mozgássérültek életviteli helyzetét, társadalmi integrációját.

Nyitva tartás

A Könyvtár nyitvatartási ideje a szorgalmi időszakban:

Hétfő, kedd, csütörtök                       9 – 16 h
Szerda                                                9 – 18 h
Péntek                                                9 – 14 h

A könyvtár nyitvatartási ideje vizsgaidőszakban:

Hétfőtől csütörtökig                          9 – 16 h
Péntek                                                9 – 14 h

A Könyvtár szolgáltatásai

A Könyvtár szolgáltatásai a nyitvatartási idő alatt vehetők igénybe.

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

 1. könyvtárlátogatás,
 2. a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek (kézikönyvek, szabadpolcon elhelyezett könyvek és kurrens folyóiratok) helyben használata,
 3. az állományfeltáró eszközök (számítógépes katalógusok) használata,
 4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások esetében is köteles a könyvtárlátogató személyazonosító okmányt személyes adatai igazolására bemutatni a könyvtárban való tartózkodás céljából.

A Könyvtár térítésmentes szolgáltatásai regisztrációs jeggyel vehetők igénybe.

 1. A regisztrációs jegy kiállításakor a könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: könyvtárhasználó neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail elérhetősége
 2. A jegy kölcsönzésre nem jogosít, az olvasótermek használatakor a kiállított jegyet minden esetben le kell adni a szolgálatot teljesítő könyvtárosnak.
 3. A regisztrációs jegy kiállítása ingyenes, át nem ruházható, egy naptári évre érvényes és belépéskor a könyvtár kérheti az adatok egyeztetését.

Bármilyen típusú szolgáltatás igénybe vétele előtt – minden egyes látogatáskor – a használó köteles nevét a látogatói naplóban rögzíteni.

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

 1. kölcsönzés
 2. a különgyűjtemények használata
 3. könyvtárközi kölcsönzés (oktatóknak)
 4. reprográfiai szolgáltatások.

Az ingyenes alapszolgáltatásokon túli szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozás díjköteles és a beiratkozás napjától egy évig érvényes, a beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.

A beiratkozási díj összegét és a fizetési kötelezettség alóli kivételeket a Szolgáltatási díjszabás (8. pont) tartalmazza.

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött személy, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és ezt beiratkozáskor aláírásával igazolja. A könyvtárhasználó a könyvtárba kizárólag személyesen iratkozhat be. Ez alól kivétel a határon túli hallgatók beiratkozása, oktatói közreműködéssel. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, születés helye és ideje, lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím. Hallgatóknál a Neptun kód.

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak, azok hivatalos átvezetését követő első könyvtárlátogatása alkalmával.

A Semmelweis Egyetemmel létesített munka-, illetve hallgatói jogviszony megszűnése esetén a könyvtárhasználó beiratkozáskor rögzített adataiba a változást be kell vezetni, a könyvtárhasználóra ettől kezdve a külső könyvtárhasználókra vonatkozó díjszabás irányadó.

Nem kölcsönözhetők, csak olvasótermi használatra vehetők igénybe a kézikönyvek, a különgyűjteményi részek, a szakdolgozatok, a folyóiratok, a piros csíkkal jelölt művek, a feladattár anyagai, a konduktív pedagógiai cikkgyűjtemény cikkei. A konduktív pedagógiai és idegen nyelvű állományból csak az 1967 után megjelent művek kölcsönözhetők.

A különgyűjtemények használata

A Pető-gyűjtemény (Pető András eredeti könyvei) és a Feladattár (a konduktív pedagógia feladatsorai) a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ engedélyével kutathatók. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a Konduktív Pedagógiai Központ vezetőjének címezve kell benyújtani, megadva a kutatás tárgyát és célját. Az engedélyt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Intézete vezetője bírálja el.

A kutatási engedély – kedvező döntés esetében – egy év időtartamra szól. Elutasítás esetén a kérelmező a Pető András Kar dékánjához fordulhat jogorvoslatért.

Kölcsönzési határidők:

 • tanári kézikönyvek, általános iskolai tankönyvek: 7 nap
 • főiskolai jegyzetek, szakkönyvek: 14 nap
 • szépirodalom: 1 hónap
 • CD, DVD: 3 nap

Vizsgaidőszakban ettől eltérő határidők is lehetségesek.

