Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

Semmelweis Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére Erasmus tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2011/2012. tanévre.

1.     Mi is az Erasmus?

Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. A program a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465-1536) kapta a nevét.

2.     Általános tudnivalók

Az Erasmus-program keretében egyetemek, felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján valósul meg a hallgatók cseréje. Az egyetem a partner intézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat – a TEMPUS Közalapítvány közreműködésével – Brüsszelben az EU támogatására. Az EU minden, az előre lefektetett követelményeknek tartalmilag és formailag megfelelő kétoldalú szerződésben rögzített hallgatói csereprogramot ösztöndíjjal és az adminisztrációs költségek fedezésére szolgáló forrásokkal támogat.

Magyarország 1997-ben teljes jogú partnerként csatlakozhatott az uniós országok felsőoktatási hallgatóinak mobilitását segítő Erasmus-, majd 2000 júliusától a Socrates/Erasmus action-2, végül 2007-től az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning Programme, LLP) elnevezésű programhoz. A program konkrét célja mennyiségében és minőségében növelni a:

  • hallgatói és oktatói mobilitást
  • nemzetközi projektek számát
  • felsőoktatási intézmények / vállalkozások közötti együttműködést
  • mobilitás nagyságrendjét úgy, hogy 2012-re az Erasmus hallgatók száma elérje a 3 milliót (az Erasmus korábbi szakaszaival együttesen).

A Tempus Közalapítványhoz beadandó egyetemi pályázatunk a 2011. július 1-től 2012. szeptember 30-ig megvalósuló tanulmányutak anyagi támogatásáról szól.

Az Erasmus-program keretében kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, és legfeljebb 6 hónapottölthetnek el a partner európai egyetemeken. A tanulmányút csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat az anyaintézmény elfogadja és a hallgató itthoni előmenetelébe –maradéktalanul – beszámítja.

Az Erasmus a külföldi tanulmányút idejére ösztöndíjtámogatást biztosít, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás).

3.     Lehetőségek a Semmelweis Egyetemen a 2010/2011. tanévben

Az egyetem a 2010/2011. tanévre 18 európai ország 85 felsőoktatási intézményével, összesen 160 ösztöndíjas (107 ÁOK, 18 FOK, 35 GYTK) helyére kötött csereegyezményt. Ezek az ösztöndíjas helyek meghatározott intézmények meghatározott képzésében történő részvételt biztosítanak. Pályázható helyek nem véglegesített listája a pályázati kiírás mellett megtalálható.

4.     Az ösztöndíjtámogatás

A kiutazás anyagi hátterének jelentős részét az Európai Unió által folyósított ösztöndíj, hozzájárulása biztosítja. Ennek összege az ösztöndíj hosszától illetve a befogadó országtól függően változik, értéke hallgatónként kb. 350 EUR/hó, amelyet a kiutazás előtt – a TEMPUS közalapítvánnyal kötött szerződés alapján pontosan megadunk.

5.   Kik pályázhatnak?

FIGYELEM:

Az alábbi részletes információk csak az ÁOK, FOK és a GYTK hallgatóira vonatkoznak! Az ETK hallgatói Antal Ildikó kari Erasmus-koordinátort, (Tel.: +36 1 486 5905, e-mail: antali@se-etk.hu), a TF hallgatói pedig Mészáros Zsófia kari Erasmus-koordinátort (Tel:06-20/5501697, e-mail: meszaros.zsofia@mail.hupe.hu) keressék a rájuk vonatkozó pályázati részletekkel kapcsolatban.

Azok a hallgatók utazhatnak külföldi tanulmányútra Erasmus-ösztöndíjjal, akik egyetemünk valamely karára a 2010/2011-es tanévre beiratkozott nem végzős, nappali tagozatos hallgatók, illetve azon hatodéves ÁOK-s hallgatók, akik a pályázat beadásakor hitelt érdemlően igazolják nem tanulmányi okból történő évhalasztási szándékukat.

Pályázatot nyújthatnak be tehát azon hallgatók, akik

–         a Semmelweis Egyetemen alapképzésben, nappali tagozaton vagy a nappali tagozatos PhD-képzésben vesznek részt,

–         a 2010/201 tanév II. félévére beiratkoztak, illetve e félévre nem tanulmányi okok miatthalasztást kértek és nyertek,

–          magyar állampolgárok, vagy Magyarországon letelepedési/tartózkodási engedéllyel élnek, illetve menekültstátusszal tartózkodnak,

–         az első négy szemesztert sikerrel elvégezték (tanulmányaikat legalább másodéven folytatják),

–         angolul, vagy a célország nyelvén legalább középfokú ismeretekkel rendelkeznek,

–         tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló.

