Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
A 2020. évi vezetői költségvetés módosításáról, valamint egy, a koronavírussal kapcsolatos elméleti kérdéseket és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlatát érintő új tárgy bevezetéséről is döntött szeptemberi ülésén a Semmelweis Egyetem Szenátusa.

Az ülés kezdetén elfogadták a Szenátus 2020. II. félévi munkatervét. Megszavazta a testület a 2020. évi vezetői költségvetés módosítását, amelyet a pandémiás helyzet, illetve az elfogadás óta eltelt időszakban történt szervezeti és strukturális változások tettek indokolttá. A módosítás értelmében 1 milliárd 640 millió forintos pluszforrás bevonása vált szükségessé a különböző területeken, ám az eredeti hiánycél megtartása érdekében javasolt központi intézkedéseknek köszönhetően a költségvetés eredeti egyenlege nem változik. A Konzisztórium megadta előzetes egyetértését a módosításhoz.

Módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), amelybe bekerül két újonnan létrehozott szervezeti egység: a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ, valamint a rektor közvetlen irányítása alá tartozó Epidemiológiai és Surveillance Központ. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) a törvényi rendelkezéseknek megfelelően bővítették az átvétel feltételét, amely szerint alap és osztatlan mesterképzésben a hallgatónak minimum 30 kreditet meg kell szereznie a korábbi intézményben. Az előterjesztés értelmében a Minőségi és Minőségértékelő Bizottság irányítása és az elnöki tisztség betöltése a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes feladatkörébe kerül.

Szavaztak a szenátorok a 2020. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról. Módosult az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendje, a változások kiterjednek egyebek mellett arra, hogy a kari képviseletet mostantól a karon működő tudományos bizottság elnöke, vagy ha nincs ilyen tisztség, akkor a tudományos dékánhelyettes vagy a dékán látja el, az Innovációs Központ igazgatója pedig állandó tagja a tanácsnak. Ezt követően megszavazták az Egyetemi Tudományos Tanács, valamint a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság személyi összetételének megújítását, megválasztották a Szenátus által létrehozott, az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) működő állandó bizottságok hallgató tagjait, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar állandó bizottságait is megújították.   

Új kötelező tárgy bevezetéséről is határoztak az ÁOK-n „A koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” címmel. A tárgyat – amelynek felelőse a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika – hatodéves hallgatók vehetik fel, valamint olyan felsőbb évesek, akik sikeres kollokviummal rendelkeznek fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészetből, továbbá sikeres szigorlattal mikrobiológiából és anatómiából.

Megszavazták az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, valamint az interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosítását, amely a TVSZ-el összhangban történt meg.

Támogatta a testület, hogy az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzése nappali munkarendben is elinduljon. Ezt az teszi szükségessé, hogy a levelező képzésen 4, 4 és félszeresére nőtt a túljelentkezés, és a felvételizők összetétele is módosult, egyre több köztük a fiatal, akik közvetlenül az alapképzés után folytatnák itt a tanulmányaikat.

Elfogadta a testület a 2021. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztéseket, valamint aktuális vezetői, oktatói és kutatói pályázatokat is véleményeztek.

Megszavazták a szenátorok az SZMSZ egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésének kari feltételeit érintő részének módosítását. Az ezzel kapcsolatos általános rendelkezéseket és az ÁOK speciális feltételrendszerét már júniusi döntésében elfogadta a testület, a mostani előterjesztés pedig a többi kar egyedi követelményrendszerét tartalmazta, így az egységes feltételek mellett a kari specialitások is megjelennek.

Tájékoztatót hallgathattak meg a szenátorok a szabályzatok 2020. évi átfogó felülvizsgálatáról, amelynek keretében mintegy 22 százalékkal sikerült csökkenteni az egyetemi szabályzatok számát, amely jelenleg az SZMSZ-el együtt 77. A felülvizsgálat érintette az egyetemi szabályzatok teljes körét, több szervezeti egység, összesen 135 fő vett részt a széles körű munkában, amelynek célja a szabályzatok áttekinthetőségének javítása, a folyamatok egyszerűsítése.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.