Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár

Megtartotta alakuló ülését a Semmelweis Egyetem új összetételű Szenátusa. A testület elfogadta a kurrikulumreformot az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Karon, szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításáról és elfogadták az új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot. Új tisztségviselőként a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes vezeti majd a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központját.

Mint ismert, tavasszal eredményesen lezajlott a szenátusi választás. Az egyetem munkatársai által közvetlenül választott új testület mandátuma 4 évre szól, az alakuló ülést július 2-án tartották meg. A szenátusi ülés elején dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást adott róla, hogy a vonatkozó kormánydöntésnek megfelelően, és a korábban meghatározott ütemezés alapján július 2-án fogadták az első betegeket a Pulmonológiai Klinikán a Tömő utcában.

A szenátorok egyhangúan támogatták az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) az orvosképzés tantervének módosítását, szavaztak a bevezetéssel kapcsolatos intézkedésekről a 2019/20-as tanévben a magyar, angol és német nyelvű képzésben, valamint a következő tanév tantárgyi követelményrendszeréről. A megújított, alapos munkával, széles körű egyeztetések alapján előkészített kurrikulum főbb jellegzetességei a modulok markánsabb elkülönülése (elmélet, preklinikum, klinikum, gyakorló év), a tantárgyi ismétlődések csökkenése, a klinikai modulban a tiszta blokkok rendszerének bevezetése és a tutoriális oktatás megerősítése. Országosan egyedülálló elem lesz a hathetes, az egyetem bármely klinikáján vagy klinikai tanszékén, tanszéki csoportján eltölthető választható gyakorlat, továbbá, hogy a kéthetes blokkban oktatott transzfúziós tanfolyam a tervek szerint licenszvizsgával zárul majd. Az új kurrikulum szerinti tárgyakat először a 2019/20-as, jubileumi tanévben, modulhatároktól felmenő rendszerben vezetik be az I., II., IV. és VI. évfolyamokon, az átmenetre tekintettel szükséges speciális órarendek összeállításával.

A Szenátus támogatta a Fogorvostudományi Kar átdolgozott tantárgyi rendszerét is, amely követi az ÁOK tantervi megújulásának vonatkozó elemeit, eleget tesz a hallgatói kéréseknek, és megszünteti az időbeli átfedéseket a tantárgyak között. A megújított kurrikulum szerinti tantárgyakat a 2019/20-as tanévtől az elsőéves és negyedéves fogorvostanhallgatók részére, felmenő rendszerben vezetik be.

Támogatta az egyetem Szenátusa azt az előterjesztést is, miszerint az alapítás 250. jubileuma alkalmából professor emeritus címet nyerhessenek el azok a korábban már nyugdíjba vonult egyetemi vagy főiskolai tanárok is, akik korábban vezetői, magasabb vezetői, tanszékicsoport- vagy szakképzésigrémium-vezetői megbízást láttak el, de korábban a címben nem részesültek. A dékáni felterjesztéseket az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság összesíti, és a rektor által kijelölt bizottság véleménynyilvánítását követően a Szenátus bírálja el. A címeket a 250. jubileumi tanév során ünnepélyes keretek között adják át.

Számos központi szervezeti egységet érintően módosultak az SZMSZ szabályai. Közös rektori-kancellári irányítás alatt működik tovább az Innovációs Igazgatóság, a Kollégiumok Igazgatósága, valamint az – immár új nevén – Testnevelési és Sportközpont.

Az ÁOK Oktatásmódszertani Centruma központi szervezeti egységként működik tovább Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ néven. A Külföldi Hallgatók Titkársága helyébe egy új szervezeti egység, a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK) lép, amely a nemzetközi hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi speciális feladatot ellátja. A központot új tisztségviselőként a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes közvetlenül vezeti. Az NHKK-n belül működik majd a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság, a tanulmányi ügyintézési feladatok ellátására.

Új szervezeti egységként létrejön a Pulmonológiai Klinika költözése miatt a Gazdasági Főigazgatóságon belül a Tömő utcai Klinikai Tömbigazgatóság, az egyetemhez csatlakozó négy egészségügyi profilú középfokú iskolát összefogó Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatósága, a rezidensképzéssel kapcsolatos gazdasági feladatok ellátására a Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Feladatait Ellátó Egység, a Rektori Kabinet részeként pedig a Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda. A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság új elnevezése az általa ellátott feladatokkal összhangban Szaknyelvi Intézet lesz.

Néhány központi szervezeti egységre vonatkozó működési szabályokat pontosították, valamint a – korábbi elvi döntést követően – az SZMSZ-ben való megjelenítéssel hivatalosan is létrejön az Egészségfejlesztési Központ. A szabályzat használatát segítő módosítást jelent, hogy a formanyomtatványok nagy része kikerül a szabályzatból, így az SZMSZ terjedelme mintegy 100 oldallal csökken. Ezeket augusztus 1-jétől a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján, az új formanyomtatványtárban lehet majd elérni.

A testület döntött a Hugonnai Vilma, a Huzella Tivadar és a Jendrassik Ernő emlékérmek és jutalomdíjak odaítéléséről. Szavaztak a Gyógyszerésztudományi Karon működő állandó bizottságok mandátumának meghosszabbításáról is.
Elfogadták az új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot. Mint arról Balogh András innovációs igazgató tájékoztatott, a korábbi szabályzat 13 évvel ezelőtt készült el, ezért időszerű volt egy korszerű szabályzat megalkotása, amely összhangban van jogi változásokkal, valamint gazdasági, társadalmi és egyetemi elvárásokkal. A szabályzatban egyebek mellett bővült a definíciók köre, pontosabban ismerteti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, a szerzői művekre vonatkozó speciális szabályokat.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.