Még decemberben fejenként 41 400 forint juttatásban részesülhetnek ún. csekély értékű ajándék formájában azok a munkatársak, akik havi bruttó 312 ezer forintnál kevesebbet keresnek. A Szenátus novemberi ülésén szavazott egyebek mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek a fenntartó észrevételei, valamint a Nemzeti Felsőoktatási törvény változása alapján történő módosításáról. Személyi kérdésekről is véleményt nyilvánítottak a szenátorok.

Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla rektor bejelentette, hogy a fenntartó jóváhagyta dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes kinevezését a Klinikai Központ elnökévé.

Az ülésen döntött a testület a Szervezeti és Működési Szabályzat Szak- és Továbbképzési Igazgatóságra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról. Eszerint – összehangban a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel (Nftv.) – a korábban kari szinten ellátott szakképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, és az ezeket végző közalkalmazottak egy központi szervezeti egységhez, a Szak- és Továbbképzési Központhoz kerülnek 2019. január 1-jével. Az új központi egység a rektor irányítása és az oktatási, valamint klinikai rektorhelyettes szakmai felügyelete alatt áll majd.

Elfogadta a testület a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) ellenőrzési nyomvonalát, valamint a TJSZ egyes, hallgatók önköltséges képzésbe való átsorolását érintő rendelkezéseinek módosítását.

Megszavazták azt az előterjesztést, hogy az SZMSZ 3. számú melléklete szerinti struktúrában rögzítsék az egyetem Élődonoros Transzplantációs Etikai Bizottságának feladatát.

Támogatták a szenátorok dr. Kellermayer Miklós pályázatát az Általános Orvostudományi Kar dékáni megbízására.

Döntöttek a 2018. évi Klinikus Kutatói támogatás odaítéléséről, melyet ebben az évben dr. Kugler Szilvia, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa, dr. Kis Adrián, a Pulmonológiai Klinika klinikai szakorvosa, valamint Nagyné dr. Dongó Eleni, a Neurológiai Klinika szakorvosjelöltje nyert el. Az évente kétmillió forint támogatással járó ösztöndíj célja, hogy elősegítse a klinikusok aktív részvételét a kutatómunkában, valamint a PhD-fokozatuk megszerzését.

Elfogadta a testület a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság ügyrendjének és személyi összetételének módosítását, amely alapvető célja a klinikai kutatási teljesítmény fokozásának elősegítése. Megszavazták az Egészségügyi Közszolgálati Kar Szenátus által létrehozott Etikai és Fegyelmi Bizottsága személyi összetételének megújítását.

Döntöttek az SZMSZ egyes rendelkezéseinek a fenntartó észrevételei alapján történő módosításáról. A szaktárca javaslatai a technikai jellegű módosítások mellett érintik egyebek mellett a Szenátus összetételével, működésével, az ülések előkészítésével kapcsolatos egyes rendelkezéseket, valamint a rektor valamennyi, az Nftv.-ben szereplő feladatának megjelenítését (többek között a hazai és nemzetközi oktatási, kutatási kapcsolatokért, együttműködésekért, vagy az alapító okiratban szereplő rektori alaptevékenységekért való felelősség), valamint a kancellár egyes hatásköreinek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A Szenátus döntött a Rektori Kabinet létrehozásáról, mely esetében a munkáltatói jogot a rektor gyakorolja. A Rektori Kabinet keretei között megalakul a Szenátusi Főtitkárság, melynek feladata a Szenátus működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az elfogadott előterjesztés nyomán az SZMSZ úgy módosul, hogy a Központi Könyvtár és a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága esetén a szakmai feladatok ellátását, a napi munkavégzést a rektor irányítja, és ehhez kapcsolódóan gyakorolja az irányítási, utasítási jogot a munkáltatói jogok közül. A kancellári hatáskörbe tartozó kérdésekben továbbra is a kancellár irányítja a működést és gyakorolja az ezekhez kapcsolódó napi munkavégzéssel összefüggő irányítási, utasítási jogot a munkáltatói jogok közül. Mindkét szervezeti egységet igazgató vezeti, vezetői megbízást a rektor egyetértésével a kancellár adhat és vonhat vissza. A módosítás tartalmazza, hogy a Központi Könyvtár önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező, központi szervezeti egységként működik. A szervezeti változások 2018. december 18-tól hatályosak.

Megszavazták az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok hallgatói összetételének változását, amellyel bekerültek a testületekbe a Doktorandusz Önkormányzat delegáltjai.

Támogatta a Szenátus dr. Hermann Csaba pályázatát az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatóhelyettesi megbízására, továbbá dr. Aradi Dániel Kardiológiai Tanszék egyetemi docensi munkakörére és dr. Resch Miklós Szemészeti Klinika egyetemi docensi munkakörére benyújtott jelentkezését.

Elfogadták a doktoranduszi képzéshez kapcsolódó oktatói munka véleményezésének rendszeréről készített szabályzatot. Megszavazták egyes, a Pető András Kar csatlakozásával az egyetem vagyonkezelésébe, illetve tulajdonába került egyes ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést, a kar egyetértésével. A mintegy 14,5 millió forint összértékű, négy darab ingatlan öröklés következtében került a korábbi Pető András Főiskola vagyonkezelésébe, illetve tulajdonába, így az értékesítésből befolyt összeget az örökhagyók végakaratának megfelelően a PAK fejlesztésére fordítják.  

Határozott a Szenátus a hagyományos kínai terapeuta szakirányú továbbképzési szak létesítéséről orvosi diplomával rendelkezők számára. Elfogadták a Gazdálkodási Szabályzat módosítását, amely a Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának korábbi javaslata alapján, olyan ütemtervet tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy minden év márciusában döntést hozhasson a Szenátus a vezetői költségvetésről.

Döntött a Szenátus az ún. csekély értékű ajándék év végi juttatásáról. Ennek értelmében – a rendelkezésre álló fedezet figyelembe vételével – azok a munkatársak, akik havi bruttó 312 ezer forintnál kevesebbet keresnek és legalább 2017. november 1-je óta folyamatosan fennálló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, és nincsenek tartósan távol, 3-szor 13 800 forint, azaz összesen 41 400 forint juttatásban részesülnek fejenként. A Konzisztórium határozatának megfelelően a Szenátus úgy döntött, hogy a juttatás fedezetét a vis maior keretből biztosítsa az egyetem.  

Elfogadta a Szenátus a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát is.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.