Semmelweis Technológiai Transzfer Központ Zrt. néven egy új, 100 százalékban egyetemi tulajdonú gazdasági társaság, Biostatisztikai és Hálózattudományi Intézet néven új szervezeti egység jön létre. A Curriculum 2.0 keretében több kar mintatanterve is módosult.

A testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseit. A döntés a Foglalkoztatási Követelményrendszer munkavállalói fórumának helyettesítését, valamint a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága és az Alumni Igazgatóság közötti gyakorlati feladatmegosztást érinti.

Döntöttek a Semmelweis Technológiai Transzfer Központ Zrt. (TTC) létrehozásáról, amely a Semmelweis Egyetem 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaságként jön létre, amelynek működését 3 éven át állami támogatás segíti. A gazdasági társaság működésének célja, hogy az egyetemen létrejövő szellemi alkotások minél hatékonyabban hasznosulhassanak és az egyetemi kutatási core facility piaci kihasználtsága növekedjen.

Módosult az Orvosszakmai Főigazgatóság struktúrája. A változtatást a Klinikai Központ szervezeti egységeinek és betegellátási feladatainak bővülése indokolta. A feladatokat eddig három igazgatóság (Egészségügyirányítási és Fejlesztési Igazgatóság, Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság, Egészségügyi Ellátásszervezési Igazgatóság) látta el, ez egy továbbival bővült, egy igazgatóság neve pedig megváltozott. Az eddigi Egészségügyi Ellátásszervezési Igazgatóság jelenlegi feladatát és hatáskörét megtartva Egészségügyi Szolgáltatási Igazgatóság néven működik tovább. Új szervezeti egységként létrejött az Egészségügyi Ellátásszervezési Igazgatóság, melynek feladata elsősorban a betegellátás és a betegutak szervezése.

A Szenátus elfogadta a Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzatának módosítását, amely a szabályzat rendelkezéseit harmonizálta a Belügyminisztérium klinikai vizsgálatokra vonatkozó 2023-as utasításával.

Döntöttek az Asztalitenisz szabadon választható tantárgy bevezetéséről. Az Asztalitenisz Szakosztály 2024. januárjában indult el az egyetemen, ősztől a hallgatók 2 kreditértékű tantárgyként is választhatják majd a sportot.

A testület döntött a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról, valamint elfogadta az etikai és fegyelmi bizottsági ügyrendmintáját. Ennek keretében egyebek mellett pontosították a fegyelmi eljárás hatályát és kiemelték a kisebb súlyú cselekményeket, melyeknél az eljárás lefolytatása egyszerűsödött. A Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) is módosult a hallgatói követelések kezelése és a TJSZ-ben foglalt eljárási szabályok összehangolása érdekében.

Módosult a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ). A Curriculum 2.0 keretében pontosították a gyakorlati vizsga definícióját és a vizsga szervezésére vonatkozó rendelkezést. Két korábban támogatott, és az Oktatási Hivatal által is nyilvántartásba vett képzést, az Egészégügyi Közszolgálati Kar (EKK) egészségügyi adattudomány mesterképzési szakját, valamint az EKK Mentálhigiéné Intézet aktív idősödés szakirányú továbbképzési szakját is feltüntették az egyetemi szabályzatokban. A két újonnan induló szak mellett felülvizsgálták a TVSZ-ben már szereplő szakok oklevélszámításának módjait is, illetve az Alumni Igazgatóság javaslatára immár nem csak a végzős, de a korábban végzett hallgatók is igényelhetnek majd díszoklevelet.

Biostatisztikai és Hálózattudományi Intézet néven új szervezeti egység jön létre. A döntést az indokolta, hogy a Transzlációs Medicina Központban folyamatosan növekszik a hallgatók és a képzések száma, a jövő tanévtől már 350 PhD-hallgató képzése várható itt. Mindehhez, illetve az MSc képzés fejlesztéséhez szükséges egy stabil biostatisztikai háttér biztosítása, melyhez egy önálló intézet és egy adattudományi BSc/MSc képzés elindítása is szükséges. Az intézet egyik fő feladata BSc- és MSc-szintű, angol nyelvű biostatisztikai és adattudományi képzés indítása. Emellett az intézet saját kutatásokat folytat majd, PhD-hallgatók munkáját irányítja és módszertani támogatást nyújt az egyetemi kutatásokhoz.

