Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár
A humánerőforrás megtartását célzó életpályamodellek kibővítéséről és folytatásáról döntött a Szenátus. A testület szavazott egyebek mellett az új Belgyógyászati és Hematológiai Klinika július 1-től való létrehozásáról a II. és a III. Sz. Belgyógyászati Klinikák bázisán, a kapacitások megtartása mellett, valamint a Szent Rókus Kórház klinikai tömbként való működéséről is. Határozott a testület egy új, a magyar kultúrát népszerűsítő szabadon választható tárgy indításáról is Csontváryval a magyar kultúra útján címmel.

Elfogadta a Szenátus a testület első féléves munkatervéről szóló előterjesztést. Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) I. Könyvének módosításáról szóló előterjesztésről, amelynek hangsúlyos része egyebek mellett a Gazdasági Főigazgatóság (GFI) szervezeti struktúrájának átalakítása, egyszerűsítése. A főigazgatóságon két új szervezeti egység is létrejött: a Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóság és a Szakképző Köznevelési Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatósága. A műszergazdálkodási feladatok koordinálásában és ellenőrzésében a Vagyongazdálkodási Igazgatóság helyett a Pénzügyi Igazgatóság jár el a jövőben, továbbá a  Beszerzési Igazgatóság feladatkörébe kerül át a fejlesztésekhez tartozó beszerzési, közbeszerzési és jogi feladatok ellátása. Az SZMSZ I.1. része kiegészül az egyetemi szabályzatok felsorolását tartalmazó melléklettel, valamint az egyetemi szervezeti egységek felsorolásával.

Az SZMSZ II. Könyvének, a Foglalkoztatási Követelményrendszerről szóló részének módosítása egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a Pető András Karon létrejöjjön a Tiszteletbeli Konduktor cím.

Elfogadták a Térítési és Juttatási Szabályzat azon módosítását, amely az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő, nem mintatanterv szerint tanuló hallgatóinak ad lehetőséget a felvett tárgyak kreditarányában történő önköltségi díj fizetésére; a kreditarányos önköltségi díjakat a Kari Tanács fogadja el.

Döntött a Szenátus a II. és III. Sz. Belgyógyászati Klinika összevonásáról 2020. július 1-ji hatállyal, a kapacitások és a szakmai specialitások megtartása mellett. Az egyesített klinika Belgyógyászati és Hematológiai Klinika néven a Belső Klinikai Tömb telephelyen működik majd, az általános belgyógyászati mellett hematológiai és immunológiai profillal. Az infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó beszerzés megtörtént. A Külső Klinikai Tömb telephelyen működik továbbra is a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, az általános belgyógyászati mellett elsődlegesen endokrinológiai, onkológiai, nefrológiai profillal. A mostani döntés előzménye az 1672/2018. (XII.13.) és az 1774/2018 (XII.21.) kormányhatározat, amely az egyetem fejlesztéséről, a Kútvölgyi Klinikai Tömbjében működő egységeinek áthelyezéséről határozott.

Megszavazták a Szent Rókus Kórház és Intézményei Semmelweis Egyetembe való klinikai integrációjáról szóló előterjesztést, amely szerint a kórház egyetemi klinikák telephelyeként működik Szent Rókus Klinikai Tömb néven április 1-ji hatállyal. Két új klinika jön majd itt létre: a Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika és Szakrendelő, valamint a Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ. Itt kap helyet a Foglalkozásegészségügyi Szolgálat, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Kútvölgyi tömbben működő részlege, és itt található már a Családorvosi Tanszék. A kórházban működő rehabilitációs ágyak, megtartva telephelyüket szakmaspecifikusságuknak megfelelő klinikák egységeként funkcionálnak tovább.

A testület döntött a jubileumi Semmelweis 250 Klinikai Konferencia választható tantárggyá nyilvánításáról, eszerint 1-1 kreditpontot ér naponként a nemzetközi szakmai programon való részvétel a 4., 5., 6. éves ÁOK, FOK, GYTK és PhD-hallgatóknak.

Megszavazták a Csontváryval a magyar kultúra útján című szabadon választható tárgy elindulását is, amely – a jubileumi Nyári Egyetem szellemiségében – tematikusan mutatja be a magyar kultúrát mind a magyar, mind a külföldi hallgatók számára. A félév során hét különböző kulturális intézmény ad helyet az előadásoknak.

A Pető András Kar előterjesztésére szintén szabadon választható tantárggyá minősítette a testület a VI. Országos CP (cerebralis paresis) Kongresszuson való részvételt, amelyért naponként 1-1 kreditpont jár.