Nem nyújthat be pályázatot tehát, aki:

–         1. és 2. évfolyamos hallgató

–         jelen tanévben az egyetem utolsó éves hallgatója (kivéve ld. fentebb)

–         korábban már elnyert ERASMUS-tanulmányutat

–         aki a 2010/2011. tanév II. félévét tanulmányi okok miatt halasztani kényszerült.

6.     A pályázathoz mellékelni szükséges:

q               kitöltött pályázati adatlapot

q               rövid – 1 gépelt oldalnál nem hosszabb – kétnyelvű szakmai önéletrajzot, (magyarul illetve angolul/a célország nyelvén),

q               rövid – 1 gépelt oldalnál nem hosszabb – angolul vagy a célország nyelvén írtmotivációs levelet, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját,

q               korábbi, 1 hónapos, vagy annál hosszabb idejű, külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzékét,

q               a kar dékánjának nyilatkozatát, mely a külföldön töltendő – a motivációs levélben részletezett programú – időszakot a hallgató itthoni tanulmányainak részeként elfogadja, és abba beszámítja (elég ezt sikeres pályázat esetén beszerezni, a pályázáshoz nem szükséges).

q               megjelent, illetve közlésre elfogadott tudományos közlemények, konferenciákon tartott előadások, kiállított poszterek listáját és eredményeit (helyezések, dicséretek, díjak stb.),

q               évhalasztók esetén az erről szóló dékáni engedélyt,

q               az utolsó két lezárt félév indexmásolatát vagy kreditigazolás angol magyar nyelven

q               az állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,

q               2 db jó minőségű útlevélképet (a hátulján a pályázó nevével ellátva),

q               rendszeres szakmai-[1], közösségi-[2], kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolást.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani. Kérjük a mellékleteket a feltüntetett sorrendbenA4-es borítékba zárva, átlátszó, lefűzhető irattartóban beadni. Az adatlapot – az adatrögzítés megkönnyítése érdekében – kérjük elektronikus formában is elküldeni aftoth@nkcs.semmelweis.hu e-mail címre.

Jó tanács: a pályázat leadását megelőzően – a végleges anyag összeállításakor – a fenti lista segítségével ellenőrizheti a kívánt dokumentumok meglétét.

A pályázat benyújtásának helye:

ERASMUS IRODA

1085 Budapest, Üllői u. 26. II/202.

Végső határideje:

2011. március 18. péntek, 12 óra

Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus-program intézményi koordinátora F.Tóth Katalin együttműködve a karok képviselőivel tájékoztatást ad az a következő időpontokban:
– ÁOK részére: 2011. február 14. és 18. között
– GyTK részére: 2011. február 17. 16 óra
– FOK részére: 2011. február 15. 17 óra

továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben (minden hétfőn, szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus formában történt megkeresésükre –ftoth@nkcs.semmelweis.hu- szívesen válaszolunk (Üllői út 26. II/202.).

Az egyetem az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal szerződést köt, melynek szövege a honlapon olvasható el.

 

FIGYELEM! A hiányosan, nem a kért csomagolásban leadott pályázatokat nem áll módunkban értékelni!

7.     Az értékelés szempontjai

Az egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. A pályázatok pontozási rendszere megtekinthető az egyetemi honlapon, valamint az Erasmus Irodában. A végleges sorrendet – az erre a célra a karok képviselőiből létrehozott ad hoc bizottság javaslata alapján – az általános rektorhelyettes állapítja meg legkésőbb 2010. március 28-ig. A pályázat eredményéről a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

Ezt követően a helyek elosztása egy elosztó gyűlésen történik majd meg előreláthatólag 2010. április4-8 között a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika előadótermében.

Az elosztó gyűlésen a pontszámok alapján kialakult sorrendben választhatnak majd helyet személyesen, vagy hivatalos meghatalmazással felruházott személy.

Azonos pontszám esetén a tanulmányi átlag a döntő.

8.     EILC

Az Erasmus-program az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak lehetőséget biztosít a kiutazás előtt a fogadó ország anyanyelvének megismerésére, illetve tudásszintjének emelésére 2011 nyarán és őszén 4-8 hetes nyelvtanfolyamok szervezésével. Az egyetem csereprogramjait érintő nyelvi kurzusok időpontjainak és a szervező külföldi intézményeknek a listája még nem ismeretes, információ: www.tka.hu (Tempus Közalapítvány).

Budapest, 2011. január.

F.Tóth Katalin                                                                                    Dr. Kellermayer Miklós

intézményi Erasmus-kordinátor                                                                egyetemi tanár

Oktatási  és nemzetközi kapcsolatokért felelős
rektorhelyettes


[1] demonstrátori tevékenység, kórházi munka stb.

 

[2] Hallgatói Önkormányzati, kollégiumi önkormányzati, HuMSIRC, HEMSA, HuPSA, AIDS oktatói tevékenység stb. (l. 2005. évi ERASMUS pályázatok pontozási rendszere)