Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

A júniusi szenátusi ülés előtt dr. Merkely Béla ünnepélyes keretek között tette le rektori esküjét, dr. Szél Ágoston rektor pedig a tanácskozás végén köszönt el a szenátoroktól. Az ülés során számos személyi kérdésről, többek közt az egyetem rektorhelyetteseinek személyéről és Szenátusba való választásáról is döntöttek, emellett tanulmányi ügyekről és az egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályáról is szavaztak.

A Szenátus támogatta a rektorhelyettesi magasabb vezetői megbízásra beérkezett pályázatokat, és a rektorhelyetteseket szenátusi taggá választották. A Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese július 1-jétől dr. Bánhidy Ferenc, oktatási rektorhelyettese dr. Hermann Péter, tudományos rektorhelyettese dr. Ferdinandy Péter, klinikai rektorhelyettese dr. Szabó Attila, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese pedig dr. Hankó Balázs.

Támogatták dr. Szócska Miklós pályázatát az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) stratégiai dékánhelyettesi megbízására, valamint dr. Pethesné dr. Dávid Beáta jelentkezését az EKK oktatási-tudományos dékánhelyettesi posztjára. A szenátorok döntése nyomán a Gyógyszerhatástani Intézet igazgatói posztját továbbra is dr. Bagdy György, a Mentálhigiéniai Intézetét pedig dr. Pethesné dr. Dávid Beáta töltheti be. Támogatták továbbá dr. Mascher Róbert pályázatát a Pető András Kar Humántudományi Intézet, Feketéné dr. Szabó Éva jelentkezését a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatói megbízására, valamint dr. Seri István pályázatát az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika kutatóprofesszori álláshelyére. A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság igazgatói megbízására benyújtott jelentkezéseket véleményezve első helyre dr. Ittzés Dániel pályázatát rangsorolták, és szavaztak a Doctor Honoris Causa kitüntető címek adományozásáról.

Dr. Merkely Béla kezdeményezésére a Szenátus támogatta a Professzorok Semmelweis Kollégiumának létrehozását. A testületet az egyetem előző rektora vezeti, további tagjai korábbi egyetemi tisztségviselők (rektorok, dékánok és a Doktori Tanács elnökei), valamint nagy tekintélyű, 60 év feletti akadémikusok, oktatók és kutatók lehetnek. A kollégium a rektor tanácsadó testülete, véleményezi egyebek mellett az egyetem küldetésnyilatkozatát, stratégiai terveit, továbbá tanácsot ad egyes kiemelt jelentőségű, a Szenátus feladatkörébe tartozó kérdésekben.

A Gyógyszerésztudományi Karon a papíralapú leckekönyvek helyett a Neptun rendszerben tárolt adatok alapján elektronikus leckekönyv használatát vezetik be a 2018/19-es tanévtől, ennek megfelelően módosultak a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes kapcsolódó rendelkezései. A Szervezeti és Működési Szabályzat a vonatkozó jogtechnikai módosításoknak megfelelően kiegészült a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló szabályzattal.

A Szenátus támogatta a Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport létrehozását a Traumatológiai Tanszékhez rendelten két kihelyezett részleg megalakításával. Ennek célja olyan egységes graduális és posztgraduális képzés kialakítása, ami a neurotraumatológiai ellátást igénylő páciensek gyógyításában résztvevő szakemberek elméleti és gyakorlati tudását erősíti. Elfogadták a Neurológiai Klinikán a „neurológiai szakgyógytornász” szakirányú továbbképzés indítását, és a kapcsolódó kimeneteli követelmények módosítását, valamint az Általános Orvostudományi Karon a 2018/19-es tanév tantárgyi követelményrendszerére vonatkozó javaslatot. Támogatták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet, valamint a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége együttműködésében a „gyógyszergyártás és –nagykereskedelem biztosítása” szakirányú továbbképzés indítását. A továbbképzés célja olyan szakemberek oktatása, akik a gyógyszergyártás technológiai, forgalmazási és minőségbiztosítási kérdéseiben korszerű ismeretekkel rendelkeznek.

Megtárgyalták és elfogadták az EKK egyes képzései (egészségügyi szervező alapképzési, szociális munka mesterképzési, mentálhigiéné, valamint integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzésű szakok) mintatanterveinek módosítását. Elfogadták az Egészségtudományi Karon (ETK) az angol nyelvű ápolás mesterképzés szak közösségi szakápoló specializáció tantervét és előkövetelményi rendszerét, valamint a székhelyen kívüli francia nyelvű gyógytornász képzés indítását Luganoban.

Jóváhagyták a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását, aminek lényege, hogy a 2017/18-as tanévben az Alapszabály szerinti két tisztújítás (őszi és tavaszi) helyett csak egy tisztújító választásra került sor.

A Szenátus megszavazta a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési intézkedések fenntartását és folytatását 2018. július 1. és december 31. közötti időszakban. Döntöttek róla, hogy 2018. évi iskolakezdési támogatásban a kifizethető támogatás a köznevelésben részt vevő két gyermek esetén 21 ezer forint/dolgozó, egy gyermek esetén 12 ezer forint/dolgozó legyen (ez megegyezik a 2017-es szabályokkal), három vagy több gyermek esetén pedig 10 ezer forint fizethető gyermekenként.

Jóváhagyták a Gyógyszerésztudományi Karon és az Egészségügyi Közszolgálati Karon (EKK) működő, Szenátus által létrehozott állandó bizottságok ügyrendjét. A napirendi pontok megtárgyalása után dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató elköszönt a Szenátus tagjaitól.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának júniusi ülése előtt dr. Merkely Béla, július elsején hivatalba lévő rektor ünnepélyes keretek között tett esküt a Semmelweis Szalonban. A szenátusi ülés végén dr. Szél Ágoston hivatalából lelépő rektor köszönetet mondott az elmúlt évek közös munkájáért minden szenátornak, különösen a rektorhelyetteseknek, a dékánoknak, dr. Szász Károly kancellárnak, a főigazgatóknak, valamint a HÖK és az érdekképviseletek szenátusi képviselőinek. Mint mondta, az egyetem töretlen fejlődése akkor is biztosított, ha az egymást követő rektorok a globális stratégiai irányok megtartása mellett nem egyformán fókuszálnak ugyanazokra a területekre, hanem más-más célokat tartanak kiemelkedőnek. Az eltérő személyiségek egymásutánisága pedig kifejezetten javítja az egyetem sokszínűségét és fejlődőképességét.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.