Szavaztak a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek SZMSZ-módosításáról, amely egyebek mellett rendelkezik arról is, hogy az eddigi egy év helyett már féléves TDK-munkát követően is indulhat a hallgató a diákköri konferencián. Elfogadta a testület, hogy minden kar esetében egységes legyen a tudományos diákköri munkáért járó kreditjóváírás. Eszerint 1 kredit jár a TDK-munkában való rendszeres részvételért, míg azok a hallgatók, akik előadását befogadják az egyetemi TDK-konferenciára, vagy rektori pályamunkát nyújtanak be, 2 kreditpontot kaphatnak. A diákköri konferencián vagy a rektori pályamunkával elnyert díj, illetve elsőszerzős publikáció – eredménytől függően – 3-4 kredit jóváírást ér az új rendszerben.

Megszavazta a Szenátus a Kommunikációs szabályzatot, amelynek megújítása egyebek mellett az egyetemen történt szervezeti változások miatt vált szükségessé.

Támogatta a Szenátus a humánerőforrásmegtartási és -fejlesztési koncepció, vagyis az életpályamodellek folytatását. Az ápolói életpályamodell hatálya alá tartozók közül a legalább öt éve az egyetemen dolgozók 2020. április 1-től további 5 százalékos emelésben részesülhetnek, majd november 1-jétől valamennyi egészségügyi szakdolgozó esetében újabb 20 százalékos ágazati illetményemelésre kerül sor. Az egyetemi ápolói életpályamodell 1100 ágy mellett dolgozó ápolót érint. Az előterjesztés emlékeztetett arra, hogy a három koraszülött intenzív osztály egészségügyi szakdolgozói 2019. augusztus 1-jétől átlagosan 25-30 százalékos differenciált illetményemelésben részesültek. A 2019. november 1-jével bevezetett műtős életpályamodell – amely keretében 14 klinika mintegy 280 munkavállalója részesül illetménykiegészítésben – változatlan feltételekkel folytatódik tovább az év végéig. Szintén folytatódnak az oktatás-kutatás terén elindított életpályamodellek: az ÁOK-n, FOK-n és GYTK-n oktatói, kutatói, tanári munkakörben dolgozó közalkalmazottak esetében az egyetem az illetménytábla szerinti garantált illetményükhöz képest legalább a legutóbbi két egészségügyi szakorvosi illetményemelés (207 ezer forint) összegével emelt illetményt biztosít továbbra is. Az EKK-n, ETK-n, PAK-on, továbbá a központi területeken oktatói, kutatói és tanári munkakörben, valamint a könyvtárban, levéltárban kulturális közalkalmazotti munkakörökben dolgozók esetében hasonló, de eltérő mértékű béremelés kerül folytatásra. Megkezdődik annak kidolgozása, hogy a teljesítménymérés és -ösztönzés szempontjai miként tudnak beépülni az életpályamodellekbe.

A szenátorok határoztak a „Jó tanuló – jó sportoló” és a Tudományos Diákköri Kiváló Nevelő címek odaítéléséről, a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének módosításáról, elfogadták a Klinikai Központ ügyrendjét, a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Kari Tanácsának új összetételét, valamint a GYTK és az EKK kari Szervezeti és Működési Rendjének módosítását, továbbá a Pető András Kar Kari Tanácsa választási szabályzatát és működési rendjét. Véleményeztek aktuális vezetői és oktatói pályázatokat is.

Dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást adott a szenátoroknak a tervezett fenntartói modellváltásról, az ún. Semmelweis modell bevezetéséről, a világ egyik legjobb betegellátó intézményének számító Mayo Klinika mintájára. Egy, a Semmelweis Egyetemre szabott, rugalmasabb, minőségi elvárásokat meghatározó, teljesítményalapú fenntartói modell kialakítása a terv. A cél, hogy az egyetem jelenlegi működési környezete versenyképesebbé váljon, és a Semmelweis Egyetem közép-európai vezető szerephez jusson az egészségipari, gyógyszeripari innováció területén, valamint megfeleljen a betegellátásban és az orvos- és egészségügyi szakember képzésben is jelentkező növekvő igényeknek. Az egyeztetések jelenleg szakmai szakértői szinten folynak, a rektor hangsúlyozta, hogy minden lépésről személyesen fogja tájékoztatni az egyetemi polgárokat.

Dobozi Pálma
Kiemelt fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.