FELHÍVÁS
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2021/2022. tanévi pályázatára

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24. §-ban foglaltak szerint a 2021/2022-es tanévre

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenleg vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

  • a 2020/2021. tanév második féléve során elért eredményeik beszámításával a teljes tanulmányi időre számított legalább 4,25-ös kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el, (a Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2019. (IV.25.) számú határozatával elfogadott SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzat szerinti számítás szerint), illetőleg
  • tudományos diákkörben, vagy szakmai területen kimagasló munkát végeztek és
  • a pályázat beadását megelőző lezárt félévig a felvett összes kötelező tantárgyat teljesítették.

Fenti kritériumok alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a karon a 2020. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 forint havonta.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán a mellékelt pontrendszer szerint kialakított rangsor alapján teszi meg.

A pályázat beadása:

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.

A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), 2021. augusztus 2-án 12.00 óráig elektronikusan kell benyújtani.

A pályázatok bírálatát végző bizottság kérésére a pályázó köteles az elbírálás alapjául szolgáló eredeti dokumentáció bemutatására.

A tanulmányi eredmény értékelésekor csak azok az érdemjegyek vehetők figyelembe, ahol a Neptunban az adott tárgy félév végi aláírása, valamint érdemjegye is szerepel.

A határidő után vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Budapest, 2021. június 1.

Völcsei Norbert 
HÖK ÁOK kari vezető

Dr. Kellermayer Miklós
dékán