A Semmelweis Egyetem rektorának megbízatása 2023. június 30-án lejár, ezért a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pályázatot írt ki a rektori (magasabb vezetői) megbízás ellátására. A megbízás határozott időre, 2023. július 1. napjától 5 évre szól. A pályázatokat a felhívás közzétételét követően legkésőbb 2022. december 21. napján 16.00 óráig kell benyújtani. A pályázati felhívás szövege az alábbiakban olvasható.

A pályázat lezárult.

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Kuratóriuma döntést hozott arról, hogy a Semmelweis Egyetem Szenátusa által megválasztott rektorjelöltet, Dr. Merkely Béla egyetemi tanárt kívánja a rektori magasabb vezetői feladatokkal megbízni, ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium útján kezdeményezte a Köztársasági Elnök általi kinevezését.

Ikt: 63/NEOALAP/2022

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Semmelweis Egyetem Alapító Okirata,
valamint Szervezeti és Működési Szabályzata alapján pályázatot hirdet a

Semmelweis Egyetem
rektori (magasabb vezetői) megbízásának ellátására 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkajogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalóra vonatkozó teljes munkaidejű munkaviszony.

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. július 1. napjától 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.) és telephelyei

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a rektor ellátja az intézmény irányításával összefüggő feladatokat, különösen:

 • felelős az egyetem alaptevékenységének irányításáért, az oktatás, tudományos kutatás, betegellátás folyamatos fejlesztéséért, e körben irányít vagy fenntartói jogot gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a klinikai központ, valamint az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények és szakképző intézmények tekintetében,
 • képviseli az egyetemet a nemzetközi kapcsolatok tekintetében; koordinálja a hazai felsőoktatási intézményekkel történő szakmai kapcsolattartást, és a felsőoktatás országos szervezeteivel történő együttműködést, képviseli az egyetemet a Magyar Rektori Konferencia szervezetében,
 • felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon,
 • felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges, jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért,
 • az Alapító Okirat V.8. pontja szerint feladat- és hatáskörében gyakorolja a munkáltatói jogokat, továbbá a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat,
 • a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal,
 • ellátja a jogszabályok, az intézmény alapító okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata által meghatározott további feladatokat.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és juttatások megállapítása megegyezés szerint történik.

Pályázati feltételek:

 • mesterfokozat (vagy az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és szakképzettség;
 • az Nftv. szerinti tudományos fokozat;
 • a felsőoktatási intézménnyel egyetemi tanári munkakörben teljes munkaidőre, határozatlan időre szóló munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek;
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;
 • legalább egy „C” típusú (komplex) középfokú (B2 szintű) államilag elismert általános nyelvi vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 • büntetlen előélet, továbbá az, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy legyen. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra (iktatószám hivatkozásával),
 • eredeti aláírással ellátott önéletrajzot,
 • szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását,
 • az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, melynek összeállításához a pályázati felhívás közzétételének napjától december 5. napjáig a pályázó a szükséges közérdekű információk, adatok megismerése iránt írásban vagy elektronikus úton – a rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu e-mail címen – az általános rektorhelyetteshez fordulhat azzal, hogy adatkérését másolatban megküldi a rektoripalyazat.neoa@semmelweis.hu email címre is,
 • MTMT rendszerben elérhető publikációinak listáját (kizárólag az elektronikusan megküldött pályázatban kell mellékelni) és tudománymetriai táblázatait (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve),
 • munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztásait (a vezetői megbízás időtartamának megjelölésével), munkaköri besorolását tanúsító igazolást,
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a Semmelweis Egyetemmel munkaviszonyban áll, ezen dokumentumok Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság által hitelesített másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul, továbbá hozzájárul rektori vezetői programjának a Semmelweis Egyetem belső honlapján való elhelyezéséhez,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát,
 • minden olyan információt és iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja:

A megbízás legkorábban 2023. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat a https://semmelweis.hu internetes oldalon 2022. november 21. napján történt megjelenést követően legkésőbb 2022. december 21. napján 16.00 óráig kell benyújtani.

A pályázat címzettje:

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (1085 Budapest, Üllői út 26.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információért a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságához lehet fordulni a titkarsag.human@semmelweis.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A szabályszerűen összeállított pályázatot

 • elektronikus útonrektoripalyazat.neoa@semmelweis.hu e-mail címre, és
 • nyomtatott formában összefűzve, zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban, személyesen a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványhoz (cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 203. szoba)

kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem rektori magasabb vezetői megbízatására”, valamint a pályázati kiírás iktatószámát. A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályokban, az Alapító Okirat és az SzMSz érintett rendelkezéseiben foglaltak szerint a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a Szenátus elbírálja és valamennyi tagja többségének szavazatával megválasztja a rektorjelöltet, és javaslatát megküldi a fenntartó részére, aki kezdeményezi a szenátus által megválasztott rektorjelölt megbízását a köztársasági elnöknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

Kelt, Budapest, 2022. november 18.

 

Orbán Gábor
elnök
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Kuratóriuma

 

Az aláírt, beszkennelt változat erre a linkre kattintva olvasható pdf formátumban →