TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a Szenátus magántanári és címzetes főiskolai docensi, címzetes egyetemi docensi és címzetes főiskolai tanári, címzetes egyetemi tanári, valamint mesteroktatói címet adományozhat az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló óraadóként rendszeresen előadást és gyakorlatot tartó oktatók részére tevékenységük elismeréseként.
Az Egyetemen tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző tanár részére a Szenátus mestertanári címet adományozhat.

A fenti címek adományozására vonatkozó, megfelelően indokolt előterjesztéseket évente április 30-ig kell megküldeni az illetékes Kar Dékánjához.

Az előterjesztéshez csatolni kell:

a kérdőívet az egyetem által adományozható cím odaítélésének szempontjaihoz (az Egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer 5. sz. melléklete)

szakmai önéletrajzot
publikációs jegyzéket
habilitációt, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat hiteles másolatát

A Dékánok az illetékes Kari Tanács véleményének kikérése után az indítványokat a Szenátus elé terjesztik, s azokról a Szenátus egyszerű többségi állásfoglalással dönt.
Budapest, 2013. március 29.

A tájékoztató és a  kérdőív a következő linkről tölthető le: mestertanári cím kérdőív(doc)