Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), továbbiakban Kiíró, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő telephelyein a következők szerint:

 

 1. Budapest XI. kerület, Villányi út 67.
 • Pető András Kar – 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
  bérleti díj 14.500 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 8.
 • Pető András Kar – 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére

Min. bérleti díj 14.500 Ft/hó/2 m2/automata, valamint  2 m2 , 1 db üdítő-snack automata részére. Min. bérleti díj 12.000 Ft/hó/2 m2/automata

 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárat szerint Budapest, VIII. kerület, Mária u. 41.)
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika – 4 m2, 2 db szendvics automata részére. Min. bérleti díj kávéautomata esetén 15.000 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárat szerint Budapest, VIII. kerület, Mária u. 39.)
 • Szemészeti Klinika – 2 m2, 1 db szendvics automata részére.
  bérleti díj 15.000 Ft/hó/2 m2/automata
 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárat szerint Budapest, VIII. kerület, Baross utca 23-25.)
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika – 8 m2, 1 db kávéautomata részére
  bérleti díj 41.065 Ft/hó/2 m2/automata, 1 db üdítőital és 1 db snack automata részére. Min. bérleti díj 23.065 Ft/hó/2 m2/automata, 1 db szendvics automata részére. Min. bérleti díj 18.065 Ft/hó/2 m2/automata és forgalomarányos jutalék kávé áru esetén 7 Ft/db, üdítőital, snack és szendvics termékek esetén 12 Ft/db

 

Kiíró az ajánlatokat a megajánlott bérleti díj mértéke, a berendezés termékkínálata, a forgalmazott árucikkek árszínvonala, nettó egységára, az  üzemeltető rendelkezésre állása hibaelhárítás, reklamáció, gépfeltöltés, gépmozgatás esetén, az automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke (Ft/nap) szempontok figyelembe vételével bírálja el.

 

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, a Pető András Kar telephelyein és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika esetében legfeljebb 3 évre,
a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika és a Szemészeti Klinika területére legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

 

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén.

A közüzemi költségek az üzemeltetési költség benne foglaltatik a megajánlott díjban.

 

 

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi költségeket tartalmazza.

A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

 

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

 

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

 

A Részletes Pályázati Felhívás ára bruttó 25.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

 

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. Az automaták esetében részajánlat beadása lehetséges telephelyenként és automata típusonként.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. január 18. 12:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba).

 A pályázati ajánlatok elbírálásnak határideje, és az értesítés módja:

A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a Kiíró hozza meg, a pályázat benyújtására megszabott határidőt követő, legfeljebb 60 napon belül. Kiíró jogosult a pályázat elbírálásának hetáridejét – az érintettek egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabítani.

Kiíró a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követően, legfeljebb 8 napon belül írásban értesíti a pályázók által megadott levelezési címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 06-20-663-2060 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.

Pályázati hírdetmény_