Az emberi erőforrás miniszter a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2012/2013-es tanévre szóló pályázatot hirdet

köztársasági ösztöndíj elnyerésére

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar nappali tagozatos államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

– a 2011/2012. tanév mindkét félévében legalább 4,51 korrigált kreditindexet értek el, illetőleg

– tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeztek.

Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2011. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára, azaz 10 hónapra adható. A 2012/2013. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2012/2013. tanévre folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelő – páratlan tanulmányi félévben végződően (a 2012/2013. tanév első, őszi félévében) fejezi be tanulmányait, akkor az ösztöndíjra továbbra is jogosult abban az esetben ha tanulmányait a következő félévben (a2012/2013. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

A köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, a nemzeti erőforrás miniszter személyre szólóan adományozza.

A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2012. szeptember-december időszakra 34.000.-Ft/fő/hó, 2013. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egy tizede.

A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán – a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – teszi meg.

Pályázni az Egészségügyi Közszolgálati Kar honlapjáról(https://semmelweis.hu/ekk/2012/06/21/koztarsasagi-osztondij-felhivas/letölthető – köztársasági ösztöndíj – pályázati lapon lehet.

A pályázathoz szakmai önéletrajzot kell csatolni. Az önéletrajz tartalmazza a pályázó telefonszámát, e-mail címét is!

 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. július 20.


A pályázatokat személyesen az Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatalába (1125. Budapest, Kútvölgyi út 2.)  kell benyújtani.

Az indexben kötelezően előírt tárgyak félév végi aláírásának valamint az érdemjegyeknek is meg kell lennie.

A hiányosan benyújtott illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A fellebbezéseket 2012. július 24-ig lehet benyújtani a Kar Dékánjához.

 

Budapest, 2012. június  21.

 

Túri Kitti                                              Dr. Gaál Péter

HÖK EKK elnök                                                  dékán