Az Semmelweis Egyetem pályázatot ír ki a 2011/2012. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre
A pályázat célja az intézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottainak képzési célú nemzetközi mobilitását támogassa úgy, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen, jó gyakorlatokat ismerjen meg. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.
A pályázat időtartama, célja:
A pályázat keretében maximum 5-7 nap időtartamra lehet pályázni (az utazásoknak 2012. szeptember 30-ig meg kell valósulnia)
• Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
• Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
• Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvétel érdekében;

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?
Az Erasmus program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, nem fedezi a kiutazás és a külföldi megélhetés összes költségét, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:
• a Semmelweis Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban áll (legalább 1 éve)
• nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni. A pályázatot az Európai Programirodának kell benyújtani.
BEADÁSI HATÁRIDŐ : 2012.december 31.
A pályázat tartalma
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
• kitöltött pályázati űrlap;
• munkaviszony igazolása
• fényképes szakmai önéletrajz;
• a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv, mely tartalmazza:
o a fogadó fél nevét és címét, a kijelölt hazai és külföldi kapcsolattartót és beosztását
o a tervezett tevékenység leírását,

o a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát, a tevékenység leírását, programját, ha van
o a várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást
o a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét
o a közvetlen munkahelyi vezető nevét, aláírását

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül az Európai Bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
• a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
• a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése),
• a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A javaslat alapján az Európai Programiroda dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegekről.
A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt.
Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben F.Tóth Katalin (belső mellék 55827, intézményi mobil: 003620 8259820) nyújt további felvilágosítást.

Letölthető dokumentumok