A fenti határidőket a számítógépes kölcsönzési rendszer adja és figyeli. Az intézmény oktatói tartós, ún. folyamatos kölcsönzésre is jogosultak, amely félévre szól. A kölcsönzési idő – amennyiben más olvasótól nincs előjegyzés a kölcsönzött műre – legfeljebb két alkalommal telefonon, személyesen, e-mailben vagy interneten hosszabbítható.

Minden olvasó csak saját részre kölcsönözhet könyvet. Az Egyetem hallgatói legfeljebb 8 darab könyvet, külső olvasók legfeljebb 5 darab könyvet kölcsönözhetnek egyidejűleg.

A Könyvtár használata

Első alkalommal az új olvasó belépési nyilatkozatot tölt ki, majd bemutatja a kiállítás alapjául szolgáló igazolványait a könyvtárosnak, aki vonalkódos olvasójegyet ad ki részére. Hallgatóknál olvasójegy helyett a diákigazolvány vonalkódjával történik az azonosítás.

A névre szóló vonalkódos olvasójegy az olvasó tulajdona, amit minden kölcsönvétel, hosszabbítás alkalmával át kell adni a könyvtárosnak.

Érvényes vonalkódos olvasójegy elvesztését a kölcsönvevőnek saját érdekében – írásban vagy szóban – haladéktalanul be kell jelenteni. Ellenkező esetben a visszaélésekből eredő károkért a kölcsönző felel. Az elveszett vonalkódos olvasójegy pótlása csak külön eljárási díj befizetése után lehetséges. (Lásd. 8. pont)

A szabadpolcon elhelyezett könyvek közül mindenki maga választhatja ki a számára szükséges dokumentumokat. Amennyiben nincs kölcsönözhető példány a keresett műből, előjegyzés lehetséges. Előjegyzést csak személyesen lehet kérni.  Amikor a kért dokumentum beérkezett, a könyvtár e-mail-ben értesítést küld. A keresett mű az értesítés kiküldésétől számított 5 munkanapon belül átvehető. Amennyiben nem jelentkeznek érte határidőn belül, az előjegyzési igény elévül.

A kölcsönvevő a kikölcsönzött dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartozik, köteles azokat a határidő lejártakor hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatni. A dokumentumok visszaadásának tényét a könyvtáros a kölcsönzői adatbázisban az olvasó előtt rögzíti. Amennyiben a kölcsönzési határidő lejártáig a dokumentumok visszaszolgáltatása nem történik meg, a kölcsönzési késedelem beáll, és a késedelmi díj felszámítása külön értesítés nélkül megkezdődik. A kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmesen visszaszolgáltatott könyvekért késedelmi díjat számít fel a könyvtár. A késedelmi díj mértékét a 8. pont tartalmazza.

A Könyvtár a kölcsönvevő által megadott e-mail-, vagy lakcímre továbbítja felszólító közleményeit, amely megadott elérhetőségeket a használó/kölcsönző/hallgató értesítésre hatályos címként és elérhetőségi módként ismer el magával szemben. Amennyiben a Kar hallgatója a határidő lejárta után a harmadik írásbeli felszólításra sem hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumot, a Könyvtár a Tanulmányi Osztállyal egyetértésben intézkedik az elmaradás iránti igény érvényesítése tárgyában. Jelen szabályzat szerinti kölcsönzéssel a kölcsönvevő elfogadja, hogy a naptári napok és a késedelmi díj számítására a Könyvtár nyilvántartása az irányadó.

A kölcsönvevő köteles a könyvtárból kikölcsönzött dokumentum elvesztését bejelenteni és 30 napon belül az elveszett dokumentumot másik példánnyal pótolni, ha az érdemben pótolhatja az eredetit, mely kérdésben a Könyvtár állásfoglalása az irányadó.

 • Ha az elveszett dokumentumot annak másik példánya, vagy másolat érdemben nem pótolhatja, a Könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum aktuális antikvárforgalmi árának pénzbeli megtérítését követeli, mely érték meghatározásában a használó/kölcsönző/hallgató elfogadja a Könyvtár értékmeghatározását.
 • Beszerezhetetlen dokumentum esetén az elvesztett dokumentumot annak másolata is érdemben helyettesítheti, ezért a kölcsönvevő a dokumentumot – a Könyvtár által meghatározott technikával készült – bekötött másolattal, vagy e másolat előállítási költségének megtérítésével is pótolhatja.
 • Ugyancsak tartozik a kölcsönvevő a megrongáltan visszaadott könyvtári tulajdonban okozott kárt megtéríteni.

