Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár
Elfogadta a Szenátus az orvos- és fogorvosképzés módosított, véglegesített kurrikulumát. Az új tanrend már a most induló tanévben életbe lép. A testület augusztusi rendkívüli ülésén hat új szervezeti egység létrehozásáról is döntött az Általános Orvostudományi Karon belül. Megszavazták a szenátorok többek között az egységes, minden karra vonatkozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot és a jubileumi év alkalmából megújult ösztöndíjrendszert.

Elfogadta a Szenátus az orvosképzés kurrikulumának, továbbá a 2019/20-as tanév magyar, valamint angol és német nyelvű tantervének módosítását az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK). A vonatkozó előterjesztések néhány pontosítást, kiegészítést tartalmaztak a júniusi és júliusi ülésen megszavazott határozatokhoz képest. Az új kurrikulum a most kezdődő 2019/20-as tanévben lép életbe, a magyar nyelvű orvos mesterszak esetén az I., III., IV. és VI. évben, az angol és német nyelvű képzéseknél pedig az I., IV., VI. évben. A Fogorvostudományi Kar (FOK) átdolgozott kurrikulumát is pontosították az erről szóló előterjesztés elfogadásával. A FOK-on felmenő rendszerben az I. évfolyamon, valamint a hallgatókkal való egyeztetés nyomán IV. és V. évben vezetik be az új tanrendet. A kurrikulumreform az Egészségügyi Közszolgálati Karon is zajlik, az augusztusi ülésen a testület elfogadta az egészségügyi szervező alapképzési szak, valamint a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervének megújítását.

Elfogadták az egységes, minden karra vonatkozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ), ami a magyar és az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra egyaránt vonatkozik. Az egységes TVSZ létrehozásán egy munkacsoport dolgozott több hónapon keresztül, amelynek vezetője dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes volt. A TVSZ új elemeiről több körben egyeztettek a karok vezetőivel is, akik észrevételeikkel segítették, hogy a szabályzat megfeleljen a képzések közötti különbségekből adódó eltérő igényeknek is. Az új TVSZ a tanév kezdetével lép hatályba.

Módosult a hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat is. Ennek értelmében formailag és tartalmában is megújul az egyetem ösztöndíjrendszere a 250 éves jubileum alkalmából. Létrejön a Semmelweis Egyetem első egyéni olimpiai bajnokáról elnevezett Csík Ferenc Sportösztöndíj, továbbá a Bókay János Ösztöndíj, a Schöpf-Merei Ösztöndíj és a Szentágothai János Ösztöndíj. Az ösztöndíjakat érintő változások mellett a szenátus egységesítette a hallgatók által fizetendő térítési díjakat is, amit szintén hosszas előkészítő munka előzött meg.

Döntött a Szenátus a kutatóprofesszori munkakör kinevezési feltételeinek módosításáról, amely nyomán könnyebbé válik egyebek mellett, hogy külföldi professzor is betöltsön ilyen feladatkört. Megszavazták azt az előterjesztést is, amely értelmében összesen maximum három kreditpontot szerezhetnek a hallgatók a szeptember 4-7. közötti Nyári Egyetemen való részvétellel. A szenátus döntött arról, hogy kivételes alkalmakkor – így a 250. jubileumi évben – egyidejűleg két arra érdemes személy is részesülhet a névadóról elnevezett Semmelweis Ignác jutalomdíjban.

Több új szervezeti egység létrehozásáról is döntöttek az Általános Orvostudományi Karon belül. Megalakul a Transzfúziológiai Tanszék, amelynek hátterében áll egyebek mellett a tantárgy jelentőségének növekedése; a transzfúziológia a 2019/20-as tanévtől 2 kredites önálló, szigorlók számára oktatott tárgy lesz. Létrejön a Rehabilitációs Medicina Tanszék az eddigi tanszéki csoport önálló tanszékké fejlesztésével, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel való együttműködésnek köszönhetően – párhuzamosan azzal, hogy a rehabilitáció önálló tárgyként jelenik meg az új kurrikulumban. A Klinikai Kísérleti Kutató Intézet és a Kórélettani Intézet szervezeti összevonásával létrejön a Transzlációs Medicina Intézet. Az új egység kiemelt feladata a klinikákkal szoros együttműködésben a transzlációs kutatási tevékenység végzése, továbbá a bevezetendő transzlációs medicina és kórélettan, valamint EKG a klinikumban tárgyak oktatása. Megalakul a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten az Intervenciós Radiológiai Tanszék, amely az első ilyen tanszék lesz hazánkban. A fenti szervezeti egységek szeptember 1-jével jönnek létre. Szeptember 5-ével alakul meg az Orvosi Képalkotó Klinika a Radiológiai Klinika, a Nukleáris Medicina Központ, valamint az MR Kutatóközpont egyesítésével. Az új, feladatait egységesebben és hatékonyabban ellátó, integrált klinikán belül az oktatási tevékenység hangsúlyosabbá tétele érdekében három tanszék is alakul: a Radiológia Tanszék, a Nukleáris Medicina Tanszék, valamint a Neuroradiológia Tanszékek. 2020. január 1-jével indul el a Bioinformatika Tanszék, amellyel az egyetem célja, hogy országos szinten vezető szerephez jusson az orvostudománnyal összefüggő, bioinformatikához kapcsolódó oktatás, kutatás és szolgáltatások terén. A szakma igényeivel és fejlődésével harmonizálva új nevet kap az Érsebészeti Tanszék, amely Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékként működik a továbbiakban.

Véleményeztek több aktuális vezetői, illetve egy oktató pályázatot is, így hamarosan megkezdheti munkáját az Innovációs Igazgatóság igazgatója és igazgatóhelyettese, a Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda új vezetője, valamint a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság új rendezvényszervezési igazgatóhelyettese is. Elfogadták az összevont Gyógyszerterápiás, Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság felállítását, személyi összetételét, ügyrendjét. Megszavazták az Általános Orvostudományi Karon működő állandó bizottságok hallgatói tagjait, valamint egyes bizottságok ügyrendjének módosítását, továbbá az Egészségtudományi Karon működő Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének módosítását.

Az új TVSZ-ről és ösztöndíjrendszerről hamarosan külön cikkben számolunk be honlapunkon.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.