Elfogadta a testület az egyetemhez nemrég csatlakozott szervezeti egységek (Idegsebészeti Tanszék; Rehabilitációs Medicina Tanszék; Traumatológiai Tanszék), illetve a hozzájuk rendelten működő tanszéki csoportok és a Klinikai Pszichológia Tanszék egyetemi szervezetben elfoglalt helyéről szóló rendelkezést. Ennek értelmében az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikán belül létrejön az Idegsebészeti Tanszék és a Neurointervenció Tanszék; a Rehabilitációs Klinikán belül a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Tanszék; a Traumatológiai Klinikába beolvad a Traumatológiai Tanszék, valamint megszűnik a Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport és egyesül a két Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport. A döntés értelmében a Pszichiátriai és Pszichotreápiás Klinikához rendelten működik tovább a Klinikai Pszichológiai Tanszék.

A Szenátus elfogadta a Curriculum 2.0 keretében megvalósuló kurrikulummódosítást az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK), a Fogorvostudományi Karon (FOK), a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK) és az Egészségtudományi Karon (ETK). A 2019-ben bevezetett kurrikulumreform lényege az elméleti és gyakorlati képzés kiegyensúlyozása, valamint a blokkoktatás bevezetése volt. A 2024. szeptemberében kezdődő tanévvel életbe lépő Curriculum 2.0 reform az eddigi eredmények kiértékelése alapján a kurrikulum további finomhangolását célozza meg. A testület beszámolót hallgathatott meg az egyes karok képviselőitől az adott kar mintatantervének megújításáról. Az ÁOK esetében a teljes kurrikulumot felülvizsgálták tartalmi szempontból; monitorozták az elmélet és gyakorlat egymásra épülését és a tematikatartalmak megfelelő illesztését; felülvizsgálták a követelményrendszert, a tantárgy- és kreditallokációt, valamint a tantárgyösszevonásokat és cseréket; bővítették a választható tárgyakat; megvizsgálták az értékelési és zárási formákat, melyeket szükség szerint módosítottak, valamint felülvizsgálták és modernizálták a hallgatók klinikai munkáját is. A FOK-on növelték a folyamatos számonkéréseket, valamint a gyakorlatorientáltabb, kiscsoportos képzések számát is; bővítették a szabadon választható tantárgyak körét; összhangot teremtettek az ÁOK kurrikulumával; a kritériumkövetelményeket a megfelelő félévekhez igazították és aktualizálták a tantárgyi programokat. A 2024/25-ös tanévtől a karon két kurrikulumot vezetnek be, az egyik az I-II-III. éveseket, a másik a IV-V. éveseket érinti – az eltérés okai a Semmelweis Szimpózium és a nyelvi követelmények. A GYTK-n a lemorzsolódás csökkentése érdekében finomhangolták az előfeltételi rendszert, valamint a szemináriumok és gyakorlati órák számát; harmonizálták a tárgyak tartalmát és megszüntették az átfedéseket; a pályaorientáció érdekében új kurzusokat vezettek be, erősítették a hallgatók problémamegoldási és döntéshozatali képességeit, a digitalizációt, valamint az együttműködéseket (patikákkal, ipari szereplőkkel, hatósággal, startupokkal). Az ETK-n a megújult kurrikulumnak köszönhetően gyakorlatorientáltabbá és hatékonyabbá vált az oktatás, kedvezőbb lett a tantervi elrendeződés; csökkent a lemorzsolódás; rugalmasabbá vált a követelményrendszer; a képzési rendszer a munkaerőpiachoz igazodott; várhatóan tovább nő a jól képzett szakember-kínálat, az egészségügyi szakdolgozók társadalmi presztízse pedig tovább növekedhet.

A testület tájékoztatást hallhatott az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti változásokról. Ezek az ÁOK-t, a Kollégiumok Igazgatóságát, a Gazdasági Főigazgatóságot, a Pénzügyi Igazgatóságot, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, valamint az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot érintik, és főleg a Szervezeti és Működési Szabályzat korábbi módosításából eredő pontosításokat tartalmazzák.

Módosították a Kitüntetési és a díjak adományozásáról szóló szabályzatot, mely a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója és Kiváló Szakdolgozója kitüntetést érinti. Az előbbi szabályozása egyszerűsödött, utóbbi keretszáma pedig az évente 30-ról 40-re emelkedett.

A szenátorok döntöttek a Doctor Honoris Causa cím adományozásáról, a 2025. évi állami, miniszteri szintű kitüntetési javaslatokról, a Pro Universitate díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról, óraadó oktatóknak adományozható cím odaítéléséről, valamint aktuális vezetői és oktatói pályázatokat is véleményeztek.

A Különfélék napirendi pont részeként dr. Merkely Béla rektor megköszönte a most záródó félévvel leköszönő szenátorok munkáját.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.