A kölcsönzési határidő többszöri túllépése vagy a kölcsönzött dokumentumok ismételt elvesztése, megrongálása, valamint tartozás esetén a könyvtár vezetője a kölcsönvevőt a könyvtár használatából meghatározott időre vagy véglegesen kizárhatja, azaz ideiglenesen vagy végleg megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Erről kétpéldányos jegyzőkönyv készül, melynek egyik példányát a kölcsönvevő aláírásával igazolva átveszi, másik példányát a Könyvtár megőrzi. A jegyzőkönyvet akkor is felvettnek kell tekinteni, ha annak aláírását a kötelezett megtagadja, vagy postai kézbesítés esetén a küldemény „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen/elköltözött” értesítéssel érkezik vissza, figyelembe véve a használó jelen szabályzatba is rögzített adatkezelési kötelezettségét. A kizárás tényét a kölcsönzői adatbázisban is rögzíteni kell. 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárhasználó kérésére a könyvtár vállalja más könyvtárakból is a saját könyvtárban nem hozzáférhető dokumentumok eredetiben vagy másolatban történő beszerzését. A könyvtárhasználó külön – Nyilatkozat könyvtárközi kérés költségeinek vállalásáról – űrlapon aláírásával igazolja, hogy a várhatóan felmerülő költségeket (másolat díja, postaköltség stb.) a kért dokumentum kézhezvételével egyidejűleg megtéríti. 

Reprográfiai szolgáltatások

A könyvtári, valamint az Egyetem témakörébe tartozó egyéb, hozott dokumentumokról, a szerzői jog vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve, térítés ellenében, másolat készíthető.

A másolatkészítés és a nyomtatás díjait a kifüggesztett díjszabás szerint kell megfizetni, amelyet a Pető András Kar dékánja állapít meg. A nyomtatás ára megegyezik a fénymásolatokéval. A díjakat a 8. pont tartalmazza.

Általános rendelkezések

Az olvasóterembe táska, kabát, ennivaló nem vihető be. Az előtérben kulcsra zárható ruhatár- szekrények állnak az olvasók rendelkezésére, melyek kulcsát az olvasószolgálat munkatársától lehet elkérni. A szekrények kizárólag a könyvtár nyitva tartása idején használhatók. A zárás után itt hagyott tárgyakat a könyvtár átadja a biztonsági szolgálatnak.

Az előtérben vagy az olvasóteremben őrizetlenül hagyott tárgyakért a könyvtár nem vállal felelősséget.

8. Szolgáltatási díjszabás 

 

S.E. Polgárok, 70 éven felüliek közgyűjteményi dolgozók

Nyugdíjasok, Más  felsőoktatás hallgatói érvényes diákigazolvánnyal

Külső olvasók

 Beiratkozás 

díjtalan

500 Ft / év

1000 Ft / év

Késedelmi díj

Kötetenként 40 Ft / naptári nap

Elveszett könyv pótlása

Az elveszettel megegyező vagy annak újabb kiadású példányával,

vagy

1980. jan. 01. előtt kiadott könyveknél: legalább a kiadási ár hússzoros összege,

1980. jan. 01.-1988. dec. 31. között kiadott könyveknél: legalább a kiadási ár tízszerese,

1989. jan. 01.-1995. dec. 31. között kiadott könyveknél: legalább a kiadási ár hétszerese,

1996. jan. 01.-2005. dec. 31. között kiadott könyveknél: legalább a kiadási ár ötszöröse,

2006. jan. 01. – aktuális beszerzési lehetőségtől és ártól függően.

 

 

 

Szolgáltatás megnevezése

Minőség

Méret

Nyomatszám (db)

Térítési díj (Ft/nyomat)

Nyomtatás/fénymásolás

Fekete-fehér

A4

1-50

30 Ft/nyomat

50 <

1.500 Ft + 22 Ft/nyomat

az 51. oldaltól

Színes

1-10

80 Ft/nyomat

10 <

800 Ft + 40 Ft/nyomat

a 11. oldaltól

Fekete-fehér

A3

1-10

65 Ft/nyomat

10 <

650 Ft + 30 Ft/nyomat

a 11. oldaltól

Színes

1-10

105 Ft/nyomat

10 <

1.050 Ft + 60 Ft/nyomat

a 11. oldaltól

Laminálás

 

A4

 

385 Ft/db

 

A3

 

515 Ft/db

Spirálozás

 

A3-as méretig

 

350 Ft/db