PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Semmelweis Egyetem pályázatot ír ki a 2011/2012. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja az intézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottainak képzési célú nemzetközi mobilitását támogassa úgy, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen, jó gyakorlatokat ismerjen meg. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.

A pályázat időtartama, célja: A pályázat keretében maximum 5-7 nap időtartamra lehet pályázni (az utazásoknak 2012. szeptember 30-ig meg kell valósulnia)
• Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
• Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
• Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvétel érdekében;

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?
Az Erasmus program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, nem fedezi a kiutazás és a külföldi megélhetés összes költségét, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:
• a Semmelweis Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban áll (legalább 1 éve)
• nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap (letölthető doc formátumban) kitöltésével kell elkészíteni. A pályázatot az Európai Programirodának kell benyújtani.
BEADÁSI HATÁRIDŐ : 2012.június 30.

A pályázat tartalma

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 1. kitöltött pályázati űrlap;
 2. munkaviszony igazolása
 3. fényképes szakmai önéletrajz;
 4. a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv, mely tartalmazza:
 • a fogadó fél nevét és címét, a kijelölt hazai és külföldi kapcsolattartót és beosztását
 • a tervezett tevékenység leírását,
 • a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát, a tevékenység leírását, programját, ha van
 • a várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást
 • a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét
 • a közvetlen munkahelyi vezető nevét, aláírását

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A benyújtott pályázatok értékelése: A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül az Európai Bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A javaslat alapján az Európai Programiroda dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegekről. A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést (letölthető doc formátumban) köt.
Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben F.Tóth Katalin (belső mellék 55827, intézményi mobil: 003620 8259820) nyújt további felvilágosítást.

Pályázati Felhívás – Oktatói mobilitás pályázati felhívás

Az Erasmus oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytatnak egy néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban. A tevékenység – azon túlmenően, hogy elősegíti az oktató személyes és szakmai fejlődését – tovább mélyíti a partner intézménnyel való együttműködést, ami mindkét intézmény hasznára válhat.

A program alapszabályait a Tempus Közalapítvány (LLP Nemzeti Iroda) által évente kiadott Oktatói Mobilitási Alapelvek foglalják össze. http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=718

MILYEN FELTÉTELEKKEL LEHET RÉSZT VENNI A PROGRAMBAN?
Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:
• aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
• aki teljesállású, félállású vagy óraadó oktatója a Semmelweis Egyetemnek;
• a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban.

Az Erasmus oktatói mobilitás a küldő intézmények számára nem csak kimenő, de bejövő forgalmat is jelent, hiszen a partner intézményekkel kötött kétoldalú megállapodások általában oktatói (és hallgatói) cserékről szólnak.
Várjuk azon oktató kollégák jelentkezését, akik a 2011/2012-es tanévben az Erasmus program keretében szeretnének valamelyik partnerintézményben rövid távú oktatói mobilitásban részt venni.

A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap (letölthető doc formátumban), valamint az oktató által a külföldi oktatás munkanyelvén vagy angolul elkészített oktatói munkatervet tartalmazza, melynek minimum tartalmi követelménye letölthető innen.
Segítségül az angol nyelvű formanyomtatványt (letölthető doc formátumban) lehet kitölteni, használata nem kötelező. A válaszoknak üresen hagyott részek igény szerint bővíthetők. Az oktatói munkatervet a fogadó intézmény által aláírva és lepecsételve kérjük leadni.

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikusan (email-ben) és nyomtatva-aláírva, a megpályázott intézmény által jóváhagyott oktatói munkatervet pedig lehetőség szerint a jelentkezési lappal egyidejűleg legkésőbb 2012. április 30-ig kérjük eljuttatni az Erasmus Irodába. A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a fogadó fél által jóváhagyott oktatói munkaterv esetén tekintjük érvényesnek. A határidőn túli jelentkezésekről az Iroda „várólistát” vezet, és az esetlegesen megmaradó támogatási keret szétosztásáról egy későbbi időpontban dönt.

A támogatás várható összege 700-900 euró/oktatói út. A támogatás felosztásánál a Tempus Közalapítvány által kiadott Oktatói mobilitási alapelvek szerint járunk el.

Az Erasmus Iroda az oktatók közvetítésével nem foglalkozik. A jelentkező oktatók veszik fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová kiutazni szándékoznak. Kérjük, jelentkezés előtt tekintsék meg az aktuális Alapelveket a Tempus Közalapítvány honlapján.

A pályázat benyújtásának helye:
e-mailen: erasmus@semmelweis-univ.hu
nyomtatva: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága Európai Programiroda (Üllői út 26., 202-es szoba)

Támogatási szerződésminta oktatók számára (letölthető doc formátumban)