Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár
A Semmelweis Családbarát Egyetem Program elindításáról, a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék létrehozásáról és a docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételekről is döntött egyebek mellett a Szenátus júniusi ülésén.

A szenátusi ülés kezdetén dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar és dr. Nagy Zoltán Zsolt az Egészségtudományi Kar leköszönő dékánjának beszámolóját hallgatta meg a testület. (Hamarosan mindkettőjükkel interjút közlünk az egyetemi honlapon és újságban.)

Megszavazták a szenátorok a Semmelweis Családbarát Egyetem Program megvalósításáról szóló előterjesztést. A program célja, hogy a család, mint érték a középpontban álljon minden területen, és az egyetem, mint munkáltató tudatosan tegyen azért, hogy a munkavállaló képes legyen összehangolni munkáját és magánéletét. Az egyetem célul tűzi ki a Családbarát Hely tanúsító védjegy bronz fokozatának elnyerését is. A program magában foglalja a tervek szerint 2020. november 1-jétől induló Semmelweis Kártya Programot, amellyel az egyetem biztosítja a munkatársak, majd később a közeli hozzátartozók egészségügyi ellátását, de elérhetők a kártyával egészségfejlesztési szolgáltatások, sport és kulturális kedvezmények is. A program kitér egyebek mellett a családtámogatás különböző lehetőségeire és az atipikus foglalkoztatási formák támogatására.

Döntés született a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában található Felvételi Szabályzat módosításáról, melynek értelmében módosították az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamit rögzítették a felvételi előírások egyetemi részletszabályait az induló idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak esetében.

Módosult a Felülbírálati Bizottság, valamint a szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező hét bizottság személyi összetétele a Doktorandusz Önkormányzat által delegált új tagokkal.

Döntöttek Doctor Honoris Causa címek, valamint Tiszteletbeli Szenátor kitüntető cím adományozásáról.

Elfogadták az angol nyelvű doktori képzés levelező munkarendjéről szóló előterjesztést, amely a nemzetközi hallgatók képzésbe történő bevonása, a lehetőségek bővítése miatt indokolt.

Megtörtént az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 2019/20-as tanévtől bevezetett kurrikulumának korrekciója, amely szerint többek között az orvostanhallgatók fogadalomtétele és a leendő orvosok eskütétele is a kurrikulum részévé válik.

2020. október 1-jétől létrejön a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán. A tantárgy egységes szemléletű, gyakorlatorientált és korszerű oktatását a reumatológia és klinikai immunológia területén az elmúlt évtizedben történt nagymértékű fejlődés teszi szükségessé.

Támogatta a Szenátus, hogy a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika alá integrálódjon tanszékként 2020. július 1-jétől.

Megszavazták a Gyógyszerésztudományi Karon az I.-V. évfolyam részére a következő tanévtől bevezetendő megújított mintatanterveket. A Szenátus februárban a kurrikulumreform részeként már elfogadta a GYTK új mintatantervét, most pedig az átmeneti mintatantervek mindegyik évfolyamon történő bevezetéséről döntött, továbbá az ÁOK-hoz hasonlóan itt is a kurrikulum részévé vált – a szenátus májusi döntésével összhangban – a fogadalomtétel és a gyógyszerészi eskü. 

Módosult a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB), továbbá az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetétele a Pető András Kar delegáltjának nyugdíjazása miatt.

A végrehajtott felülvizsgálatot követően módosult az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tanterve, valamint az EKK Mentálhigiéné Intézet képzéseinek tanterve. Döntött a testület az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról, melynek keretében a felvételi kritériumok közé bekerült a legalább 3 év egészségügyi területen/tevékenységgel szerzett tapasztalat.

Az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosítása keretében át kell vezetni az elmúlt időszak szervezeti egységekkel kapcsolatos, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben megfogalmazott változásokat.

Jóváhagyták a Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) Alapszabályának módosítását, amellyel a szervezeti struktúrát, az ülések menetét és a választmány összetételét kívánta módosítani a DÖK.

Módosultak a docensi munkakör betöltésének feltételei: pontosították az általános előírásrendszert, például bekerült, hogy a 10 éves oktatói múlt esetében mind a graduális, mind a posztgraduális oktatói éveket dokumentálni kell, továbbá fontos, hogy a pályázó az egyetem hármas tevékenysége egyikén kimagasló teljesítményt nyújtson és részt vegyen a tehetséggondozásban. Az általános feltételek mellett megjelennek a kari előírások is – ez egyelőre az ÁOK esetében történt meg, a többi kar 2020. szeptember 15-ig tesz javaslatot a saját speciális követelményrendszerére.

A testület döntött óraadó oktatóknak adományozható címek odaítéléséről és véleményeztek aktuális vezetői, illetve oktató-kutatói pályázatokat.

Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla rektor bejelentette: meghosszabbítják a Semmelweis Egyetem jubileumi időszakát, így annak keretében az alapítás 250 éves évfordulója után megünneplésre kerül a következő, 250. tanév is.

Pro Universitate érdemrend Hegedüs Tamásnak
Pro Universitate érdemrendet vehetett át Hegedüs Tamás, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat leköszönő elnöke dr. Merkely Béla rektortól az egyetemi szenátus júniusi ülésén. Hegedüs Tamás munkássága során segítette az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósítását, hozzájárult egyetemünk fejlődéséhez és gyarapodásához – mondta méltatásában a rektor, aki további hat, a szenátori tisztségből leköszönő végzős hallgató munkáját köszönte meg. Oklevelet kapott Szabó Szintia, Kiss Viktória, Méth Frida, Stubnya Bence, Benedikti Bence és Szigeti Szilárd.

Dobozi Pálma

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.